Особлива інформація 3 – зміна складу посадових осіб станом на 22.04.21, дата розміщення 23.04.21
Особлива інформація 2 – прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів станом на 22.04.21 (дата розміщення 23.04.21)
Додаткова інформація про ЗЗА, що скликаються на 22.04.2021 р. (дата розміщення 20.04.2021 р.)

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ ” АРМА”

(код за ЄДРПОУ: 21265671, місцезнаходження: 03115, місто Київ,

вулиця Хмельницька, будинок 10, офіс Б8-3) (далі – Товариство),

Додаткова інформація щодо загальних зборів акціонерів, що скликаються Товариством на 22 квітня 2021 року, відповідно до ч.4 ст.35 Закону України “Про акціонерні товариства”:

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 18.04.2021 року на 24 годину.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 90 000 000 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:89 881 685  штук. Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ “АРМА” 

(код за ЄДРПОУ: 21265671, місцезнаходження: 03115, місто Київ, 

вулиця Хмельницька, будинок 10, офіс Б8-3) (далі – Товариство), 

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 

22 квітня 2021 року о 10.00 годині за адресою: 

03115, місто Київ, вулиця Хмельницька, будинок 10, офіс Б8-3.

Перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішення щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного:

Питання 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Благун Руслана Віталіївна, член лічильної комісії Бабич Тетяна Миколаївна, член лічильної комісії Притула Наталія Василівна. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі. 

Питання 2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

Проект рішення: Обрати Головою зборів Сівкова Сергія Віталійовича, Секретарем зборів Сівкова Віталія Семеновича. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Збори провести без перерви. 

Питання 3. Розгляд Звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. 

Проект рішення: Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Роботу Правління Товариства визнати задовільною. 

Питання 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною. 

Питання 5. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2020 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. 

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2020 рік. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною. 

Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік. 

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік. 

Питання 7. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2020рік. 

Проект рішення: Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2020 рік: покрити збиток у розмірі 3953 тис. грн. за рахунок доходів майбутніх періодів. 

Питання 8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення наступнихзначних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення: 

·         договорів купівлі-продажу робіт, послуг або майна (включаючи цінні папери), за якими Товариство буде виступати покупцем чи продавцем, та коли ринкова вартість предмету таких правочинів буде становити 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 100 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 

Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання відповідних правочинів.

Питання 9. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Ревізора. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідного договору.

Проект рішення: Припинити повноваження  Ревізора Король Олени Віталіївни та обрати її на посаду Ревізора на новий термін. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, винагороду Ревізорові не сплачувати, уповноважити Голову Правління на підписання  відповідного договору з Ревізором. 

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 09.00 до 09.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 18.04.2021 року на 24 годину. Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений законодавством документ), а представникам додатково –довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у робочі дні з 11.00 до 13.00 год. за адресою: 03115, місто Київ, вулиця Хмельницька, будинок 10, офіс Б8-3, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Голова Правління Фетісова Людмила Василівна. 

До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства” не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Телефон для довідок: (044) 230-70-20.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про загальні Збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.arma-ic.com.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 90 000 000 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 89 881 685 штук.

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменними.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показникаПеріод
Звітний, 2020 р.Попередній, 2019 р.
Усього активів119 700122 977
Основні засоби (за залишковою вартістю)37 63538 714
Запаси1264
Сумарна дебіторська заборгованість70 92914 295
Гроші та їх еквіваленти6 4997 003
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)-7 971-4 019
Власний капітал105 797110 940
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал90 00090 000
Довгострокові зобов’язання і забезпечення7 64010 066
Поточні зобов’язання і забезпечення6 2631 971
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)-3 953-1 446
Середньорічна кількість акцій (шт.)90 000 00090 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)-0.0439-0.01607

Наглядова рада ПРАТ СК “АРМА”

Особлива інформація (відомості про зміну складу посадових осіб емітента) емітента
Особлива інформація (відомості про зміну складу посадових осіб емітента) емітента
Особлива інформація (відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів) емітента
Додаткова інформація щодо загальних зборів акціонерів, що скликаються Товариством на 10 квітня 2020 року