Додаткова інформація про ЗЗА, що скликаються на 22.04.2021 р. (дата розміщення 20.04.2021 р.)

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ ” АРМА”

(код за ЄДРПОУ: 21265671, місцезнаходження: 03115, місто Київ,

вулиця Хмельницька, будинок 10, офіс Б8-3) (далі – Товариство),

Додаткова інформація щодо загальних зборів акціонерів, що скликаються Товариством на 22 квітня 2021 року, відповідно до ч.4 ст.35 Закону України “Про акціонерні товариства”:

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 18.04.2021 року на 24 годину.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 90 000 000 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:89 881 685  штук. Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ “АРМА” 

(код за ЄДРПОУ: 21265671, місцезнаходження: 03115, місто Київ, 

вулиця Хмельницька, будинок 10, офіс Б8-3) (далі – Товариство), 

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 

22 квітня 2021 року о 10.00 годині за адресою: 

03115, місто Київ, вулиця Хмельницька, будинок 10, офіс Б8-3.

Перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішення щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного:

Питання 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Благун Руслана Віталіївна, член лічильної комісії Бабич Тетяна Миколаївна, член лічильної комісії Притула Наталія Василівна. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі. 

Питання 2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

Проект рішення: Обрати Головою зборів Сівкова Сергія Віталійовича, Секретарем зборів Сівкова Віталія Семеновича. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Збори провести без перерви. 

Питання 3. Розгляд Звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. 

Проект рішення: Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Роботу Правління Товариства визнати задовільною. 

Питання 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною. 

Питання 5. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2020 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. 

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2020 рік. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною. 

Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік. 

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік. 

Питання 7. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2020рік. 

Проект рішення: Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2020 рік: покрити збиток у розмірі 3953 тис. грн. за рахунок доходів майбутніх періодів. 

Питання 8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення наступнихзначних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення: 

·         договорів купівлі-продажу робіт, послуг або майна (включаючи цінні папери), за якими Товариство буде виступати покупцем чи продавцем, та коли ринкова вартість предмету таких правочинів буде становити 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 100 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 

Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання відповідних правочинів.

Питання 9. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Ревізора. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідного договору.

Проект рішення: Припинити повноваження  Ревізора Король Олени Віталіївни та обрати її на посаду Ревізора на новий термін. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, винагороду Ревізорові не сплачувати, уповноважити Голову Правління на підписання  відповідного договору з Ревізором. 

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 09.00 до 09.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 18.04.2021 року на 24 годину. Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений законодавством документ), а представникам додатково –довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у робочі дні з 11.00 до 13.00 год. за адресою: 03115, місто Київ, вулиця Хмельницька, будинок 10, офіс Б8-3, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Голова Правління Фетісова Людмила Василівна. 

До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства” не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Телефон для довідок: (044) 230-70-20.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про загальні Збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.arma-ic.com.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 90 000 000 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 89 881 685 штук.

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменними.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показникаПеріод
Звітний, 2020 р.Попередній, 2019 р.
Усього активів119 700122 977
Основні засоби (за залишковою вартістю)37 63538 714
Запаси1264
Сумарна дебіторська заборгованість70 92914 295
Гроші та їх еквіваленти6 4997 003
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)-7 971-4 019
Власний капітал105 797110 940
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал90 00090 000
Довгострокові зобов’язання і забезпечення7 64010 066
Поточні зобов’язання і забезпечення6 2631 971
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)-3 953-1 446
Середньорічна кількість акцій (шт.)90 000 00090 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)-0.0439-0.01607

Наглядова рада ПРАТ СК “АРМА”

Особлива інформація (відомості про зміну складу посадових осіб емітента) емітента
Страхова компанія “АРМА” продовжила дію Договору добровільного медичного страхування з Компанією ЛАРС КРОГІУС (LARS KROGIUS)

Страхова компанія “АРМА” продовжила дію Договору добровільного медичного страхування з Компанією ЛАРС КРОГІУС (LARS KROGIUS) на 2012 рік.Приватне акціонерне товариство Страхова компанія “АРМА” продовжила дію Договору добровільного медичного страхування з Компанією ЛАРС КРОГІУС (LARS KROGIUS) на 2012 рік. 
Страхова компанія “АРМА” надає своїм клієнтам широкий спектр страхових послуг за договорами добровільного медичного страхування за допомогою власного медичного асистансу та якісної бази медичних закладів. Висококваліфіковані фахівці медичного асистансу Компанії цілодобово обслуговують застрахованих осіб на території України та за кордоном.

Страхова компанія “АРМА” отримала безстрокову ліцензію на обов’язкове страхування предмета іпотеки

Приватне акціонерне товариство Страхова компанія “АРМА” отримало безстрокову ліцензію на обов’язкове страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування.Відповідне рішення було прийняте Держфінпослуг України 12.12.11 р. Страхова компанія “АРМА” надає максимально широкий спектр страхових послуг юридичним та фізичним особам. Отримання ліцензії на здійснення обов’язкового страхування предмету іпотеки надає ще одну перевагу компанії як для обслуговування клієнтів, так і для розвитку банківського каналу продажів.

Співробітники СК “АРМА” привітали з Днем Святого Миколая вихованців Будинку Дитини імені М. М. Городецкого

Співробітники СК «АРМА» 16 грудня 2011 р. привітали з Днем Святого Миколая вихованців Будинку Дитини імені М. М. Городецкого, м. Ворзель

16 Грудня 2011г. відбулася поїздка співробітників ПРАТ СК «АРМА» в Будинок Дитини імені М. М. Городецкого: Київська обл., м. Ворзель. Всі співробітники нашої компанії, хто проявив участь і співчуття, привітали дітей зі святом, що наближається, Вдень Святого Миколая і вручили кожному дитяті солодкі і корисні дарунки: ліки, одяг, іграшки, солодощі і фрукти. У Будинку Дитини знаходяться діти сироти і діти позбавлені батьківської турботи з органічними поразками центральної нервової системи і порушеннями психіки віком від народження до 4-х років. Завідувачка відділенням Будинку Дитини Лимарь Тетяна Василівна виражає глибоку вдячність і вдячність всім співробітникам компанії, хто взяв участь в поздоровленні діток з Днем Святого Миколая!

СК “АРМА” провела передноворічну лотерею

9 Грудня Страхова Компанія «АРМА» провела передноворічний розіграш призів серед своїх постійних клієнтів.

За умовами лотереї, учасниками стали компанії, які обслуговуються в СК «АРМА» понад три роки. Переможець був визначений шляхом жеребкування і нагороджений Головним призом – настільним футболом шведської фірми Stiga, обладнання якої користується популярністю на міжнародних чемпіонатах.

Переможцем акції став постійний клієнт СК «АРМА» – ТОВ «Кепітал Лоджистик енд Транспорт Юкрейн». Компанія спеціалізується на перевезеннях вантажів в контейнерах, автодорожніх, наземних і морських перевезеннях, а також логістичному сервісі. Це підприємство обслуговується в СК «АРМА» п’ятий рік і користується послугами страхування вантажів, автотранспорту, медстрахування.

В планах СК «АРМА» – створення «Клубу постійних клієнтів». Його членами стануть компанії що пролонгують договори на наступний рік. Членство клубу надасть можливість користуватися знижками багатьох видів страхування і брати участь в акціях від СК «АРМА».

ПрАТ СК «АРМА» вітає переможця лотереї і бажає безпеки і фінансових успіхів у майбутньому році!

Страхова Компанія “АРМА” отримала акредитацію в Банку “Центр”

ПрАТ СК «АРМА» розпочало співпрацю з ПАТ «Комерційний Банк «ЦЕНТР».

У межах співпраці з ПАТ КБ «ЦЕНТР» позичальники банку – фізичні та юридичні особи, мають можливість скористатися послугами ПрАТ СК «АРМА». А саме – якісними програмами страхування автомобілів (КАСКО, ОСАГО), нерухомого та рухомого майна, страхування від нещасних випадків (страхування життя і здоров’я позичальника), добровільне страхування втрати права власності (титульне страхування), а також індивідуальні програми страхування для ПАТ КБ «ЦЕНТР» .
ПрАТ СК «АРМА» має успішний досвід співпраці з банківськими установами та на сьогодні має в своєму портфелі 22 ліцензії обов’язкових та добровільних видів страхування.

ПрАТ СК “АРМА” надало ТОВ “Авіста Ерлайн Маркетинг Компані” страховий захист в медичному страхуванні.

СК «АРМА» затвердила позиції, як надійного партнера ТОВ «Авіста Ерлайн Маркетинг Компані», уклавши договір медичного страхування на новий період.

Ця подія, від обох компаній, у черговий раз підтвердила довіру до страхового захисту. ТОВ «Авіста Ерлайн Маркетинг Компані» п’ятий рік є корпоративним клієнтом СК «АРМА».Умовами Договору добровільного медичного страхування передбачено страховий захист за такими програмами: «Поліклініка», «Аптека», «Стоматологія невідкладна та планова», «Невідкладна допомога», «Стаціонар невідкладний і плановий», «Гомеопатія», «Туберкульоз», «Цукровий діабет »,« Профілактика грипу »,« Діагностика ЗППП.

ТОВ «Авіста Ерлайн Маркетинг Компані» ексклюзивно представляє інтереси чотирьох великих іноземних авіакомпаній і здійснює продаж авіаційних вантажних перевезень на території України з 2006 року, функціонуючи територіально в аеропорту Києва, Дніпропетровська, Донецька, Львова, Одеси і Сімферополя.

СК АРМА застрахувала відповідальність більш ніж на 5 млн. грн.

СК «АРМА» та АТЗТ «Інженерна компанія ЕКОМАТНАФТОГАЗ», яка виконує комплекс будівельних робіт, уклали договір добровільного страхування відповідальності перед третіми особами.

СК «АРМА» взяла на себе зобов’язання, компенсувати витрати щодо нанесення шкоди майну або здоров’ю третіх осіб, у зв’язку із здійсненням Страховиком будівельних робіт, з улаштування дорожнього асфальтного покриття на території туристичного комплексу Буковель.

Страхова компанія АРМА підвела підсумки діяльності за три квартали 2011 р.

Приватне акціонерне товариство Страхова компанія «АРМА» підвело підсумки діяльності за 9 місяців 2011 року.За даними бухгалтерської звітності, сукупний обсяг страхових платежів склав 32 723,5 тис.грн. Структура страхового портфелю суттєво не змінилася в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, що позитивно впливає на фінансові результати діяльності Компанії, і підтверджує слушність обраної стратегії продажу. Традиційно в страховому портфелі ПрАТ СК «АРМА» майнове страхування займає 78,00%, в т.ч. договори авто КАСКО не перевищують 27,70% від цього обсягу. На добровільне особисте страхування припадає 14,00% загальних надходжень, на обов’язкові види страхування – 5,00%. Значно збільшився обсяг страхових платежів за добровільним страхуванням відповідальності перед третіми особами, і складає – 3,00% (за аналогічний період минулого року цей вид страхування становив не більше 0,5% страхового портфелю Компанії). Департаментом врегулювання збитків було розглянуто понад 7,1 тис. заяв про наступ страхових випадків. Страхові виплати за звітний період склали 5 188,3 тис. грн. (15,85% від валових надходжень страхових платежів). У 2010 році за аналогічний період було розглянуто 4,8 тис. заяв і виплачено 5 097,4 тис. грн. страхових відшкодувань. Велику частку в структурі відшкодувань займає страхування наземного транспорту (авто КАСКО) – 2 666,3 тис. грн. (51,39%) та медичне страхування (ДМС) 2 396,00 тис. грн (46,18% від загальної суми відшкодувань). ПрАТ СК «АРМА» надає широкий спектр страхових послуг корпоративним клієнтам і приватним особам на підставі 22 безстрокових ліцензій Держфінпослуг України. З початку періоду було укладено 56 018 договорів страхування: 95,25% (31170,5 тис.грн.) по добровільних видах і 4,75% (1553,0 тис.грн.) з обов’язкових видів страхування. Загальний обсяг ухваленої за договорами страхування відповідальності складає 6663 799,9 тис. грн. Станом на 01.10.11 р. чисті активи ПрАТ СК «АРМА», включаючи основні засоби, грошові кошти та поточні фінансові інвестиції, становить 155 206,2 тис.грн., страхові резерви – 22 860,10 тис.грн., статутний капітал – 135 000,00 тис. грн.

Страхування СК АРМА – простіше, швидше, надійніше!

Страхова компанія АРМА запровадила нову послугу для своїх клієнтів-розрахунок через платіжний термінал банківською карткою.Відтепер у клієнтів СК АРМА є вибір – сплатити страхові послуги готівкою або безготівковим способом. Цей мобільний спосіб оплати, без якого вже важко уявити сучасну компанію – надійний, і звільняє клієнта від потреби мати при собі готівку. Ця послуга є безкоштовною для клієнта. Процедура сплати значно заощаджує час, а як кажуть час – це гроші!

Розширено межі акредитації ПрАТ СК “АРМА” в АБ “Укргазбанк”

7 жовтня 2011 року відбулось засідання уповноваженого колегіального органу АБ «Укргазбанк», на якому було прийнято рішення про розширення меж акредитації ПрАТ СК «АРМА» до другого рівня.

Сьогодні ПрАТ СК «АРМА» представлено у шести найкрупніших областях України. Клієнти Укргазбанку, як фізичні, так і юридичні особи, можуть скористатись послугами страхової компанії в м. Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Львівській, Одеській та Чернігівській областях.
Співробітництво здійснюється з наступних видів страхування: КАСКО (страхування наземного транспорту), страхування майна, страхування від вогню та стихійних явищ, страхування від нещасних випадків.
Довідка:
Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк» (www.ukrgasbank.com) – правонаступник ВАТ АБ «Укргазбанк» (з 1995 по 1996 рр. – ЗАТ “Інтергазбанк”, з 1993 по 1995 рр. – ЗАТ “Хаджибейбанк”). Ліцензія № 123 на здійснення банківських операцій видана Національним банком України 22 червня 2009 року. Входить до І групи найбільших вітчизняних банків за розміром активів. Основним акціонером банку, з часткою у 92,9998%, є держава в особі Міністерства фінансів України.

АБ «Укргазбанк» має загальнонаціональну банківську мережу: 279 точок продажів, в тому числі: головну установу банку, 4 філії, 274 відділення, а також 566 власних банкоматів, 774 POS-термінали, з них 417 торгових, 357 – банківських та 10 банківських кіосків самообслуговування.

ПрАТ СК “АРМА” дарує свою любов дітям

29 вересня співробітники ПрАТ СК «АРМА» знову відвідали Будинок Дитини ім. Городецького в смт Возрзель. У будинку живуть діти сироти, позбавлені батьківської турботи з органічними поразками центральної нервової системи і порушеннями психіки віком від народження до 4-х років.

Малюки отримали в подарунок ігри, що розвивають, книжки, альбоми, іграшки, а також засоби особистої гігієни, так необхідні кожній людині. Акції з надання благодійної допомоги знедоленим дітям проводяться в компанії щороку. «Відвідини будинку дитини – це дуже відповідальний захід. Тому до кожної такої поїздки ми серйозно готуємось. Приємно відмітити, що співробітники страхової компанії «АРМА» активно відгукнулись на заклик про допомогу, а найбільшою подякою для нас є щасливі посмішки дітей» – повідомила Ганна Пушкарьова, Голова Правління ПрАТ СК «АРМА».

Київський міський Будинок Дитини імені М. М. Городецького розташований в курортному містечку Ворзель, вул. Леніна, 35. Діти живуть в чотирьох окремих корпусах, в кожному з яких  з ними працює постійний висококваліфікований медичний та педагогічний персонал. Це дозволяє зменшити психологічний дискомфорт при частій зміні дорослих, які піклуються про дітей. При Будинку Дитини функціонує відділення медико-соціальної реабілітації дітей з порушеннями центральної нервової системи і психіки, надаючи послуги і дітям з батьками.
Головний лікар Будинку Мкртичев Володимир Хігарович з любов’ю створив для своїх вихованців комфортні умови, наближені до домашніх. Працівники Будинку Дитини проходять серйозний відбір, для того, щоб діти постійно відчували турботу та увагу, а також домашній затишок.

ПрАТ СК “АРМА” застрахувало відповідальність охоронної фірми ТОВ “У Сек’юріті Сервіс”

ПрАТ СК «АРМА» застрахувало професійну відповідальність ТОВ «У Сек’юріті Сервіс», що надає послуги з охорони під час «Турне Кубку Ліги Чемпіонів UEFA в Україні».

У рамках заходу, всі вболівальники, які не мали можливості відвідати ігри Ліги Чемпіонів, знайомляться з експозицією пам’ятних речей, присвячених історії Ліги, легендарними клубами та гравцями, а також беруть участь у футбольних змаганнях, вікторинах, розігруванні пам’ятних призів тощо.
Одним з об’єктів, що охороняються, є відомий символ спортивного світу – Кубок Ліги Чемпіонів, виставлений у експозиційному шатрі. Мешканці столиці могли побачити кубок з 30 вересня до 2 жовтня, після чого трофей було відправлено в Донецьк, де він буде демонструватись з 7 по 9 жовтня.
Згідно з умовами договору застрахована відповідальність ТОВ «У Сек’юріті Сервіс» за шкоду, яку може бути заподіяно життю та здоров’ю відвідувачів, а також майну, під час проведення заходу.

ТОВ «У Сек’юріті Сервіс» 
Служба охорони USS Security працює на ринку охоронних послуг України з 2008 року. Компанії групи були засновані спеціалістами міжнародного класу, які раніше працювали в таких охоронних компаніях як Falck, G4S.
USS Security має державні ліцензії на охоронну діяльність на здійснення: фізичної охорони; технічної охорони; монтажу охоронного обладнання; відеонагляду.
USS Security має власний Пульт Централізованої Охорони, патрульні автомобілі, а також кваліфікований персонал технічних спеціалістів та штат надійних та перевірених охоронців загальною кількістю 600 осіб.
USS Security надає охоронні послуги як фізичним особам (охоронна сигналізація, відео нагляд та фізична охорона приватних будинків та квартир), так і різним підприємствам та комерційним структурам (технічна охорона, відеонагляд, патрулювання, фізична охорона та супровід вантажів).

ПрАТ СК “АРМА” увійшла до рейтингу “Insurance-TOP” за підсумками 6 місяців 2011

Український науково-дослідний інститут «Права та економічних досліджень» провів аналіз фінансових показників діяльності страхових компаній за перше півріччя 2011 року та оголосив підсумки щоквартального рейтингу «Insurance-TOP».

Згідно з опублікованими даними ПрАТ СК «АРМА» на 17 місці за розміром власного капіталу, на 28 місці за розміром активів та на 39 місці за розміром гарантійного фонду.
За сумою зібраних платежів в розрізі видів страхування ПрАТ СК «АРМА» посіла наступні місця: 
«ТОП 24» на ринку добровільного  страхування медичних витрат;
«ТОП 26» на ринку добровільного  медичного страхування (ДМС);
«ТОП 30» на ринку добровільного  страхування вантажів та багажу;
«ТОП 34» на ринку добровільного  страхування майна; 
«ТОП 44» на ринку добровільного  страхування наземного транспорту; 
«ТОП 49» на ринку добровільного  страхування від нещасних випадків.
ПрАТ СК «АРМА» проводить політику відкритості, прозорості та бере активну участь в рейтингових дослідженнях, підсумки яких підтверджують статус компанії, як одного з лідерів страхового ринку України

СК “АРМА” акредитована в АТ “Ощадбанк”

Страхова компанія «АРМА» отримала акредитацію в АТ «Ощадбанк». Згідно з умовами договору про співробітництво, усі клієнти банку фізичні та юридичні особи матимуть змогу скористатись послугами СК «АРМА» зі страхування майна та транспортних засобів.

Акредитація розповсюджується на всю регіональну мережу банку, що нараховує біля 6000 установ, розташованих по всій території України, завдяки чому страхові продукти компанії будуть більш доступними для широкого кола споживачів. 
«ПрАТ СК «АРМА» у своїй діяльності прагне до встановлення довгострокових партнерських відносин з банківськими установами, таких, що базуються на стабільності, відкритості та якісному обслуговуванні клієнтів», – прокоментувала Ганна Пушкарьова, Голова Правління Страхової компанії «АРМА».

Страховая компания “АРМА”: готовь лыжи и страховку летом

За окном еще лето, а в международной лыжной школе “ACTIV-SPORT” подготовка к новому зимнему сезону в полном разгаре. Одним из важных этапов стало подписание договора о сотрудничестве со Страховой компанией «АРМА».

В сезоне 2011-2012 все горнолыжники и сноубордисты, совершенствующие свое мастерство в международной лыжной школе “ACTIV-SPORT”, а также сотрудники школы будут под надежной страховой защитой. Комплексная программа, разработанная специалистами СК «АРМА», учитывает все риски, которые могут помешать активному зимнему отдыху. Помимо страхования медицинских расходов, она предусматривает страхование от несчастных случаев, а также страхование гражданской ответственности перед третьими лицами.
Для справки:
Лыжная школа “ACTIV-SPORT” основана в 2004 году. Школа имеет лицензию “A+B” SITN-PZN (Польской Ассоциации профессиональных инструкторов и тренеров горнолыжного спорта при Федерации Лыжного Спорта Польши), дающую право как на индивидуальное обучение любителей, так и на обучение будущих инструкторов (кадровые курсы).

Співробітники Cтрахової компанії “АРМА” підвищують кваліфікацію

Керівники структурних підрозділів Страхової компанії “АРМА” відвідали перший рівень тренінгу “Ефективний менеджмент”, що відбувся 12-13 серпня 2011 року в м. Києві. Протягом заходу висвітлювались питання планування, лідерства в колективі, делегування повноважень, мотивації, управління та контролю.

“Навчанню персоналу ми приділяємо особливу увагу, – коментує Голова Правління ПрАТ СК “АРМА” Ганна Пушкарьова, – адже успішна діяльність усієї організації залежить від ефективності роботи кожного її працівника. Конкурентноспроможною на ринку буде лише та компанія, персонал якої більш професійно підготовлений”.

Страхова компанія “АРМА”: підсумки діяльності за 1 півріччя 2011 року

ПрАТ СК «АРМА» підвело підсумки першого півріччя 2011 року. Зібрано страхових премій на суму 23 625,9 тис. грн. Основна частина коштів надійшла зі страхування майна, а також з особистих та обов’язкових видів страхування.

За даний період компанія здійснила страхові виплати на загальну суму 3 698,1 тис. грн. Значна доля відшкодувань (50%) доводиться на страхування наземного транспорту, а також на медичне страхування (34%). Максимальна страхова виплата за окремим страховим випадком в першому півріччі 2011 року склала 251,8 тис. грн.
Станом на 01.07.2011 р.:
Страхові резерви Пр АТ СК «АРМА» склали 28 298,3 тис. грн..
Активи компанії – 174 046,3 тис. грн.
Статутний фонд компанії складає 135 000,0 тис. грн.

Страхова компанія “АРМА” виплатила 9 440 грн. за укус крокодила

Страхова компанія «АРМА»  здійснила виплату страхового відшкодування в розмірі 9 440 грн. за міжнародним договором страхування за напад крокодила.

Нещасний випадок відбувся на крокодиловій фермі в місті Мірі (Борнео, Малайзія). В момент зйомки на відеокамеру на клієнта страхової компанії «АРМА» напав крокодил, що виплигнув за межі вольєру. В результаті нападу хижака турист отримав серйозну травму лівої руки (було втрачено першу фалангу середнього пальця). Термінова медична допомога, у тому числі хірургічна, була надана в країні перебування, а витрати повністю компенсовані Страховою компанією «АРМА».

СК “АРМА” застрахувала автопарк компанії “ТЕКРО”

ПрАТ СК «АРМА» другий рік поспіль страхує транспортний парк товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕКРО».

20 автомобілів компанії «ТЕКРО» застраховано як по КАСКО, так і по обов’язковому страхуванню цивільної відповідальності (ОЦПВВНТЗ). Страховий договір СК «АРМА» складений з врахуванням побажань ТОВ «ТЕКРО» і включає такі опції як, можливість зберігання автомобіля в будь-якому місці, відсутність обмежень за водійським стажем, відшкодування витрат на транспортування пошкодженого автомобіля до СТО (послуги евакуатора), виплата відшкодування без довідки ДАІ і інші опції. Термін дії страхового захисту триває 1 рік.

СК «АРМА» завжди готова розробити і запропонувати найбільш зручний пакет страхових  послуг окремо для кожного клієнта і гарантувати своєчасні виплати страхових відшкодувань.

Довідка про компанії:

Компанія «ТЕКРО» є сучасною організацією, що спеціалізується на виробництві, дистрибуції, маркетингу і консультаційній діяльності у сфері відгодівлі і вмісту домашніх і всіх видів сільськогосподарських тварин і птиці. Головним напрямом діяльності є складання індивідуальних кормових програм для клієнтів, а також забезпечення їх повним консультаційним супроводом кваліфікованих фахівців з питань годування і вмісту сільськогосподарських тварин і птиці.

ПрАТ СК «АРМА» зареєстровано 01 лютого 1994 року. Компанія здійснює свою діяльність на підставі 22 безстрокових ліцензій Держфінпослуг України. Цей перелік ліцензій дозволяє ПрАТ СК «АРМА» бути конкурентоздатною в наданні широкого спектру страхових послуг з добровільного і обов’язкового страхування.

За даними журналу «Insurance TOP» за 2010 рік СК «АРМА» увійшла в:

«ТОП 17» кращих страхових компаній з добровільного страхування від нещасних випадків.

«ТОП 26» кращих страхових компаній з добровільного медичного страхування (ДМС).

«ТОП 28» кращих страхових компаній з добровільного страхування медичних витрат.

 «ТОП 31» кращих страхових компаній з добровільного страхування вантажів і багажу.

«ТОП 35» кращих страхових компаній з добровільного страхування майна.

«ТОП 37» кращих страхових компаній з ОЦПВВНТЗ.

«ТОП 49» кращих страхових компаній з КАСКО.

Основні напрями діяльності: страхування транспортних ризиків (КАСКО, ОЦПВВНТЗ, ДГО), страхування рухомого і нерухомого майна, страхування вантажів, медичне страхування, страхування від нещасних випадків, страхування подорожуючих, страхування відповідальності, страхування ядерних ризиків і інші види.

СК «АРМА» є учасником Ядерного страхового пулу України, Будівельного страхового пулу, Українського ядерного співтовариства, Національного комітету Міжнародної Торгівельної Палати, Союзу фахівців з нерухомості м. Києва, Федерації роботодавців міста Києва, Федерації роботодавців міста Києва, Асоціації платників податків України.

СК “АРМА” стала партнером проекту “Гладіатори ночі”

ПрАТ СК «АРМА» уклала Договір про співпрацю з компанією «Гладіатори ночі» і стала партнером зі страхування для учасників шоу «Гладіатори ночі».

Згідно Договору про співпрацю, СК «АРМА» надає учасникам шоу страховий захист – страхування від нещасних випадків. Договір страхування діятиме як під час відбіркових, так і фінальних поєдинків, що дозволить захистити майнові інтереси учасників, пов’язані з їх життям і здоров’ям, при настанні страхової події.

Компанія «Гладіатори Ночі» за підтримки Федерації ушу/кунг-фу України проводить шоу «Гладіатори ночі» за правилами змішаних видів єдиноборств. Відбіркові поєдинки відбудуться 08 липня, фінальні поєдинки – 09 липня 2011 року в розважальному комплексі «CRYSTALL HALL». Для участі запрошуються security найбільш рейтингових закладів України (розважальних комплексів, ресторанів, нічних клубів і т.д.), а також охоронних фірм з високим рівнем безпеки.

Довідка про компанії:

ПрАТ СК «АРМА» зареєстровано 01 лютого 1994 року. Компанія здійснює свою діяльність на підставі 22 безстрокових ліцензій Держфінпослуг України. Цей перелік ліцензій дозволяє ПрАТ СК «АРМА» бути конкурентоздатною в наданні широкого спектру страхових послуг з добровільного і обов’язкового страхування.

За даними журналу «Insurance TOP» за 2010 рік СК «АРМА» увійшла в:

«ТОП 17» кращих страхових компаній з добровільного страхування від нещасних випадків.

«ТОП 26» кращих страхових компаній з добровільного медичного страхування (ДМС).

«ТОП 28» кращих страхових компаній з добровільного страхування медичних витрат.

 «ТОП 31» кращих страхових компаній з добровільного страхування вантажів і багажу.

«ТОП 35» кращих страхових компаній з добровільного страхування майна.

«ТОП 37» кращих страхових компаній з ОЦПВВНТЗ.

«ТОП 49» кращих страхових компаній з КАСКО.

Основні напрями діяльності: страхування транспортних ризиків (КАСКО, ОЦПВВНТЗ, ДГО), страхування рухомого і нерухомого майна, страхування вантажів, медичне страхування, страхування від нещасних випадків, страхування подорожуючих, страхування відповідальності, страхування ядерних ризиків і інші види.

СК «АРМА» є учасником Ядерного страхового пулу України, Будівельного страхового пулу, Українського ядерного співтовариства, Національного комітету Міжнародної Торгівельної Палати, Союзу фахівців з нерухомості м. Києва, Федерації роботодавців міста Києва, Федерації роботодавців міста Києва.

Людмила Фетісова взяла участь в діловій грі PRIME (Primary Insurance Management Exercise) для керівників страхових компаній

Заступник Голови Правління СК «АРМА» Людмила Фетісова стала учасником ділової гри PRIME, що відбулася 15-16 червня 2011 року, в м. Одеса.

Primary Insurance Management Exercise (PRIME) – це підтримувані комп’ютерною технікою вправи в управлінні. Кожна створена група учасників, була керівництвом страхової компанії і приймала рішення, пов’язані із страхуванням ризиків(underwriting), прийняттям на роботу персоналу, фінансовою стійкістю і перестрахувальною діяльністю (reinsurance) в період проведення вправи.

Учасники ділової гри (розробленою Gen Re), змогли побачити результати прийняття менеджментом рішень в процесі управління страховою компанією в конкретних умовах ринку. Участь в грі, як формі навчання, визнається  рядом учбових інститутів  як елемент учбового процесу і оцінюються в  8 кредитних пунктів, у тому числі:

•           Американським інститутом  Chartered Property and Casualty Underwriters; 

•           Інститутом страхування Канади.

 Довідка про компанії:

ПрАТ СК «АРМА» зареєстровано 01 лютого 1994 року. Компанія здійснює свою діяльність на підставі 22 безстрокових ліцензій Держфінпослуг України. Цей перелік ліцензій дозволяє ПрАТ СК «АРМА» бути конкурентоздатною в наданні широкого спектру страхових послуг з добровільного і обов’язкового страхування.

За даними журналу «Insurance TOP» за 2010 рік СК «АРМА» увійшла в:

«ТОП 17» кращих страхових компаній з добровільного страхування від нещасних випадків.

«ТОП 26» кращих страхових компаній з добровільного медичного страхування (ДМС).

«ТОП 28» кращих страхових компаній з добровільного страхування медичних витрат.

 «ТОП 31» кращих страхових компаній з добровільного страхування вантажів і багажу.

«ТОП 35» кращих страхових компаній з добровільного страхування майна.

«ТОП 37» кращих страхових компаній з ОЦПВВНТЗ.

«ТОП 49» кращих страхових компаній з КАСКО.

Основні напрями діяльності: страхування транспортних ризиків (КАСКО, ОЦПВВНТЗ, ДГО), страхування рухомого і нерухомого майна, страхування вантажів, медичне страхування, страхування від нещасних випадків, страхування подорожуючих, страхування відповідальності, страхування ядерних ризиків і інші види.

СК «АРМА» є учасником Ядерного страхового пулу України, Будівельного страхового пулу, Українського ядерного співтовариства, Національного комітету Міжнародної Торгівельної Палати, Союзу фахівців з нерухомості м. Києва, Федерації роботодавців міста Києва, Федерації роботодавців міста Києва.

ПрАТ СК “АРМА” акредитована в ПАТ “МетаБанк”

За результатами розгляду фінансового стану і надійності, СК «АРМА» увійшла до списку акредитованих страхових компаній в АТ «МетаБанк».

АТ «МетаБанк» планує співпрацю з СК «АРМА» по наступних видах страхування: КАСКО (страхування наземного транспорту), страхування майна, страхування від нещасних випадків. Послугами страхової компанії «АРМА» зможуть скористатися клієнти «МетаБанку» як фізичні так і юридичні особи – у всіх відділеннях Банку.

Співпраця з «МетаБанком» дозволить СК «АРМА» в першу чергу залучити нових клієнтів в сегменті продажів через банківські установи, а клієнти Банку отримають надійний страховий захист, комплексне обслуговування, гнучку тарифну політику і якісний сервіс.

Довідка про компанії:

АТ «МетаБанк» почав свою діяльність 12 липня 1993 року в м. Запоріжжя як регіональний Акціонерний банк «Металург» (АБ Металург реорганізовано в ВАТ «МетаБанк» 22 травня 2009, в Публічне акціонерне товариство «МетаБанк»- 14 серпня 2009 року). Протягом всіх 17 років Банк активно розвивається, будуючи свою політику відповідно тому головному принципу, який був закладений ще при створенні банку і залишився незмінним і на сьогодні, – «Ми працюємо для того, щоб зробити життя наших клієнтів кращим, бізнес успішнішим, а банківські послуги простими і доступними!» У 50 відділеннях обслуговується більше 130 тисяч клієнтів – фізичних осіб і більше 9 тисяч фірм і приватних підприємців.

ПрАТ СК «АРМА» зареєстровано 01 лютого 1994 року. Компанія здійснює свою діяльність на підставі 23 безстрокових ліцензій Держфінпослуг України. Цей перелік ліцензій дозволяє ПрАТ СК «АРМА» бути конкурентоздатною в наданні широкого спектру страхових послуг з добровільного і обов’язкового страхування.

За даними журналу «Insurance TOP» за 2010 рік СК «АРМА» увійшла в:

«ТОП 17» кращих страхових компаній з добровільного страхування від нещасних випадків.

«ТОП 26» кращих страхових компаній з добровільного медичного страхування (ДМС).

«ТОП 28» кращих страхових компаній з добровільного страхування медичних витрат.

 «ТОП 31» кращих страхових компаній з добровільного страхування вантажів і багажу.

«ТОП 35» кращих страхових компаній з добровільного страхування майна.

«ТОП 37» кращих страхових компаній з ОЦПВВНТЗ.

«ТОП 49» кращих страхових компаній з КАСКО.

Основні напрями діяльності: страхування транспортних ризиків (КАСКО, ОЦПВВНТЗ, ДГО), страхування рухомого і нерухомого майна, страхування вантажів, медичне страхування, страхування від нещасних випадків, страхування подорожуючих, страхування відповідальності, страхування ядерних ризиків і інші види.

СК «АРМА» є учасником Ядерного страхового пулу України, Будівельного страхового пулу, Українського ядерного співтовариства, Національного комітету Міжнародної Торгівельної Палати, Союзу фахівців з нерухомості м. Києва, Федерації роботодавців міста Києва, Федерації роботодавців міста Києва.

СК “АРМА” виграла тендер на послуги страхування для ДГЗП “Спецтехноекспорт”

ПрАТ СК «АРМА» виграла тендер оголошений ДГЗП «Спецтехноекспорт» на  добровільне страхування наземних автотранспортних засобів (КАСКО) 15 ед.

Програми страхування, які пропонує СК «АРМА», максимально враховують всі побажання клієнта, відповідають сучасним стандартам якості страхових послуг, охоплюють широкий спектр захисту і орієнтовані, як на великі підприємства, так і на суб’єкти малого, середнього бізнесу і фізичних осіб.

Довідка про компанію:

ПрАТ СК «АРМА» зареєстровано 01 лютого 1994 року. Компанія здійснює свою діяльність на підставі 23 безстрокових ліцензій Держфінпослуг України. Цей перелік ліцензій дозволяє ПрАТ СК «АРМА» бути конкурентоздатною в наданні широкого спектру страхових послуг з добровільного і обов’язкового страхування.

За даними журналу «Insurance TOP» за 2010 рік СК «АРМА» увійшла в:

«ТОП 17» кращих страхових компаній з добровільного страхування від нещасних випадків.

«ТОП 26» кращих страхових компаній з добровільного медичного страхування (ДМС).

«ТОП 28» кращих страхових компаній з добровільного страхування медичних витрат.

 «ТОП 31» кращих страхових компаній з добровільного страхування вантажів і багажу.

«ТОП 35» кращих страхових компаній з добровільного страхування майна.

«ТОП 37» кращих страхових компаній з ОЦПВВНТЗ.

«ТОП 49» кращих страхових компаній з КАСКО.

Основні напрями діяльності: страхування транспортних ризиків (КАСКО, ОЦПВВНТЗ, ДГО), страхування рухомого і нерухомого майна, страхування вантажів, медичне страхування, страхування від нещасних випадків, страхування подорожуючих, страхування відповідальності, страхування ядерних ризиків і інші види.

СК «АРМА» є учасником Ядерного страхового пулу України, Будівельного страхового пулу, Українського ядерного співтовариства, Національного комітету Міжнародної Торгівельної Палати, Союзу фахівців з нерухомості м. Києва, Федерації роботодавців міста Києва.

Лікарі СК “АРМА” підвищують свою кваліфікацію

Важливим чинником розвитку страхування в Україні є усвідомлення самими страхувальниками того, що в умовах жорсткої ринкової конкуренції, в боротьбі за клієнта, має місце не просто продаж страхових послуг, а задоволення явних і прихованих потреб клієнта і якісне його обслуговування.

ПрАТ СК «АРМА» прагне крокувати в ногу з нововведеннями в медицині, брати участь в семінарах, наукових симпозіумах, проводити навчальні тренінги для лікарів Асистанського центру, з метою підвищення кваліфікації лікарів-координаторів, від роботи яких залежить якість сервісу, що надається.

Ряд наших лікарів-координаторів успішно проходять навчання. У Києві пройшов науковий симпозіум «Критичні стани: діагностика, надання екстреної допомоги, профілактика», в якому взяли участь деякі лікарі-координатори СК «АРМА» і підтвердили свою лікарську кваліфікацію, яка підтверджена відповідним сертифікатом. Науковий симпозіум проходив в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупіка.

Підтвердження лікарями Асистанського центру СК «АРМА» своєї лікарської кваліфікації дає можливість Застрахованим бути упевненими в тому, що вони отримають кваліфіковану пораду і правильну координацію страхового випадку.

 Зусилля  Асистанського центру СК «АРМА» направлені на кваліфікований підхід у вирішенні всіх питань, з якими Застраховані звертаються за допомогою до Асистанського центру.

Довідка про компанію:

ПрАТ СК «АРМА» зареєстровано 01 лютого 1994 року. Компанія здійснює свою діяльність на підставі 23 безстрокових ліцензій Держфінпослуг України. Цей перелік ліцензій дозволяє ПрАТ СК «АРМА» бути конкурентоздатною в наданні широкого спектру страхових послуг з добровільного і обов’язкового страхування.

За даними журналу «Insurance TOP» за 2010 рік СК «АРМА» увійшла в:

«ТОП 17» кращих страхових компаній з добровільного страхування від нещасних випадків.

«ТОП 26» кращих страхових компаній з добровільного медичного страхування (ДМС).

«ТОП 28» кращих страхових компаній з добровільного страхування медичних витрат.

 «ТОП 31» кращих страхових компаній з добровільного страхування вантажів і багажу.

«ТОП 35» кращих страхових компаній з добровільного страхування майна.

«ТОП 37» кращих страхових компаній з ОЦПВВНТЗ.

«ТОП 49» кращих страхових компаній з КАСКО.

Основні напрями діяльності: страхування транспортних ризиків (КАСКО, ОЦПВВНТЗ, ДГО), страхування рухомого і нерухомого майна, страхування вантажів, медичне страхування, страхування від нещасних випадків, страхування подорожуючих, страхування відповідальності, страхування ядерних ризиків і інші види.

СК «АРМА» є учасником Ядерного страхового пулу України, Будівельного страхового пулу, Українського ядерного співтовариства, Національного комітету Міжнародної Торгівельної Палати, Союзу фахівців з нерухомості м. Києва, Федерації роботодавців міста Києва.

СК “АРМА” застрахувала здоров’я співробітників ТОВ “Кнауф Інсулейшн Україна”

ПрАТ СК «АРМА» виграла тендер на добровільне медичне страхування колективу  ТОВ «Кнауф Інсулейшн Україна».

Колектив компанії «Кнауф Інсулейшн Україна» застрахований за комплексною програмою ДМС, розробленою спільно із страховим брокером «Малакут».

У активі СК «АРМА» широкий вибір програм страхування, індивідуальних сервісних послуг, що дозволяють задовольнити практично всі потреби ринку сьогодні і наших клієнтів. А зусилля Асистанського центру СК «АРМА» направлені на уважне відношення до кожного Клієнта, а також на постійний моніторинг інтересів і потреб Застрахованих осіб.

Довідка про компанію:

«Кнауф Інсулейшн» – компанія, діяльність якої направлена на забезпечення комфорту в будинках і підвищення ефективності використання енергії, яка витрачається на обігрів будівель різного призначення. Все це забезпечують високоякісні теплоізоляційні матеріали, які виробляються підприємствами компанії. Новітні наукові розробки і грамотні технічні рішення дозволяють компанії піклуватися про здоров’я і благополуччя споживачів продукції. «Кнауф Інсулейшн Україна» представляє нове покоління теплоізоляції в Україні.

«СБ Малакут» (свідоцтво про реєстрацію в державний  реєстр України страхових і перестрахувальних брокерів № 159 від 22 жовтня 2009 року ) –  страховий брокер, що спеціалізується на консультуванні крупних  корпоративних клієнтів по питаннях страхування і ризик-менеджменту, розміщенні і супроводі страхових програм, а також перестрахуванні різних ризиків.

ПрАТ СК «АРМА» зареєстровано 01 лютого 1994 року. Компанія здійснює свою діяльність на підставі 23 безстрокових ліцензій Держфінпослуг України. Цей перелік ліцензій дозволяє ПрАТ СК «АРМА» бути конкурентоздатною в наданні широкого спектру страхових послуг з добровільного і обов’язкового страхування.

За даними журналу «Insurance TOP» за 2010 рік СК «АРМА» увійшла в:

«ТОП 17» кращих страхових компаній з добровільного страхування від нещасних випадків.

«ТОП 26» кращих страхових компаній з добровільного медичного страхування (ДМС).

«ТОП 28» кращих страхових компаній з добровільного страхування медичних витрат.

 «ТОП 31» кращих страхових компаній з добровільного страхування вантажів і багажу.

«ТОП 35» кращих страхових компаній з добровільного страхування майна.

«ТОП 37» кращих страхових компаній з ОЦПВВНТЗ.

«ТОП 49» кращих страхових компаній з КАСКО.

Основні напрями діяльності: страхування транспортних ризиків (КАСКО, ОЦПВВНТЗ, ДГО), страхування рухомого і нерухомого майна, страхування вантажів, медичне страхування, страхування від нещасних випадків, страхування подорожуючих, страхування відповідальності, страхування ядерних ризиків і інші види.

СК «АРМА» є учасником Ядерного страхового пулу України, Будівельного страхового пулу, Українського ядерного співтовариства, Національного комітету Міжнародної Торгівельної Палати, Союзу фахівців з нерухомості м. Києва.

Підведені підсумки роботи ПрАТ СК “АРМА” за перший квартал 2011 року

Страхова компанія «АРМА» підвела підсумки діяльності за 1 квартал 2011 року. За підсумками 3 місяців 2011 року компанія зібрала 18,2 млн. грн., продемонструвавши приріст на 10,9%, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Значне зростання надходжень страхових платежів спостерігається в страхуванні майна, страхуванні автотранспорту (КАСКО), медичному страхуванні і страхуванні вантажів. Співробітниками СК «АРМА» за даний період було укладено 42 678 договорів страхування: 42 158 з фізичними і 520 з юридичними особами. Це обумовлено впровадженням нових видів страхових послуг, високою якістю обслуговування, професіоналізмом співробітників ПрАТ СК «АРМА», а також довірою клієнтів.

За звітний період Компанія виплатила більше 2 млн. гривень по своїх зобов’язаннях, що позицією Компанію як надійного страхового партнера. Основна частина виплат в 1 кварталі 2011 року була здійснена по медичному страхуванню (51,4%) і  автострахуванню (46,2%).

Станом на 01.04.2011р.:

Активи компанії склали 171 770,0 тис. грн.  Страхові резерви зафіксовані на рівні 43 210,9 тис. грн. Статутний фонд компанії складає 135 000,00 тис. грн.

Довідка про компанію:

ПрАТ СК «АРМА» зареєстровано 01 лютого 1994 року. Компанія здійснює свою діяльність на підставі 23 безстрокових ліцензій Держфінпослуг України. Цей перелік ліцензій дозволяє ПрАТ СК «АРМА» бути конкурентоздатною в наданні широкого спектру страхових послуг з добровільного і обов’язкового страхування.

За даними журналу «Insurance TOP» за 2010 рік СК «АРМА» увійшла в:

«ТОП 17» кращих страхових компаній з добровільного страхування від нещасних випадків.

«ТОП 26» кращих страхових компаній з добровільного медичного страхування (ДМС).

«ТОП 28» кращих страхових компаній з добровільного страхування медичних витрат.

 «ТОП 31» кращих страхових компаній з добровільного страхування вантажів і багажу.

«ТОП 35» кращих страхових компаній з добровільного страхування майна.

«ТОП 37» кращих страхових компаній з ОЦПВВНТЗ.

«ТОП 49» кращих страхових компаній з КАСКО.

Основні напрями діяльності: страхування транспортних ризиків (КАСКО, ОЦПВВНТЗ, ДГО), страхування рухомого і нерухомого майна, страхування вантажів, медичне страхування, страхування від нещасних випадків, страхування подорожуючих, страхування відповідальності, страхування ядерних ризиків і інші види.

СК «АРМА» є учасником Ядерного страхового пулу України, Будівельного страхового пулу, Українського ядерного співтовариства, Національного комітету Міжнародної Торгівельної Палати, Союзу фахівців з нерухомості м. Києва.

ПрАТ СК “АРМА” застрахувала майно Представництва “АЛІТАЛІЯ – Компанія Аереа Італьяна С.П.А.”

СК «АРМА» надасть страховий захист майнових інтересів Представництву «АЛІТАЛІЯ – Компанія Аереа Італьяна С.П.А.».

Предметом Договору страхування є майнові інтереси Страхувальника, які не суперечать закону, пов’язані з володінням, використанням і розпорядженням майна, що належить Страхувальникові.

За умовами Договору страхування, ПрАТ СК «АРМА» узяло на себе зобов’язання компенсувати витрати, пов’язані із збитками, отриманими в результаті настання страхової події, – знищення або пошкодження майна під впливом вогню.

 Alitalia – найбільший авіаперевізник Італії. Компанія заснована в 1946 році під назвою Aerolinee Italiane Internazionali. У 2009 році відбулася приватизація і об’єднання з італійською авіакомпанією Air One.

Alitalia здійснює перельоти в низку країн Африки, Азії, Східної і Західної Європи, а також трансатлантичні рейси до Північної і Південної Америки.  З України компанія здійснює регулярні рейси до Риму і Мілану (щоденні Рим-Київ-Рим і щотижневі Мілан-Київ-Мілан)

Довідка про компанію:

ПрАТ СК «АРМА» зареєстровано 01 лютого 1994 року. Компанія здійснює свою діяльність на підставі 23 безстрокових ліцензій Держфінпослуг України. Цей перелік ліцензій дозволяє ПрАТ СК «АРМА» бути конкурентоздатною в наданні широкого спектру страхових послуг з добровільного і обов’язкового страхування.

За даними журналу «Insurance TOP» за 9 місяців 2010 року СК «АРМА» увійшла в:

«ТОП 13» кращих страхових компаній з добровільного страхування від нещасних випадків.

«ТОП 22» кращих страхових компаній з добровільного медичного страхування (ДМС).

«ТОП 28» кращих страхових компаній з добровільного страхування медичних витрат.

 «ТОП 31» кращих страхових компаній з добровільного страхування вантажів і багажу та з  ОЦПВВНТЗ.

«ТОП 32» кращих страхових компаній з добровільного страхування майна.

«ТОП 49» кращих страхових компаній з КАСКО.

Основні напрями діяльності: страхування транспортних ризиків (КАСКО, ОЦПВВНТЗ, ДГО), страхування рухомого і нерухомого майна, страхування вантажів, медичне страхування, страхування від нещасних випадків, страхування подорожуючих, страхування відповідальності, страхування ядерних ризиків і інші види.

СК «АРМА» є учасником Ядерного страхового пулу України, Будівельного страхового пулу, Українського ядерного співтовариства, Національного комітету Міжнародної Торгівельної Палати, Союзу фахівців з нерухомості м. Києва.

Страхова компанія “АРМА” отримала рейтинг стійкості

Рейтингове агентство «Експерт-рейтинг» опублікувало підсумки сьомого щорічного (Pi) -рейтінга стійкості страхових компаній України, за підсумками 2010 року. У рейтингу взяло участь 51 страхова компанія.

В ході проведеного дослідження експертами агентства були вивчені надані страховою компанією «АРМА» фінансові документи і відомості, освітлюючі різні сторони її діяльності на ринку. Згідно з опублікованими результатами, ПрАТ СК «АРМА» зайняла 23 місце серед стійких страхових компаній України. Фахівці рейтингового агентства «Експерт-рейтинг» підтвердили добрий рівень надійності страхової компанії «АРМА» визначивши компанію в рейтингову групу В (група з добрим рівнем стійкості). Даний рівень стійкості підтверджує готовність компанії своєчасно виконувати свої зобов’язання перед клієнтами.

Слід зазначити, що ПрАТ СК «АРМА» вже третій рік підряд входить до групи компаній з добрим рівнем стійкості.

Довідка про компанію:

ПрАТ СК «АРМА» зареєстровано 01 лютого 1994 року. Компанія здійснює свою діяльність на підставі 23 безстрокових ліцензій Держфінпослуг України. Цей перелік ліцензій дозволяє ПрАТ СК «АРМА» бути конкурентоздатною в наданні широкого спектру страхових послуг з добровільного і обов’язкового страхування.

За даними журналу «Insurance TOP» за 9 місяців 2010 року СК «АРМА» увійшла в:

«ТОП 13» кращих страхових компаній з добровільного страхування від нещасних випадків.

«ТОП 22» кращих страхових компаній з добровільного медичного страхування (ДМС).

«ТОП 28» кращих страхових компаній з добровільного страхування медичних витрат.

 «ТОП 31» кращих страхових компаній з добровільного страхування вантажів і багажу та з  ОЦПВВНТЗ.

«ТОП 32» кращих страхових компаній з добровільного страхування майна.

«ТОП 49» кращих страхових компаній з КАСКО.

Основні напрями діяльності: страхування транспортних ризиків (КАСКО, ОЦПВВНТЗ, ДГО), страхування рухомого і нерухомого майна, страхування вантажів, медичне страхування, страхування від нещасних випадків, страхування подорожуючих, страхування відповідальності, страхування ядерних ризиків і інші види.

СК «АРМА» є учасником Ядерного страхового пулу України, Будівельного страхового пулу, Українського ядерного співтовариства, Національного комітету Міжнародної Торгівельної Палати, Союзу фахівців з нерухомості м. Києва.

СК “АРМА” виграла тендер на комплексне страхування

ПрАТ СК «АРМА» виграла тендер на право укладення договору добровільного медичного страхування і договору страхування від нещасного випадку з ВАТ «САН ІнБев Україна» строком на 1 рік.

Запропонованими умовами договору, СК «АРМА» змогла задовольнити всі потреби Клієнта відносно необхідного рівня сервісу і ціни.

Спеціально розроблені Програми ДМС для компанії «САН ІнБев Україна» передбачають обслуговування в поліклініці, забезпечення медикаментами, послуги невідкладної допомоги і лікування в стаціонарі. Важливою складовою запропонованого пакету страхування є спеціально розроблені Програми, направлені на профілактику захворювань. Страховий захист за договором діє 24 години на добу і поширюється на всю територію  України.

ПрАТ СК «АРМА» співпрацює з ВАТ «Сан ІнБев Україна» у сфері комплексного страхування з 2010 року.

Довідка про компанію:

ВАТ «САН ІнБев Україна» є безперечним лідером на українському пивному ринку з 2000 року. Це молода і динамічна компанія, спадкоємець і гідний продовжувач багатовікових традицій найбільшої міжнародної пивоварної компанії Anheuser-busch Inbev на українському ринку.

Стратегія компанії – «To be the best beer company in а better world» (Бути кращою пивною компанією в удосконаленому світі).

У портфель брендів компанії входять три національні бренди – “Чернігівське”, “Рогань” і “Янтар” і шість міжнародних брендів – Stella Artois, Staropramen, Beck”s, Leffe, Hoegaarden, Lowenbrau. ВАТ «САН ІнБев Україна» – посол пивної культури, виступаючи за помірне вживання пива і лише особами, що досягли повноліття.

 ПрАТ СК «АРМА» зареєстровано 01 лютого 1994 року. Компанія здійснює свою діяльність на підставі 23 безстрокових ліцензій Держфінпослуг України. Цей перелік ліцензій дозволяє ПрАТ СК «АРМА» бути конкурентоздатною в наданні широкого спектру страхових послуг з добровільного і обов’язкового страхування.

За даними журналу «Insurance TOP» за 9 місяців 2010 року СК «АРМА» увійшла в:

«ТОП 13» кращих страхових компаній з добровільного страхування від нещасних випадків.

«ТОП 22» кращих страхових компаній з добровільного медичного страхування (ДМС).

«ТОП 28» кращих страхових компаній з добровільного страхування медичних витрат.

 «ТОП 31» кращих страхових компаній з добровільного страхування вантажів і багажу та з  ОЦПВВНТЗ.

«ТОП 32» кращих страхових компаній з добровільного страхування майна.

«ТОП 49» кращих страхових компаній з КАСКО.

Основні напрями діяльності: страхування транспортних ризиків (КАСКО, ОЦПВВНТЗ, ДГО), страхування рухомого і нерухомого майна, страхування вантажів, медичне страхування, страхування від нещасних випадків, страхування подорожуючих, страхування відповідальності, страхування ядерних ризиків і інші види.

СК «АРМА» є учасником Ядерного страхового пулу України, Будівельного страхового пулу, Українського ядерного співтовариства, Національного комітету Міжнародної Торгівельної Палати, Союзу фахівців з нерухомості м. Києва.

СК “АРМА” страхуватиме виїжджаючих у Шенгенську Зону

Посольство Федеральної Республіки Німеччина в Києві, включило ПрАТ СК «АРМА» в перелік страховиків, які мають право оформляти договори/поліси страхування для громадян України, що виїжджають за кордон, а саме – в країни Європейського союзу.

Основними критеріями, що вплинули на вибір страхової компанії є: відповідні ліцензії (Ліцензія страхування медичних витрат і Ліцензія страхування від нещасних випадків), Асистуюча/Сервісна компанія, яка має представництво в країнах ЄС,  ліміт відповідальності – не менше 30 000 євро, наповнення Програми страхування, наявність франшизи і її розміри, при цьому відстежувалася чітка відповідність вимогам Візового кодексу ЄС як Договору страхування, так і політики страхової компанії в сегменті страхування туристів.

СК «АРМА» реалізує міжнародні договори страхування, які включають страхування медичних витрат і страхування від нещасних випадків, враховуючи побажання клієнтів і тенденції ринку страхування туристів. Надання медичних і інших послуг Застрахованим за межами України організовує партнер СК «АРМА» – Сервісна компанія «MEGA ASSISTANCE», центральний офіс якої знаходиться в Ніцці, Франція.

 Довідка про компанію:

ПрАТ СК «АРМА» зареєстровано 01 лютого 1994 року. Компанія здійснює свою діяльність на підставі 23 безстрокових ліцензій Держфінпослуг України. Цей перелік ліцензій дозволяє ПрАТ СК «АРМА» бути конкурентоздатною в наданні широкого спектру страхових послуг з добровільного і обов’язкового страхування.

За даними журналу «Insurance TOP» за 9 місяців 2010 року СК «АРМА» увійшла в:

«ТОП 13» кращих страхових компаній з добровільного страхування від нещасних випадків.

«ТОП 22» кращих страхових компаній з добровільного медичного страхування (ДМС).

«ТОП 28» кращих страхових компаній з добровільного страхування медичних витрат.

 «ТОП 31» кращих страхових компаній з добровільного страхування вантажів і багажу та з  ОЦПВВНТЗ.

«ТОП 32» кращих страхових компаній з добровільного страхування майна.

«ТОП 49» кращих страхових компаній з КАСКО.

Основні напрями діяльності: страхування транспортних ризиків (КАСКО, ОЦПВВНТЗ, ДГО), страхування рухомого і нерухомого майна, страхування вантажів, медичне страхування, страхування від нещасних випадків, страхування подорожуючих, страхування відповідальності, страхування ядерних ризиків і інші види.

СК «АРМА» є учасником Ядерного страхового пулу України, Будівельного страхового пулу, Українського ядерного співтовариства, Національного комітету Міжнародної Торгівельної Палати, Союзу фахівців з нерухомості м. Києва.

СК “АРМА” і Представництво “Компані Насьональ Ер Франс” продовжили співпрацю

ПрАТ СК «АРМА» продовжила багаторічну співпрацю з Представництвом «Компані Насьональ Ер Франс», переуклавши договір добровільного страхування майна на 2011 рік.

Згідно даного Договору страхування, ПрАТ СК «АРМА» узяло на себе зобов’язання компенсувати витрати, пов’язані із збитками, отриманими в результаті настання страхової події, – знищення або пошкодження майна під дією вогню.

Група ЕР ФРАНС КЛМ була створена в 2004 році і є холдинговою компанією, де кожна з авіаліній зберегла свій бренд. ЕР ФРАНС і КЛМ покривають велику всесвітню маршрутну мережу довкола двох своїх центральних аеропортів Шарль де Голль в Парижі і Схіпхол в Амстердамі. На даний момент в групі компаній зайнято більше 100 000 чоловік, щорік здійснюється перевезення  75 мільйонів пасажирів по 248 напрямам по всьому світу і використовується флот більш 600 судів.  Це перетворює її на світового лідера по товарообігу. ЕР ФРАНС і КЛМ – члени альянсу, чиї послуги охоплюють весь світ. ЕР ФРАНС була заснована в 1933. Повна інформація доступна на сайті corporate.airfrance.com.

З 2005 року група Air FRANCE-KLM була названа провідною авіакомпанією за двома показниками: «Доу Джонс Індекс Стабільності» (“Dow Jones Sustainability Index”) – DJSI World і DJSI STOXX, а також був названий «Супер Лідером в Секторі» (“Super Sector Leader”) в 2008 році у сфері туризму і відпочинку. Група Air FRANCE-KLM також була включена в екстра-фінансові показники Aspi Eurozone, Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Global, Ftse4good Index Series. Група існує третій рік і є єдиною в списку «100 глобальних» компаній, який включає 100 світових топ компаній, що зробили свій внесок у стабільний розвиток.

Довідка про компанію:

ПрАТ СК «АРМА» зареєстровано 01 лютого 1994 року. Компанія здійснює свою діяльність на підставі 23 безстрокових ліцензій Держфінпослуг України. Цей перелік ліцензій дозволяє ПрАТ СК «АРМА» бути конкурентоздатною в наданні широкого спектру страхових послуг з добровільного і обов’язкового страхування.

За даними журналу «Insurance TOP» за 9 місяців 2010 року СК «АРМА» увійшла в:

«ТОП 13» кращих страхових компаній з добровільного страхування від нещасних випадків.

«ТОП 22» кращих страхових компаній з добровільного медичного страхування (ДМС).

«ТОП 28» кращих страхових компаній з добровільного страхування медичних витрат.

 «ТОП 31» кращих страхових компаній з добровільного страхування вантажів і багажу та з  ОЦПВВНТЗ.

«ТОП 32» кращих страхових компаній з добровільного страхування майна.

«ТОП 49» кращих страхових компаній з КАСКО.

Основні напрями діяльності: страхування транспортних ризиків (КАСКО, ОЦПВВНТЗ, ДГО), страхування рухомого і нерухомого майна, страхування вантажів, медичне страхування, страхування від нещасних випадків, страхування подорожуючих, страхування відповідальності, страхування ядерних ризиків і інші види.

СК «АРМА» є учасником Ядерного страхового пулу України, Будівельного страхового пулу, Українського ядерного співтовариства, Національного комітету Міжнародної Торгівельної Палати, Союзу фахівців з нерухомості м. Києва.

ПрАТ СК “АРМА” і ТОВ “Авіста Ерлайн Маркетинг Компані” укріпили позиції співпраці

СК «АРМА» продовжила багатолітню співпрацю з ТОВ «Авіста Ерлайн Маркетинг Компані», уклавши договори страхування на новий період. За умовами договорів СК «АРМА» надасть страховий захист майнових інтересів Страхувальника.

За умовами договору добровільного страхування майна СК «АРМА» узяла на себе зобов’язання компенсувати витрати, пов’язані з настанням страхової події в результаті пожежі, водяної аварії (пошкодження водою) і вибуху, а за умовами добровільного страхування відповідальності перед третіми особами узяті зобов’язання компенсувати витрати по відшкодуванню шкоди, заподіяної життю, здоров’ю і майну третіх осіб, які є предметом позовних вимог і претензій.

ТОВ «Авіста Ерлайн Маркетинг Компані» є корпоративним клієнтом протягом чотирьох років співпраці з ПрАТ СК «АРМА».

Компанія «Авіста Ерлайн Маркетинг Компані» ексклюзивно представляє інтереси чотирьох іноземних авіакомпаній і здійснює продаж авіаційних вантажних перевезень на території України з 2006 року, функціонуючи територіально в аеропорту Києва, а також Дніпропетровська, Донецька, Львова, Одеси, Сімферополя.

Довідка про компанію:

ПрАТ СК «АРМА» зареєстровано 01 лютого 1994 року. Компанія здійснює свою діяльність на підставі 23 безстрокових ліцензій Держфінпослуг України. Цей перелік ліцензій дозволяє ПрАТ СК «АРМА» бути конкурентоздатною в наданні широкого спектру страхових послуг з добровільного і обов’язкового страхування.

За даними журналу «Insurance TOP» за 9 місяців 2010 року СК «АРМА» увійшла в:

«ТОП 13» кращих страхових компаній з добровільного страхування від нещасних випадків.

«ТОП 22» кращих страхових компаній з добровільного медичного страхування (ДМС).

«ТОП 28» кращих страхових компаній з добровільного страхування медичних витрат.

 «ТОП 31» кращих страхових компаній з добровільного страхування вантажів і багажу та з  ОЦПВВНТЗ.

«ТОП 32» кращих страхових компаній з добровільного страхування майна.

«ТОП 49» кращих страхових компаній з КАСКО.

Основні напрями діяльності: страхування транспортних ризиків (КАСКО, ОЦПВВНТЗ, ДГО), страхування рухомого і нерухомого майна, страхування вантажів, медичне страхування, страхування від нещасних випадків, страхування подорожуючих, страхування відповідальності, страхування ядерних ризиків і інші види.

СК «АРМА» є учасником Ядерного страхового пулу України, Будівельного страхового пулу, Українського ядерного співтовариства, Національного комітету Міжнародної Торгівельної Палати, Союзу фахівців з нерухомості м. Києва.

CК “АРМА” відкрила Центр Обслуговування Клієнтів на Подолі

Одне з основних завдань СК «АРМА» – бути ближче до своїх клієнтів, тому в березні був відкритий Центр Обслуговування Клієнтів на Подолі, під керівництвом Ігоря Савчука.

У даному Центрі, клієнти зможуть скористатися повним переліком страхових послуг ПрАТ СК «АРМА», не лише оформити договори з обов’язкових або добровільних видів страхування, але і отримати якісну консультацію фахівців.

Даний Центр Обслуговування Клієнтів  знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ігоревськая, 13/5, в приміщенні банку ПАТ «РАДІКАЛ БАНК».

Довідка про компанію:

ПрАТ СК «АРМА» зареєстровано 01 лютого 1994 року. Компанія здійснює свою діяльність на підставі 23 безстрокових ліцензій Держфінпослуг України. Цей перелік ліцензій дозволяє ПрАТ СК «АРМА» бути конкурентоздатною в наданні широкого спектру страхових послуг з добровільного і обов’язкового страхування.

За даними журналу «Insurance TOP» за 9 місяців 2010 року СК «АРМА» увійшла в:

«ТОП 13» кращих страхових компаній з добровільного страхування від нещасних випадків.

«ТОП 22» кращих страхових компаній з добровільного медичного страхування (ДМС).

«ТОП 28» кращих страхових компаній з добровільного страхування медичних витрат.

 «ТОП 31» кращих страхових компаній з добровільного страхування вантажів і багажу та з  ОЦПВВНТЗ.

«ТОП 32» кращих страхових компаній з добровільного страхування майна.

«ТОП 49» кращих страхових компаній з КАСКО.

Основні напрями діяльності: страхування транспортних ризиків (КАСКО, ОЦПВВНТЗ, ДГО), страхування рухомого і нерухомого майна, страхування вантажів, медичне страхування, страхування від нещасних випадків, страхування подорожуючих, страхування відповідальності, страхування ядерних ризиків і інші види.

СК «АРМА» є учасником Ядерного страхового пулу України, Будівельного страхового пулу, Українського ядерного співтовариства, Національного комітету Міжнародної Торгівельної Палати, Союзу фахівців з нерухомості м. Києва.

СК “АРМА” виступила організатором відкритого чемпіонату м. Києва з Кікбоксингу серед студентів

11-13 березня в Києві в Національному університеті фізичного виховання і спорту України завершився відкритий чемпіонат м. Києва з Кікбоксингу серед студентів.

Організатором турніру виступили Федерація кікбоксингу України «ВАКО», Страхова компанія «АРМА», Київське міське управління КФВС МОНУ, ЗАТ «УКРЕНЕРГОМОНТАЖ», НАК «НАФТОГАЗ України», а також Національний університет фізичного виховання і спорту України.

У чемпіонаті взяли участь 110 спортсменів. Переможцям були вручені пам’ятні призи від ПрАТ СК «АРМА».

Довідка:

ПрАТ СК «АРМА» зареєстровано 01 лютого 1994 року. Компанія має ліцензії Держфінпослуг на здійснення 23 видів добровільного і обов’язкового страхування.

За даними журналу «Insurance TOP» за 9 місяців 2010 року СК «АРМА» увійшла в:

«ТОП 13» кращих страхових компаній з добровільного страхування від нещасних випадків.

«ТОП 22» кращих страхових компаній з добровільного медичного страхування (ДМС).

«ТОП 28» кращих страхових компаній по добровільному страхуванню медичних витрат.

 «ТОП 31» кращих страхових компаній з добровільного страхування вантажів і багажу та з  ОЦПВВНТЗ.

«ТОП 32» кращих страхових компаній з добровільного страхування майна.

«ТОП 49» кращих страхових компаній з КАСКО.

Основні напрями діяльності: страхування майна, страхування вантажів, страхування автотранспорту, страхування відповідальності, медичне страхування і страхування ядерних ризиків. СК «АРМА» є учасником Ядерного страхового пулу України, Будівельного страхового пулу, Українського ядерного співтовариства, Національного комітету Міжнародної Торгівельної Палати, Союзу фахівців з нерухомості м. Києва.

СК “АРМА” підвела підсумки роботи 2010 року: зростання премій на 77%

За підсумками 2010 року ПрАТ СК «АРМА» продемонструвала зростання фінансових показників. Сума страхових платежів склала 82,5 млн. грн., перевищивши показник 2009 року в 1,7 рази (на 35,8 млн. грн.), а 2008р. – в 1,3 рази.

Сума страхових премій з особистого страхування зросла в 1,2 рази в порівнянні з 2009 роком (на 2,3 млн. грн.), склавши 12,5 млн. грн. 

Зібрані страхові премії з майнового страхування збільшилися майже на 24,3 млн. грн. (або 83%), в порівнянні з аналогічним показником діяльності компанії в 2009 році.

Сума премій з обов’язкових видів страхування склала 13,5 млн. грн., перевищивши показник 2009 року в 2,8 рази (на 8,7 млн. грн.). 

СК «АРМА» здійснила страхових виплат по 4 831 заяві страхувальників. Сума виплачених клієнтам страхових відшкодувань складає майже 7 млн. грн., найбільша частина належить відшкодуванням по страхуванню наземного транспорту, і складає 54,1% і по  медичному страхуванню – 44%.

Станом на 01.01.2011р. активи ПрАТ СК «АРМА» зросли на 2,5% і склали 171,4 млн. грн. Статутний фонд Компанії – 135 млн. грн. Страхові резерви складають 44,2 млн. грн., що на 71% більше аналогічного показника минулого року. 

Співробітниками СК «АРМА» в 2010 році було укладено 184 853 договорів страхування. Результати діяльності СК «АРМА» за 2010 рік відзначаються не лише зростанням страхового портфеля, збільшенням кількості клієнтської бази компанії, але і  підвищенням якості обслуговування клієнтів.

Також в 2010 році ПрАТ СК «АРМА» розробила стратегію розвитку Компанії на наступних 3 роки. Стратегія СК «АРМА» направлена на завоювання позицій Компанії на страховому ринку, зміцнення іміджу надійної, стабільної, сильної і професійної Компанії. 

СК «АРМА» має намір і надалі покращувати показники своєї діяльності і якість обслуговування клієнтів.

Довідка:

ПрАТ СК «АРМА» зареєстровано 01 лютого 1994 року. Компанія має ліцензії Держфінпослуг на здійснення 23 видів добровільного і обов’язкового страхування.

За даними журналу «Insurance TOP» за 9 місяців 2010 року СК «АРМА» увійшла в:

«ТОП 13» кращих страхових компаній з добровільного страхування від нещасних випадків.

«ТОП 22» кращих страхових компаній з добровільного медичного страхування (ДМС).

«ТОП 28» кращих страхових компаній по добровільному страхуванню медичних витрат.

 «ТОП 31» кращих страхових компаній з добровільного страхування вантажів і багажу та з  ОЦПВВНТЗ.

«ТОП 32» кращих страхових компаній з добровільного страхування майна.

«ТОП 49» кращих страхових компаній з КАСКО.

Основні напрями діяльності: страхування майна, страхування вантажів, страхування автотранспорту, страхування відповідальності, медичне страхування і страхування ядерних ризиків. СК «АРМА» є учасником Ядерного страхового пулу України, Будівельного страхового пулу, Українського ядерного співтовариства, Національного комітету Міжнародної Торгівельної Палати, Союзу фахівців з нерухомості м. Києва.

ПрАТ СК “АРМА” провела тренінг для співробітників

СК «АРМА» провела корпоративний тренінг для лікарів Асистанського центру, направлений на підвищення якості обслуговування клієнтів.

Особлива увага була направлена на роботу із запереченнями і емоціями, практику активного слухання і виявлення потреб Клієнтів.

«Важливість проведення таких тренінгів обумовлена необхідністю постійного підвищення рівня обслуговування. Для того, щоб можна було задовольнити потреби Клієнта, необхідно перш за все з’ясувати їх, що стоїть за тією або іншою вимогою і які очікування у Клієнта. Це одне з найскладніших завдань, якщо наші лікарі навчаться працювати з потребами і правильно формувати очікування Застрахованого, можна буде говорити про досягнення взаєморозуміння і ухвалення конструктивного рішення, яке б задовольнило обидві Сторони», – відзначила Заступник Голови Правління СК «АРМА» Леся Тітова.

Тренінг проводила Директор департаменту управління персоналом Гор Ірина Миколаївна.

Довідка:

ПрАТ СК «АРМА» зареєстровано 01 лютого 1994 року. Компанія має ліцензії Держфінпослуг на здійснення 23 видів добровільного і обов’язкового страхування.

За даними журналу «Insurance TOP» за 9 місяців 2010 року СК «АРМА» увійшла в:

«ТОП 13» кращих страхових компаній з добровільного страхування від нещасних випадків.

«ТОП 22» кращих страхових компаній з добровільного медичного страхування (ДМС).

«ТОП 28» кращих страхових компаній по добровільному страхуванню медичних витрат.

 «ТОП 31» кращих страхових компаній з добровільного страхування вантажів і багажу та з  ОЦПВВНТЗ.

«ТОП 32» кращих страхових компаній з добровільного страхування майна.

«ТОП 49» кращих страхових компаній з КАСКО.

Основні напрями діяльності: страхування майна, страхування вантажів, страхування автотранспорту, страхування відповідальності, медичне страхування і страхування ядерних ризиків. СК «АРМА» є учасником Ядерного страхового пулу України, Будівельного страхового пулу, Українського ядерного співтовариства, Національного комітету Міжнародної Торгівельної Палати, Союзу фахівців з нерухомості м. Києва.

Результати діяльності СК “АРМА” з майнового страхування

За підсумками діяльності  2010 року СК «АРМА» уклавши 156 826 договорів майнового страхування, зібрала 13 719,50 тис. грн.

Зібрані страхові премії в 2010 році по даному виду страхування збільшилися на 3 277,90 тис. грн. (або 31,4%), в порівнянні з аналогічним показником діяльності компанії в 2009 році. Доля майнового страхування в загальному портфелі компанії складає 16,64%. Компанії вдалося збільшити надходження страхових премій по всіх ключових видах страхування і вийти на загальний річний рівень зборів – 82 472,60 тис. грн.

СК «АРМА» активно розвиває страхування майна, страхування вантажів, добровільне медичне страхування і страхування відповідальності, тим самим забезпечуючи собі збалансований, стійкий страховий портфель.

Довідка:

ПрАТ СК «АРМА» зареєстровано 01 лютого 1994 року. Компанія має ліцензії Держфінпослуг на здійснення 23 видів добровільного і обов’язкового страхування.

За даними журналу «Insurance TOP» за 9 місяців 2010 року СК «АРМА» увійшла в:

«ТОП 13» кращих страхових компаній з добровільного страхування від нещасних випадків.

«ТОП 22» кращих страхових компаній з добровільного медичного страхування (ДМС).

«ТОП 28» кращих страхових компаній по добровільному страхуванню медичних витрат.

 «ТОП 31» кращих страхових компаній з добровільного страхування вантажів і багажу та з  ОЦПВВНТЗ.

«ТОП 32» кращих страхових компаній з добровільного страхування майна.

«ТОП 49» кращих страхових компаній з КАСКО.

Основні напрями діяльності: страхування майна, страхування вантажів, страхування автотранспорту, страхування відповідальності, медичне страхування і страхування ядерних ризиків. СК «АРМА» є учасником Ядерного страхового пулу України, Будівельного страхового пулу, Українського ядерного співтовариства, Національного комітету Міжнародної Торгівельної Палати, Союзу фахівців з нерухомості м. Києва.

Співробітники СК “АРМА” допомагають дітям

В день всіх закоханих представники СК «АРМА» в черговий раз відвідали Будинок Дитини ім. М.М. Городецкого в смт. Ворзель для того, щоб подарувати дітям свою любов і турботу.

У будинку живуть діти сироти, позбавлені батьківської турботи з органічними поразками центральної нервової системи і порушеннями психіки віком від народження до 4-х років.

«Приємно відзначити, що співробітники страхової компанії «АРМА» серйозно підійшли до цього питання і зробили свій посильний вклад в наданні допомоги Будинку Дитини. Наша мета – подарувати дітям радість і відчуття турботи, а щирі посмішки дітей, і непідкупна радість – головна вдячність, яку ми отримуємо від спілкування з ними», – повідомила  Ганна Пушкарева, Голова Правління СК «АРМА».

Довідка:

Київський міський Будинок Дитини імені М. М. Городецкого розташований в курортному селищі Ворзель, вул. Леніна, 35. Унікальністю Київського Будинку Дитини є те, що діти живуть в чотирьох окремих корпусах.

У кожному корпусі з дітьми працює постійний висококваліфікований медичний і педагогічний персонал. Це дозволяє зменшити психологічний дискомфорт при частій зміні дорослих, які піклуються про дітей. При Будинку Дитини функціонує відділення медико-соціальної реабілітації дітей з порушеннями центральної нервової системи і психіки, надаючи послуги і дітям з батьками.

Директор Будинку Дитини Лимар Тетяна Василівна, з любов’ю і турботою створила домашній затишок для своїх вихованців. Працівники Будинку Дитини проходять серйозний відбір, для того, щоб діти відчули турботу, затишок, любов та комфортні умови, наближені до домашніх.

ПрАТ СК «АРМА» зареєстровано 01 лютого 1994 року. Компанія має ліцензії Держфінпослуг на здійснення 23 видів добровільного і обов’язкового страхування.

За даними журналу «Insurance TOP» за 9 місяців 2010 року СК «АРМА» увійшла в:

«ТОП 13» кращих страхових компаній з добровільного страхування від нещасних випадків.

«ТОП 22» кращих страхових компаній з добровільного медичного страхування (ДМС).

«ТОП 28» кращих страхових компаній по добровільному страхуванню медичних витрат.

 «ТОП 31» кращих страхових компаній з добровільного страхування вантажів і багажу та з  ОЦПВВНТЗ.

«ТОП 32» кращих страхових компаній з добровільного страхування майна.

«ТОП 49» кращих страхових компаній з КАСКО.

Основні напрями діяльності: страхування майна, страхування вантажів, страхування автотранспорту, страхування відповідальності, медичне страхування і страхування ядерних ризиків. СК «АРМА» є учасником Ядерного страхового пулу України, Будівельного страхового пулу, Українського ядерного співтовариства, Національного комітету Міжнародної Торгівельної Палати, Союзу фахівців з нерухомості м. Києва.

Страхова компанія “АРМА” відзначає приріст премій з ДМС у 2010р.

Департамент медичного страхування СК «АРМА» підвів підсумки діяльності за минулий рік. У 2010 році СК «АРМА» зібрала 6 млн. грн. премій з ДМС, що в 3 рази більше аналогічного показника за попередній період (збори з ДМС в 2009 році склали 2 млн. грн.).

Кількість Застрахованих осіб, які на сьогодні обслуговуються в Києві і в регіонах України, збільшилася в 2 рази.

За підсумками 9 місяців 2010р. СК «АРМА» займає 22 місце в рейтингу ТОП-50 з ДМС серед страхових компаній України.

Досягти таких результатів Компанія змогла за допомогою накопиченого досвіду співробітників, розробці нових страхових програм з ДМС, створенню розвиненої інфраструктури лікувальних установ, постійно зростаючій якості обслуговування всіх клієнтів.

Отримати всю інформацію по страхових продуктах і купити поліс ДМС Ви можете в Головному офісі ПрАТ СК «АРМА» за адресою:  м. Київ, пр-т Червонозоряний, 52, а також за телефоном: +38 (044) 494-15-48.

Довідка:

ПрАТ СК «АРМА» зареєстровано 01 лютого 1994 року. Компанія має ліцензії Держфінпослуг на здійснення 23 видів добровільного і обов’язкового страхування.

За даними журналу «Insurance TOP» за 9 місяців 2010 року СК «АРМА» увійшла в:

«ТОП 13» кращих страхових компаній з добровільного страхування від нещасних випадків.

«ТОП 22» кращих страхових компаній з добровільного медичного страхування (ДМС).

«ТОП 28» кращих страхових компаній по добровільному страхуванню медичних витрат.

 «ТОП 31» кращих страхових компаній з добровільного страхування вантажів і багажу та з  ОЦПВВНТЗ.

«ТОП 32» кращих страхових компаній з добровільного страхування майна.

«ТОП 49» кращих страхових компаній з КАСКО.

Основні напрями діяльності: страхування майна, страхування вантажів, страхування автотранспорту, страхування відповідальності, медичне страхування і страхування ядерних ризиків. СК «АРМА» є учасником Ядерного страхового пулу України, Будівельного страхового пулу, Українського ядерного співтовариства, Національного комітету Міжнародної Торгівельної Палати, Союзу фахівців з нерухомості м. Києва.

Страхова компанія “АРМА” підвела попередні підсумки 2010 року

За попередніми даними ПрАТ СК «АРМА» за 2010 рік зібрала 83 млн. грн., що на 70% перевищує показник за аналогічний період 2009 року.

У 2010 році ПрАТ СК «АРМА» розробила стратегію розвитку Компанії на наступних 3 роки. Стратегія ПрАТ СК «АРМА» направлена на завоювання позицій СК «АРМА» на страховому ринку, зміцнення іміджу надійної, стабільної, сильної і професійної Компанії.

Довідка:

ПрАТ СК «АРМА» зареєстровано 01 лютого 1994 року. Компанія має ліцензії Держфінпослуг на здійснення 23 видів добровільного і обов’язкового страхування.

За даними журналу «Insurance TOP» за 9 місяців 2010 року СК «АРМА» увійшла в:

«ТОП 13» кращих страхових компаній з добровільного страхування від нещасних випадків.   

«ТОП 22» кращих страхових компаній з добровільного медичного страхування (ДМС).

«ТОП 28» кращих страхових компаній по добровільному страхуванню медичних витрат.

 «ТОП 31» кращих страхових компаній з добровільного страхування вантажів і багажу та з  ОЦПВВНТЗ.

 «ТОП 32» кращих страхових компаній з добровільного страхування майна.

«ТОП 49» кращих страхових компаній з КАСКО.

. Основні напрями діяльності: страхування майна, страхування вантажів, страхування автотранспорту, страхування відповідальності, медичне страхування і страхування ядерних ризиків. СК «АРМА» є учасником Ядерного страхового пулу України, Будівельного страхового пулу, Українського ядерного співтовариства, Національного комітету Міжнародної Торгівельної Палати, Союзу фахівців з нерухомості м. Києва.

СК “АРМА” привітала з Днем Святого Миколая вихованців Будинку Дитини імені М. М. Городецкого, м. Ворзель

Дитинство – найщасливіша і безтурботна пора життя. ПрАТ СК «АРМА» вирішила підтримати і привітати дітей, які позбавлені батьківської любові і турботи.

17 Грудня 2010р. ПрАТ СК «АРМА» з’їздила у  Будинок Дитяти імені М. М. Городецкого: Київська обл., м. Ворзель, вул. Леніна, 35. Компанія привітала дітей зі святом, що наближається, Днем Святого Миколая і вручила кожній дитяті солодкі і корисні подарунки: одяг, зимові речі, м’які і розвиваючі іграшки.

У Будинку Дитяти знаходяться діти сироти і діти позбавлені батьківської турботи з органічними порушеннями центральної нервової системи і психіки віком від народження до 4-х років. 

“Ми попросили всіх наших співробітників допомогти дітям дитячого будинку. І найприємніше – те, що в нашій компанії виявилося багато небайдужих людей. Співробітники дійсно стурбовані долею дітей, що потребують допомоги. Ми і надалі плануємо допомагати і іншим дитячим будинкам. Діти – це наше майбутнє!”, – повідомила  Ганна Пушкарева, Голова Правління СК «АРМА».

Довідка:

Київський міський Будинок Дитини імені М. М. Городецкогорозташований в курортному селищі Ворзель, вул. Леніна, 35. Унікальністю Київського Будинку Дитини є те, що діти живуть в чотирьох окремих корпусах.

У кожному корпусі з дітьми працює постійний висококваліфікований медичний і педагогічний персонал. Це дозволяє зменшити психологічний дискомфорт при частій зміні дорослих, які піклуються про дітей. При Будинку Дитини функціонує відділення медико-соціальної реабілітації дітей з порушеннями центральної нервової системи і психіки, надаючи послуги і дітям з батьками.

Директор Будинку Дитини Лимар Тетяна Василівна, з любов’ю і турботою створила домашній затишок для своїх вихованців. Працівники Будинку Дитини проходять серйозний відбір, для того, щоб діти відчули турботу, затишок, любов та комфортні умови, наближені до домашніх.

ПрАТ СК «АРМА» зареєстровано 01 лютого 1994 року. Компанія має ліцензії Держфінпослуг на здійснення 23 видів добровільного і обов’язкового страхування.

За даними журналу «Insurance TOP» за 1 півріччя 2010 року СК «АРМА» увійшла в:

«ТОП 11» кращих страхових компаній з добровільного страхування від нещасних випадків.   

«ТОП 27» кращих страхових компаній з добровільного медичного страхування (ДМС).

«ТОП 29» кращих страхових компаній по добровільному страхуванню медичних витрат та з  ОЦПВВНТЗ.

«ТОП 32» кращих страхових компаній з добровільного страхування майна.

«ТОП 34» кращих страхових компаній з добровільного страхування вантажів і багажу. Основні напрями діяльності: страхування майна, страхування вантажів, страхування автотранспорту, страхування відповідальності, медичне страхування і страхування ядерних ризиків. СК «АРМА» є учасником Ядерного страхового пулу України, Будівельного страхового пулу, Українського ядерного співтовариства, Національного комітету Міжнародної Торгівельної Палати, Союзу фахівців з нерухомості м. Києва.

ПрАТ СК “AРМА” стала генеральним страховим партнером ТОВ “Футбольний клуб “Динамо” Київ”

ПрАТ СК «АРМА» уклала Договір про співпрацю з Футбольним клубом «Динамо» Київ» і стала генеральним партнером з надання страхових послуг.

Страхова компанія «АРМА» підтримує дружні і партнерські взаємини з ФК «Динамо» Київ», підтвердженням чому служить багаторічний досвід роботи наших Компаній. СК «АРМА» вірить в перспективу українського футболу і  завжди відкрита для співпраці, демонструючи індивідуальний підхід до кожного клієнта, маючи активні ділові зв’язки і високопрофесійний колектив, який розуміє потреби клієнта і щонайкраще враховує його інтереси.

Розроблені страхові програми для ФК «Динамо» Київ» включають страхування спортсменів від нещасного випадку, страхування нерухомості, страхування транспортних ризиків, страхування відповідальності.

За словами Ганни Пушкарьової, Голови Правління СК «АРМА»: «Впродовж тривалого періоду футбольний клуб перевіряв нас на надійність. Сьогодні до нас є повна довіра, ми стали генеральним партнером клубу в страхуванні. Маючи велику ступінь довіри, Страхова компанія «АРМА» надає футбольному клубу максимальну кількість знижок. ФК «Динамо» є одним з найпочесніших наших клієнтів».

Довідка про компанії:

Футбольний клуб заснований в 1927 році. Досягнення: 13-кратний чемпіон України; 9-кратний володар Кубку України; 4-кратний володар Суперкубку України; 2-кратний володар Кубку Кубків; Володар Суперкубку УЄФА; 13-кратний чемпіон СРСР; 9-кратний володар Кубку СРСР; 3-кратний володар Кубка Сезону СРСР.

ПрАТ СК «АРМА» зареєстровано 01 лютого 1994 року. Компанія має ліцензії Держфінпослуг на здійснення 23 видів добровільного і обов’язкового страхування. За даними журналу «Insurance TOP» за 1 півріччя 2010 року СК «АРМА» увійшла в: «ТОП 11» кращих страхових компаній з добровільного страхування від нещасних випадків. «ТОП 27» кращих страхових компаній з добровільного медичного страхування (ДМС). «ТОП 29» кращих страхових компаній по добровільному страхуванню медичних витрат та з ОЦПВВНТЗ. «ТОП 32» кращих страхових компаній з добровільного страхування майна. «ТОП 34» кращих страхових компаній з добровільного страхування вантажів і багажу. Основні напрями діяльності: страхування майна, страхування вантажів, страхування автотранспорту, страхування відповідальності, медичне страхування і страхування ядерних ризиків. СК «АРМА» є учасником Ядерного страхового пулу України, Будівельного страхового пулу, Українського ядерного співтовариства, Національного комітету Міжнародної Торгівельної Палати, Союзу фахівців з нерухомості м. Києва.

СК “АРМА” провела тренінг для Департаменту добровільного медичного страхування

26 листопада 2010р. ПрАТ СК «АРМА» провела тренінг з командооб’єднання для співробітників Департаменту добровільного медичного страхування.

Основна мета тренінгу – визначити шляхи підвищення особистої ефективності і її реалізації в спільній діяльності, сформувати командний дух і визначити правила роботи в команді і намітити шляхи для досягнення поставлених цілей.

Співробітники Департаменту добровільного медичного страхування СК «АРМА», що брали участь у тренінгу, змогли зрозуміти, наскільки важливо бути однією командою однодумців, відчули єдність і причетність до загальної справи, а також змогли визначити ті напрями, які допоможуть їм стати в перспективі ефективною Командою.

Тренінг проводила Директор департаменту управління персоналом Гор Ірина Миколаївна.

Довідка про компанію:

ПрАТ СК «АРМА» зареєстровано 01 лютого 1994 року. Компанія має ліцензії Держфінпослуг на здійснення 23 видів добровільного і обов’язкового страхування. За даними журналу «Insurance TOP» за 1 півріччя 2010 року СК «АРМА» увійшла в: «ТОП 11» кращих страхових компаній з добровільного страхування від нещасних випадків. «ТОП 27» кращих страхових компаній з добровільного медичного страхування (ДМС). «ТОП 29» кращих страхових компаній по добровільному страхуванню медичних витрат та з ОЦПВВНТЗ. «ТОП 32» кращих страхових компаній з добровільного страхування майна. «ТОП 34» кращих страхових компаній з добровільного страхування вантажів і багажу. Основні напрями діяльності: страхування майна, страхування вантажів, страхування автотранспорту, страхування відповідальності, медичне страхування і страхування ядерних ризиків. СК «АРМА» є учасником Ядерного страхового пулу України, Будівельного страхового пулу, Українського ядерного співтовариства, Національного комітету Міжнародної Торгівельної Палати, Союзу фахівців з нерухомості м. Києва.

СК “АРМА” удосконалює обслуговування в регіонах України

У зв’язку із збільшення кількості застрахованих клієнтів по ДМС в регіонах України, СК «АРМА» направила свої зусилля на регіональне обслуговування клієнтів.

Департаментом медичного асистансу  СК «АРМА» проведений аналіз можливостей кожного регіону, де сьогодні обслуговуються Застраховані нашої Компанії. На підставі проведеного аналізу в кожному окремо взятому регіоні побудована система обслуговування, яка зможе забезпечити високий рівень сервісу.

Завдяки накопиченому досвіду роботи з лікувальними установами, в СК «АРМА» створена база лікувальних установ, яка дозволяє лікарю-координаторові отримувати інформацію про плюси і мінуси роботи тієї або іншої лікувальної установи, створена база кращих лікарів в тій або іншій області. На етапі організації послуги Застрахованим, лікар-координатор точно знає, який саме лікар зможе забезпечити якість медичного обслуговування в тому або іншому місті, яка використовується там медична база.

Пропонуючи страхові і медичні послуги своїм Клієнтам в регіонах, фахівці страхової компанії і лікарі-координатори департаменту медичного асистансу орієнтовані на пропозицію єдиного рівня страхових і медичних послуг для Клієнтів по всій Україні.

Довідка про компанію:

ПрАТ СК «АРМА» зареєстровано 01 лютого 1994 року. Компанія має ліцензії Держфінпослуг на здійснення 23 видів добровільного і обов’язкового страхування. За даними журналу «Insurance TOP» за 1 півріччя 2010 року СК «АРМА» увійшла в: «ТОП 11» кращих страхових компаній з добровільного страхування від нещасних випадків. «ТОП 27» кращих страхових компаній з добровільного медичного страхування (ДМС). «ТОП 29» кращих страхових компаній по добровільному страхуванню медичних витрат та з ОЦПВВНТЗ. «ТОП 32» кращих страхових компаній з добровільного страхування майна. «ТОП 34» кращих страхових компаній з добровільного страхування вантажів і багажу. Основні напрями діяльності: страхування майна, страхування вантажів, страхування автотранспорту, страхування відповідальності, медичне страхування і страхування ядерних ризиків. СК «АРМА» є учасником Ядерного страхового пулу України, Будівельного страхового пулу, Українського ядерного співтовариства, Національного комітету Міжнародної Торгівельної Палати, Союзу фахівців з нерухомості м. Києва.

СК “АРМА” організувала черговий семінар для лікарів Асистанського центру

Компетентність і рівень кваліфікації лікарів-координаторів Асистанського центру СК «АРМА» – найважливіші конкурентні переваги страхової компанії «АРМА».

Добре підготовлений співробітник покращує якість обслуговування Клієнтів, а задоволений Клієнт – застава нашого успішного бізнесу. Для якісного обслуговування Клієнтів сьогодні важливі не лише професійні знання лікарів, але і володіння такими навиками, як ведення телефонних переговорів, робота з емоціями, уміння слухати і ін. навики.

Якість страхової послуги в ДМС залежить і від рівня організації медичної допомоги, і від того, наскільки вдасться зняти з клієнта турботи з пошуку кращих лікарів, і від чіткості виконання адміністративних процедур (своєчасне реагування на звернення клієнта і оплата необхідного лікування). Не менш важливо лікарю-координаторові уміти проявити увагу і турботу: вислухати, заспокоїти, підтримати. Навчання співробітників підвищує якість послуг, що надаються, дозволяє оптимізувати і стандартизувати процес обслуговування клієнтів, стимулює зростання ефективності діяльності, що зрештою сприяє досягненню цілей компанії.

СК «АРМА» провела черговий семінар для лікарів Асистанського центру. Семінар був проведений з метою підвищення кваліфікації і удосконалення навиків роботи співробітників Асистанського центру СК «АРМА».

Асистанський центр СК «АРМА» був створений в 2005 році, і забезпечує цілодобовий прийом звернень від клієнтів, якісно і своєчасно організовує комплекс медичних і сервісних послуг, передбачених програмами страхування. Сьогодні наші Клієнти по медичному страхуванню оцінюють сервіс Асистанського центру СК «АРМА», як один з кращих в Україні.

Довідка про компанію:

ПрАТ СК «АРМА» зареєстровано 01 лютого 1994 року. Компанія має ліцензії Держфінпослуг на здійснення 23 видів добровільного і обов’язкового страхування. За даними журналу «Insurance TOP» за 1 півріччя 2010 року СК «АРМА» увійшла в: «ТОП 11» кращих страхових компаній з добровільного страхування від нещасних випадків. «ТОП 27» кращих страхових компаній з добровільного медичного страхування (ДМС). «ТОП 29» кращих страхових компаній по добровільному страхуванню медичних витрат та з ОЦПВВНТЗ. «ТОП 32» кращих страхових компаній з добровільного страхування майна. «ТОП 34» кращих страхових компаній з добровільного страхування вантажів і багажу. Основні напрями діяльності: страхування майна, страхування вантажів, страхування автотранспорту, страхування відповідальності, медичне страхування і страхування ядерних ризиків. СК «АРМА» є учасником Ядерного страхового пулу України, Будівельного страхового пулу, Українського ядерного співтовариства, Національного комітету Міжнародної Торгівельної Палати, Союзу фахівців з нерухомості м. Києва.

СК “АРМА” підвела підсумки пролонгації договорів ДМС

ПрАТ СК «АРМА» активно розвиває такий напрям, як добровільне медичне страхування, тому одним з найважливіших завдань є забезпечення високого рівня сервісу для Клієнтів.

Показником виконання цього завдання є висока міра задоволеності Клієнтів співпрацею з СК «АРМА» і як наслідок – збільшення числа нових клієнтів і підвищення рівня пролонгації договорів ДМС, що діють.

Cтаном на 01 жовтня 2010 року відсоток пролонгації договорів страхування по добровільному медичному страхуванню (ДМС) склав 97%. Успішній роботі в даному напрямі також сприяє застосування сучасних технологій страхування і врегулювання збитків, постійне оновлення пропонованого клієнтам продуктового ряду, що виявляється в широкому виборі комплексних програм медичного страхування і гнучкій ціновій політиці. Страхова компанія «АРМА» прагне до довгострокових стосунків з Клієнтами. Саме тому, зусилля Ассистанського центру СК «АРМА» направлені на уважне відношення до кожного Клієнта, а також на постійний моніторинг інтересів і потреб Застрахованих осіб.

Довідка про компанії: ПрАТ СК «АРМА» зареєстровано 01 лютого 1994 року. Компанія має ліцензії Держфінпослуг на здійснення 23 видів добровільного і обов’язкового страхування. За даними журналу «Insurance TOP» за 1 півріччя 2010 року СК «АРМА» увійшла в: «ТОП 11» кращих страхових компаній з добровільного страхування від нещасних випадків. «ТОП 27» кращих страхових компаній з добровільного медичного страхування (ДМС). «ТОП 29» кращих страхових компаній по добровільному страхуванню медичних витрат та з ОЦПВВНТЗ. «ТОП 32» кращих страхових компаній з добровільного страхування майна. «ТОП 34» кращих страхових компаній з добровільного страхування вантажів і багажу. Основні напрями діяльності: страхування майна, страхування вантажів, страхування автотранспорту, страхування відповідальності, медичне страхування і страхування ядерних ризиків. СК «АРМА» є учасником Ядерного страхового пулу України, Будівельного страхового пулу, Українського ядерного співтовариства, Національного комітету Міжнародної Торгівельної Палати, Союзу фахівців з нерухомості м. Києва.

Страхова компанія “АРМА” підвела підсумки діяльності за три квартали 2010р.

ПрАТ СК «АРМА» за підсумками дев’яти місяців 2010 року зібрала страхових премій в об’ємі 56 693,4 тис. грн., що на 74% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

Найбільшими напрямами діяльності компанії, що динамічно розвивалися, стали автомобільне страхування, страхування фінансових ризиків, майнове страхування та страхування від нещасних випадків. Співробітниками СК «АРМА» за 9 місяців 2010р. було укладено 138 823 договори страхування.

Сукупний об’єм страхових виплат по 4 831 врегульованому страховому випадку склав 5 097,4 тис. грн. Основна частина виплат за 9 місяців 2010 років здійснена по автострахуванню – 59% та медичному страхуванню 39% від загальних виплат.

Страхові резерви, сформовані на 01 жовтня 2010р., складають 37 908,2 тис. грн., що на 46% більше аналогічного показника минулого року. Активи ПрАТ СК «АРМА» склали 172 102,7 тис. грн. Статутний капітал – 135 000,0 тис. грн.

Довідка про компанії:

ПрАТ СК «АРМА» зареєстровано 01 лютого 1994 року. Компанія має ліцензії Держфінпослуг на здійснення 23 видів добровільного і обов’язкового страхування.

За даними журналу «Insurance TOP» за 1 півріччя 2010 року СК «АРМА» увійшла в:
«ТОП 11» кращих страхових компаній з добровільного страхування від нещасних випадків.
«ТОП 27» кращих страхових компаній з добровільного медичного страхування (ДМС).
«ТОП 29» кращих страхових компаній по добровільному страхуванню медичних витрат та з ОЦПВВНТЗ.

«ТОП 32» кращих страхових компаній з добровільного страхування майна.
«ТОП 34» кращих страхових компаній з добровільного страхування вантажів і багажу.
Основні напрями діяльності: страхування майна, страхування вантажів, страхування автотранспорту, страхування відповідальності, медичне страхування і страхування ядерних ризиків.

СК «АРМА» є учасником Ядерного страхового пулу України, Будівельного страхового пулу, Українського ядерного співтовариства, Національного комітету Міжнародної Торгівельної Палати, Союзу фахівців з нерухомості м. Києва.

СК “АРМА” застрахувала по ДМС колектив Білоцерківського водоканалу

СК «АРМА» і Білоцерківський водоканал продовжили співпрацю по добровільному медичному страхуванню (ДМС). Згідно з умовами договору, строком на один рік застраховано більше 400 співробітників.

Характерною особливістю роботи страхової компанії «АРМА» з  колективом Білоцерківського водоканалу, співробітники відзначили високу якість в організації медичного обслуговування в м. Біла Церква, уважне відношення і професіоналізм лікарів страхової компанії «АРМА».

Колектив Білоцерківського водоканалу застрахований за програмою, що включає наступні медичні послуги: амбулаторно-поліклінічну допомогу, медикаментозне забезпечення, стаціонарну, швидку допомогу. Обслуговування надається на базі державних, відомчих і комерційних медичних установ.

Запропонованими умовами договору, СК «АРМА» забезпечить колективу Білоцерківського водоканалу якісне медичне обслуговування.

Довідка про компанію:

ПрАТ СК «АРМА» зареєстровано 01 лютого 1994 року. Компанія має ліцензії Держфінпослуг на здійснення 23 видів добровільного і обов’язкового страхування.

За даними журналу «Insurance TOP» за 1 півріччя 2010 року СК «АРМА» увійшла в:
«ТОП 11» кращих страхових компаній з добровільного страхування від нещасних випадків.
«ТОП 27» кращих страхових компаній з добровільного медичного страхування (ДМС).
«ТОП 29» кращих страхових компаній по добровільному страхуванню медичних витрат та з ОЦПВВНТЗ.

«ТОП 32» кращих страхових компаній з добровільного страхування майна.
«ТОП 34» кращих страхових компаній з добровільного страхування вантажів і багажу.
Основні напрями діяльності: страхування майна, страхування вантажів, страхування автотранспорту, страхування відповідальності, медичне страхування і страхування ядерних ризиків.

СК «АРМА» є учасником Ядерного страхового пулу України, Будівельного страхового пулу, Українського ядерного співтовариства, Національного комітету Міжнародної Торгівельної Палати, Союзу фахівців з нерухомості м. Києва.

Страхова компанія “АРМА” відкрила регіональне управління у Львові

ПрАТ СК «АРМА», в рамках реалізації стратегії розвитку мережі регіональних представництв компанії, відкрила регіональне управління (РУ) у Львові.

У регіональному управлінні, яке розташоване за адресою: вул. Промислова, 50/52, БЦ «Український капітал», офіс 628, надаватиметься весь спектр страхових послуг ПрАТ СК «АРМА» – страхування майна, добровільне страхування транспортних засобів (КАСКО), обов’язкове страхування цивільної відповідальності (ОЦПВВНТЗ), страхування виїжджаючих за кордон, добровільне медичне страхування, страхування від нещасних випадків, страхування вантажів, будівельно-монтажних ризиків, страхування майна що купується в кредит та ін.

Директором РУ призначений Ростислав Віталійович Присяженко, фахівець з шестирічним досвідом роботи в страхуванні, що обіймав раніше керівні посади в місцевих філіях страхових компаній.  В даний час СК «АРМА» представлена в Донецьку, Дніпропетровську, Києві, Кривому Розі, Одесі.

Довідка про компанію:

ПрАТ СК «АРМА» зареєстровано 01 лютого 1994 року. Компанія має ліцензії Держфінпослуг на здійснення 23 видів добровільного і обов’язкового страхування. За даними журналу «Insurance TOP» за 1 півріччя 2010 року СК «АРМА» увійшла в:
«ТОП 11» кращих страхових компаній з добровільного страхування від нещасних випадків.
«ТОП 27» кращих страхових компаній з добровільного медичного страхування (ДМС).
«ТОП 29» кращих страхових компаній по добровільному страхуванню медичних витрат.

«ТОП 29» кращих страхових компаній з ОЦПВВНТЗ.

«ТОП 32» кращих страхових компаній з добровільного страхування майна.
«ТОП 34» кращих страхових компаній з добровільного страхування вантажів і багажу.
Основні напрями діяльності: страхування майна, страхування вантажів, страхування автотранспорту, страхування відповідальності, медичне страхування і страхування ядерних ризиків. СК «АРМА» є учасником Ядерного страхового пулу України, Будівельного страхового пулу, Українського ядерного співтовариства, Національного комітету Міжнародної Торгівельної Палати, Союзу фахівців з нерухомості м. Києва.

СК “АРМА” дарує своїм клієнтам діагностику автомобіля

СК «АРМА» підписала договір про співпрацю з Автоцентром «Дункан-Моторс», в рамках якого проводиться спільна акція.

Застрахувавши автомобіль в СК «АРМА» з 01.09.2010г. по 01.09.2011г. за програмою КАСКО, всі клієнти зможуть один раз на протязі дії договору, безкоштовно провести діагностику ходової частини автомобіля і діагностику системи кондиціонування автомобіля в сервісному центрі «Дункан-Моторс». Діагностика виконується за допомогою комплекту дилерських приладів: TOYOTA / LEXUS, NISSAN / INFINITI, SUBARU, HONDA / ACURA, MAZDA, MITSUBISHI. Обслуговування автомобільних кондиціонерів здійснюється  стендом фірми BOSCH.  

Дана акція спрямована не лише на поліпшення якості обслуговування клієнтів СК «АРМА», але і сприяє зменшенню аварійності на дорогах.

Довідка про компанії:

Автоцентр «Дункан-моторс» на ринку України перебуває з 2007 року. Основним напрямком діяльності є продаж та забезпечення належного технічного стану  автомобілів TOYOTA / LEXUS, NISSAN / INFINITI, SUBARU, HONDA / ACURA, MAZDA, MITSUBISHI, відповідно до вимог “Правил дорожнього руху” та нормативних документів, що регламентують вимоги до безпеки транспортних засобів. За час роботи нашими клієнтами стали більше 6000 власників автомобілів.

Сервісний центр «Дункан-Моторс»  гарантує відповідність відремонтованих автомобілів вимогам ДСТУ 2322-93 і ДСТУ 3649-97 за умови виконання в процесі експлуатації всіх вимог обслуговування автомобіля передбачених документацією компанії виробника.

ПрАТ СК «АРМА» зареєстровано 01 лютого 1994 року. Компанія має ліцензії Держфінпослуг на здійснення 23 видів добровільного і обов’язкового страхування. За даними журналу «Insurance TOP» за 1 півріччя 2010 року СК «АРМА» увійшла в:
«ТОП 11» кращих страхових компаній з добровільного страхування від нещасних випадків.
«ТОП 27» кращих страхових компаній з добровільного медичного страхування (ДМС).
«ТОП 29» кращих страхових компаній по добровільному страхуванню медичних витрат.

«ТОП 29» кращих страхових компаній з ОЦПВВНТЗ.

«ТОП 32» кращих страхових компаній з добровільного страхування майна.
«ТОП 34» кращих страхових компаній з добровільного страхування вантажів і багажу.
Основні напрями діяльності: страхування майна, страхування вантажів, страхування автотранспорту, страхування відповідальності, медичне страхування і страхування ядерних ризиків. СК «АРМА» є учасником Ядерного страхового пулу України, Будівельного страхового пулу, Українського ядерного співтовариства, Національного комітету Міжнародної Торгівельної Палати, Союзу фахівців з нерухомості м. Києва.

ПрАТ СК “АРМА” і міжнародна школа “ACTIV-SPORT” продовжили співпрацю

Страхова компанія «АРМА» продовжила партнерські відносини з міжнародною школою «ACTIV-SPORT», підписавши договір про співпрацю на 2011 рік.

Таким чином, клієнти «ACTIV-SPORT» як і раніше матимуть доступ до високоякісних страхових послуг і надійного захисту за розумну ціну, що дозволить захистити себе від можливих неприємних наслідків активного відпочинку.  Пролонгував договір про співпрацю, ПрАТ СК «АРМА» підтвердила свій статус надійного страховика і стабільного бізнес-партнера.

Довідка про компанії:

Лижна школа “ACTIV-SPORT” заснована в 2004 році. Школа має ліцензію “A+b” SITN-PZN (Польській Асоціації професійних інструкторів і тренерів гірськолижного спорту при Федерації Лижного Спорту Польщі), що дає право як на індивідуальне навчання любителів, так і навчання майбутніх інструкторів.

ПрАТ СК «АРМА» зареєстровано 01 лютого 1994 року. Компанія має ліцензії Держфінпослуг на здійснення 23 видів добровільного і обов’язкового страхування. За даними журналу «Insurance TOP» за 1 півріччя 2010 року СК «АРМА» увійшла в:
«ТОП 11» кращих страхових компаній з добровільного страхування від нещасних випадків.
«ТОП 27» кращих страхових компаній з добровільного медичного страхування (ДМС).
«ТОП 29» кращих страхових компаній по добровільному страхуванню медичних витрат.

«ТОП 29» кращих страхових компаній з ОЦПВВНТЗ.

«ТОП 32» кращих страхових компаній з добровільного страхування майна.
«ТОП 34» кращих страхових компаній з добровільного страхування вантажів і багажу.
Основні напрями діяльності: страхування майна, страхування вантажів, страхування автотранспорту, страхування відповідальності, медичне страхування і страхування ядерних ризиків. СК «АРМА» є учасником Ядерного страхового пулу України, Будівельного страхового пулу, Українського ядерного співтовариства, Національного комітету Міжнародної Торгівельної Палати, Союзу фахівців з нерухомості м. Києва.

ПрАТ СК “АРМА” виграла тендер на страхування пожежних дружин ДАП “Україна”

ПрАТ СК «АРМА» виграла тендер на обов’язкове особисте страхування працівників відомчої і місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд), оголошений Державним авіаційним підприємством “Україна” (м. Бориспіль).

Відповідний договір був підписаний в серпні поточного року.
ДАП «Україна» створене з метою організації, забезпечення та виконання повітряних перевезень спеціальними рейсами вищих посадових делегацій України і інших держав у межах України та за її кордонами з дотриманням вимог та правил, що передбачені у відповідних нормативних документах.

Довідка про компанію:
Державне авіаційне підприємство «Україна» створено Указом Президента України від 15 липня 1997 року № 644 «Про державне авіаційне підприємство «Україна». Авіапідприємство є юридичною особою, діє на основі статуту в особі генерального директора, засноване на державній власності та підпорядковане Державному управлінню справами.
Предметом діяльності підприємства є :
1. здійснення особливо важливих авіаперевезень на внутрішніх та міжнародних авіалініях;
2. здійснення додаткової ділової та комерційної діяльності, у тому числі зовнішньо – економічної, якщо це не суперечить чинному законодавству України та міжнародним нормам.
ПрАТ СК «АРМА» зареєстровано 01 лютого 1994 року. Компанія має ліцензії Держфінпослуг на здійснення 23 видів добровільного і обов’язкового страхування. За даними журналу «Insurance TOP» за 1 квартал 2010 року СК «АРМА» увійшла в:
«ТОП 13» кращих страхових компаній з добровільного страхування від нещасних випадків.
«ТОП 24» кращих страхових компаній з добровільного медичного страхування (ДМС).
«ТОП 25» кращих страхових компаній з добровільного страхування від вогню і стихійних явищ.
«ТОП 28» кращих страхових компаній з ОЦПВВНТЗ.
«ТОП 34» кращих страхових компаній з добровільного страхування вантажів і багажу.
«ТОП 44» кращих страхових компаній з КАСКО.
Основні напрями діяльності: страхування майна, страхування вантажів, страхування автотранспорту, страхування відповідальності, медичне страхування і страхування ядерних ризиків. СК «АРМА» є учасником Ядерного страхового пулу України, Будівельного страхового пулу, Українського ядерного співтовариства, Національного комітету Міжнародної Торгівельної Палати, Союзу фахівців з нерухомості м. Києва.

ПрАТ СК “АРМА” нагороджена дипломом

Український національний комітет Міжнародної торгівельної палати (ICC Ukraine) нагородив ПрАТ Страхова компанія «АРМА» дипломом «Бізнес-партнер», відзначивши професіоналізм, високу якість послуг, що надаються, і надійність компанії, як бізнес-партнера.

Довідка про компанії:

ICC Ukraine – перший Національний комітет Міжнародної торгівельної палати на території країн СНД, який отримав дозвіл на свою освіту в 1998 році одностайним рішенням Світової Ради ICC. На сьогодні таких національних комітетів – 4 (Україна, Литва, Росія, Грузія).  До складу Українського національного комітету сьогодні входять більше 200 національних підприємств і нерезидентів, що представляють великий бізнес.

ПрАТ СК «АРМА» зареєстровано 01 лютого 1994 року. Компанія має ліцензії Держфінпослуг на здійснення 23 видів добровільного і обов’язкового страхування. За даними журналу «Insurance TOP» за 1 півріччя 2010 року СК «АРМА» увійшла в:
«ТОП 11» кращих страхових компаній з добровільного страхування від нещасних випадків.
«ТОП 27» кращих страхових компаній з добровільного медичного страхування (ДМС).
«ТОП 29» кращих страхових компаній по добровільному страхуванню медичних витрат.

«ТОП 29» кращих страхових компаній з ОЦПВВНТЗ.

«ТОП 32» кращих страхових компаній з добровільного страхування майна.
«ТОП 34» кращих страхових компаній з добровільного страхування вантажів і багажу.
Основні напрями діяльності: страхування майна, страхування вантажів, страхування автотранспорту, страхування відповідальності, медичне страхування і страхування ядерних ризиків. СК «АРМА» є учасником Ядерного страхового пулу України, Будівельного страхового пулу, Українського ядерного співтовариства, Національного комітету Міжнародної Торгівельної Палати, Союзу фахівців з нерухомості м. Києва.

ПрАТ СК “АРМА” виплатила більше 90 тисяч гривень страхового відшкодування за пошкоджений автомобіль “Honda Accord”

ПрАТ СК «АРМА» здійснила виплату за договором страхування «КАСКО» у розмірі 90 392 гривень, за пошкоджений автомобіль «Honda Accord».

Страховий випадок стався в місті Києві. Страхувальник, щоб уникнути зіткнення з іншим учасником руху, на пересіченні вулиць Маршала Гречка і пр-та Правди зробив наїзд на перешкоду.
Автомобіль був застрахований в Головному офісі компанії, страхова сума за договором страхування складала 190 тис. грн. Договором страхування були покриті всі ризики: ДТП, пожежа, стихійні лиха, угін, протиправні дії третіх осіб.

Довідка про компанію:
ПрАТ СК «АРМА» зареєстровано 01 лютого 1994 року. Компанія має ліцензії Держфінпослуг на здійснення 23 видів добровільного і обов’язкового страхування. За даними журналу «Insurance TOP» за 1 квартал 2010 року СК «АРМА» увійшла в:
«ТОП 13» кращих страхових компаній з добровільного страхування від нещасних випадків.
«ТОП 24» кращих страхових компаній з добровільного медичного страхування (ДМС).
«ТОП 25» кращих страхових компаній з добровільного страхування від вогню і стихійних явищ.
«ТОП 28» кращих страхових компаній з ОЦПВВНТЗ.
«ТОП 34» кращих страхових компаній з добровільного страхування вантажів і багажу.
«ТОП 44» кращих страхових компаній з КАСКО.
Основні напрями діяльності: страхування майна, страхування вантажів, страхування автотранспорту, страхування відповідальності, медичне страхування і страхування ядерних ризиків. СК «АРМА» є учасником Ядерного страхового пулу України, Будівельного страхового пулу, Українського ядерного співтовариства, Національного комітету Міжнародної Торгівельної Палати, Союзу фахівців з нерухомості м. Києва.

Авіаційне агентство “AIR LIFE LOGISTIC” — новий партнер СК “АРМА”

З метою збільшення продажів, зміцнення конкурентної ринкової позиції і розвитку каналів дистрибуції СК «АРМА» активно дотримується концепції «стратегічної співпраці». На даному етапі Компанія досягла угоди про розвиток партнерських стосунків з Авіаційним агентством «AIR LIFE LOGISTIC».

Авіаційне агентство “AIR LIFE LOGISTIC” надає повний спектр послуг в області авіаційних перевезень – від бронювання і продажу авіаквитків до організації чартерних перевезень по всіх напрямах. Партнерство СК «АРМА» і «AIR LIFE LOGISTIC» здійснюється на основі спеціальної розробленої програми «NEXUS INSURANCE», яка включає наступні види страхування: страхування медичних витрат, страхування від нещасних випадків, страхування цивільної відповідальності, страхування фінансових ризиків, пов’язаних із збитками у зв’язку з відміною поїздки або її достроковим перериванням і страхування багажу.СК «АРМА» упевнена, партнерство – це дорога до стабільності, процвітання і поліпшення якості послуг страхування, що дозволить підвищити страхову культуру споживачів на страховому ринку України.

Довідка про компанію:
IATA-акредитоване авіаційне агентство «AIR LIFE LOGISTIC» – високотехнологічна компанія, що динамічно розвивається, надає своїм клієнтам повний спектр послуг в області пасажирських авіаперевезень, корпоративного обслуговування, бронювання готелів, супутніх туристичних послуг і оренди автомобілів будь-якого класу. Агентство має прямі договори зі всіма авіакомпаніями, представленими на ринку України, що дозволяє надати клієнтові найбільш широкий спектр варіантів за вартістю, розкладом і прихильністю авіакомпанії.Основна стратегія розвитку компанії – надання послуг в режимі «он-лайн» 24/7. Сайт компанії: www.airlife.com.ua
ПрАТ СК «АРМА» зареєстровано 01 лютого 1994 року. Компанія має ліцензії Держфінпослуг на здійснення 23 видів добровільного і обов’язкового страхування. За даними журналу «Insurance TOP» за 1 квартал 2010 року СК «АРМА» увійшла в:
«ТОП 13» кращих страхових компаній з добровільного страхування від нещасних випадків.
«ТОП 24» кращих страхових компаній з добровільного медичного страхування (ДМС).
«ТОП 25» кращих страхових компаній з добровільного страхування від вогню і стихійних явищ.
«ТОП 28» кращих страхових компаній з ОЦПВВНТЗ.
«ТОП 34» кращих страхових компаній з добровільного страхування вантажів і багажу.
«ТОП 44» кращих страхових компаній з КАСКО.
Основні напрями діяльності: страхування майна, страхування вантажів, страхування автотранспорту, страхування відповідальності, медичне страхування і страхування ядерних ризиків. СК «АРМА» є учасником Ядерного страхового пулу України, Будівельного страхового пулу, Українського ядерного співтовариства, Національного комітету Міжнародної Торгівельної Палати, Союзу фахівців з нерухомості м. Києва.

ПрАТ СК “АРМА” і ЗАТ “Піллар” продовжили співпрацю

Страхова компанія «АРМА» здійснюватиме добровільне медичне страхування співробітників ЗАТ «Піллар» – одного зі світових лідерів виробників моно і мультікрісталічних кремнієвих пластин для сонячних елементів.

ПрАТ СК «АРМА» продовжила багатолітню співпрацю з компанією «Піллар», переуклавши договір добровільного медичного страхування на 2010 рік. Загальна страхова сума – близько 4 млн. грн.
Колектив компанії “Піллар” застрахований по трьох програмах ДМС, спеціально розроблених для різних категорій співробітників, що включають наступні медичні послуги: амбулаторно-поліклінічну допомогу, медикаментозне забезпечення, стаціонарну, швидку допомогу, профілактичні і оздоровчі заходи, стоматологічне обслуговування. Медична допомога співробітникам буде надаватися в державних, відомчих і комерційних медичних установах.
Страхова компанія «АРМА» забезпечує індивідуальний підхід до кожного клієнта, що відображається в широкому виборі комплексних програм медичного страхування і гнучкій ціновій політиці для корпоративних клієнтів.

Довідка про компанію:
ЗАТ «Піллар» засноване в 1991 році. Спеціалізується на випуску моно і мультікрісталічних кремнієвих пластин для сонячних елементів.
ПрАТ СК «АРМА» зареєстровано 01 лютого 1994 року. Компанія має ліцензії Держфінпослуг на здійснення 23 видів добровільного і обов’язкового страхування. За даними журналу «Insurance TOP» за 1 квартал 2010 року СК «АРМА» увійшла в:
«ТОП 13» кращих страхових компаній з добровільного страхування від нещасних випадків. «ТОП 24» кращих страхових компаній з добровільного медичного страхування (ДМС).
«ТОП 25» кращих страхових компаній з добровільного страхування від вогню і стихійних явищ.
«ТОП 28» кращих страхових компаній з ОЦПВВНТЗ.
«ТОП 34» кращих страхових компаній з добровільного страхування вантажів і багажу.
«ТОП 44» кращих страхових компаній з КАСКО.
Основні напрями діяльності: страхування майна, страхування вантажів, страхування автотранспорту, страхування відповідальності, медичне страхування і страхування ядерних ризиків.
СК «АРМА» є учасником Ядерного страхового пулу України, Будівельного страхового пулу, Українського ядерного співтовариства, Національного комітету Міжнародної Торгівельної Палати, Союзу фахівців з нерухомості м. Києва.

СК “АРМА” в 1 півріччі 2010р. збільшила об’єм страхових платежів на 60%

Страхова компанія «АРМА» підвела підсумки діяльності на страховому ринку України за 1-е півріччя 2010 року.

Сума страхових платежів склала 35 671,2 тис. грн., перевищивши аналогічний показник 2009 року в 1,6 рази, а показник за 6 місяців 2008р. – в 1,2 рази. Найбільша частина страхових платежів отримана по договорам страхування майна – 12 751,4 тис. грн., що складає 35% загального страхового портфелю.Кількість укладених договорів страхування – 95 331.Сума виплачених клієнтам страхових відшкодувань за 6 місяців 2010р. складає 3 094,0 тис. грн. Рівень виплат компанії за 6 місяців 2010р. склав 8,6%. Основна частина виплат за перше півріччя 2010 року здійснена з автострахування (65,7%) і медичного страхування (34,4%). За станом на 1 липня 2010 року активи компанії склали 172 214,6 тис. грн. Страхові резерви за станом на 01.07.2010г. зафіксовані на рівні 34 544,40 тис. грн. Статутний капітал – 135 000,00 тис. грн.

Довідка про компанію:
ПрАТ СК «АРМА» зареєстровано 01 лютого 1994 року. Компанія має ліцензії Держфінпослуг на здійснення 23 видів добровільного і обов’язкового страхування. За даними журналу «Insurance TOP» за 1 квартал 2010 року СК «АРМА» увійшла в:
«ТОП 13» кращих страхових компаній з добровільного страхування від нещасних випадків.
«ТОП 24» кращих страхових компаній з добровільного медичного страхування (ДМС).
«ТОП 25» кращих страхових компаній з добровільного страхування від вогню і стихійних явищ.
«ТОП 28» кращих страхових компаній з ОЦПВВНТЗ.
«ТОП 34» кращих страхових компаній з добровільного страхування вантажів і багажу.
«ТОП 44» кращих страхових компаній з КАСКО.
Основні напрями діяльності: страхування майна, страхування вантажів, страхування автотранспорту, страхування відповідальності, медичне страхування і страхування ядерних ризиків.
СК «АРМА» є учасником Ядерного страхового пулу України, Будівельного страхового пулу, Українського ядерного співтовариства, Національного комітету Міжнародної Торгівельної Палати, Союзу фахівців з нерухомості м. Києва.

ПрАТ СК “АРМА” відзначила свій 17 день народження!

01 лютого 2011 року Приватне акціонерне товариство Страхова компанія «АРМА» відзначила свою 17 річницю з моменту створення.

За ці роки наша Компанія стала одним з визнаних лідерів страхування в Україні. Стабільно і динамічно розвиваючись, ми забезпечуємо клієнтам високий рівень обслуговування і індивідуальний підхід, що є максимально ефективною системою страхового захисту інтересів Клієнта.

СК «АРМА» має високий рівень капіталізації, сформований статутний фонд складає 135 000,00 тис. грн., страхові резерви на 01.10.2010р. склали – 37 908,20 тис. грн. За попередніми даними Компанія за 2010 рік зібрала 83 млн. грн., що на 70% перевищує показник за аналогічний період 2009 року. Наша фінансова стабільність дозволяє не лише своєчасно і в повному об’ємі здійснювати страхові відшкодування своїм клієнтам, але і надавати фінансову підтримку різних соціальних програм – допомозі вихованцям дитячих будинків і ін.

У 2010 році ПрАТ СК «АРМА» розробила стратегію розвитку компанії на 3 роки. Стратегія направлена на зміцнення позицій на страховому ринку, посилення іміджу надійної, стабільної, сильної і професійної Компанії, в якій на сьогоднішній день працює більше 100 чоловік.

Потрібно відзначити, що етап якісного становлення і розвитку СК «АРМА» почався в 2002 році,  коли Компанію очолила Ганна Пушкарьова. Завдяки її професійним і діловим якостям, креативним ідеям, були сформовані цінності Компанії, які розділяє і підтримує кожен співробітник. Незмінність керівництва свідчить про стабільність компанії, правильно вибраний напрям розвитку, а також наявність амбітних стратегічних завдань. Ще одним підтвердженням даних слів, є досягнення компанії, які не залишилися не відміченими рейтинговими агентствами. Так, рейтингове агентство «Експерт-рейтинг» в 2010 році призначило страховій компанії «АРМА» рейтинг «В» – «добрий рівень стійкості»*, що підтверджує готовність компанії своєчасно виконувати свої зобов’язання перед клієнтами.  *(рейтинг опублікований у ж-лі «Експерт Україна»  № 36, 2010г.).

Український національний комітет Міжнародної Торгівельної Палати (ICC Ukraine) у свою чергу нагородив СК «АРМА» дипломом «Бізнес-партнер», відзначивши високу якість послуг, що надаються, і стабільність компанії, як надійного бізнес-партнера.

За даними журналу «Insurance TOP» №3 (31) 2010р. за 9 місяців 2010 року, СК «АРМА» увійшла в:

«ТОП 13» кращих страхових компаній з добровільного страхування від нещасних випадків (н/в).

«ТОП 22» кращих страхових компаній з добровільного медичного страхування (ДМС).

«ТОП 28» кращих страхових компаній з добровільного страхування медичних витрат.

 «ТОП 31» кращих страхових компаній з добровільного страхування вантажів і багажу та з ОЦПВВНТЗ.

«ТОП 32» кращих страхових компаній з добровільного страхування майна.

«ТОП 49» кращих страхових компаній з КАСКО.

Колектив СК «АРМА» дякує всім, хто надав компанії свою довіру, хто допомагає нам упевнено рухатися вперед до реалізації стратегічного плану розвитку компанії, зміцнення колишніх і розвитку нових напрямів роботи.

 Довідка:

ПрАТ СК «АРМА» зареєстровано 01 лютого 1994 року. Компанія має ліцензії Держфінпослуг на здійснення 23 видів добровільного і обов’язкового страхування.

Основні напрями діяльності: страхування майна, страхування вантажів, страхування автотранспорту, страхування відповідальності, медичне страхування і страхування ядерних ризиків. СК «АРМА» є учасником Ядерного страхового пулу України, Будівельного страхового пулу, Українського ядерного співтовариства, Національного комітету Міжнародної Торгівельної Палати, Союзу фахівців з нерухомості м. Києва.