Додаткова інформація про ЗЗА, що скликаються на 22.04.2021 р. (дата розміщення 20.04.2021 р.)

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ ” АРМА”

(код за ЄДРПОУ: 21265671, місцезнаходження: 03115, місто Київ,

вулиця Хмельницька, будинок 10, офіс Б8-3) (далі – Товариство),

Додаткова інформація щодо загальних зборів акціонерів, що скликаються Товариством на 22 квітня 2021 року, відповідно до ч.4 ст.35 Закону України “Про акціонерні товариства”:

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 18.04.2021 року на 24 годину.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 90 000 000 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:89 881 685  штук. Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ “АРМА” 

(код за ЄДРПОУ: 21265671, місцезнаходження: 03115, місто Київ, 

вулиця Хмельницька, будинок 10, офіс Б8-3) (далі – Товариство), 

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 

22 квітня 2021 року о 10.00 годині за адресою: 

03115, місто Київ, вулиця Хмельницька, будинок 10, офіс Б8-3.

Перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішення щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного:

Питання 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Благун Руслана Віталіївна, член лічильної комісії Бабич Тетяна Миколаївна, член лічильної комісії Притула Наталія Василівна. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі. 

Питання 2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

Проект рішення: Обрати Головою зборів Сівкова Сергія Віталійовича, Секретарем зборів Сівкова Віталія Семеновича. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Збори провести без перерви. 

Питання 3. Розгляд Звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. 

Проект рішення: Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Роботу Правління Товариства визнати задовільною. 

Питання 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною. 

Питання 5. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2020 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. 

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2020 рік. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною. 

Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік. 

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік. 

Питання 7. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2020рік. 

Проект рішення: Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2020 рік: покрити збиток у розмірі 3953 тис. грн. за рахунок доходів майбутніх періодів. 

Питання 8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення наступнихзначних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення: 

·         договорів купівлі-продажу робіт, послуг або майна (включаючи цінні папери), за якими Товариство буде виступати покупцем чи продавцем, та коли ринкова вартість предмету таких правочинів буде становити 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 100 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 

Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання відповідних правочинів.

Питання 9. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Ревізора. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідного договору.

Проект рішення: Припинити повноваження  Ревізора Король Олени Віталіївни та обрати її на посаду Ревізора на новий термін. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, винагороду Ревізорові не сплачувати, уповноважити Голову Правління на підписання  відповідного договору з Ревізором. 

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 09.00 до 09.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 18.04.2021 року на 24 годину. Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений законодавством документ), а представникам додатково –довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у робочі дні з 11.00 до 13.00 год. за адресою: 03115, місто Київ, вулиця Хмельницька, будинок 10, офіс Б8-3, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Голова Правління Фетісова Людмила Василівна. 

До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства” не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Телефон для довідок: (044) 230-70-20.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про загальні Збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.arma-ic.com.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 90 000 000 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 89 881 685 штук.

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменними.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показникаПеріод
Звітний, 2020 р.Попередній, 2019 р.
Усього активів119 700122 977
Основні засоби (за залишковою вартістю)37 63538 714
Запаси1264
Сумарна дебіторська заборгованість70 92914 295
Гроші та їх еквіваленти6 4997 003
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)-7 971-4 019
Власний капітал105 797110 940
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал90 00090 000
Довгострокові зобов’язання і забезпечення7 64010 066
Поточні зобов’язання і забезпечення6 2631 971
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)-3 953-1 446
Середньорічна кількість акцій (шт.)90 000 00090 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)-0.0439-0.01607

Наглядова рада ПРАТ СК “АРМА”

Особлива інформація (відомості про зміну складу посадових осіб емітента) емітента
Наземний транспорт (КАСКО)

Для отримання страхового відшкодування Страхувальник (його правонаступник або представник) зобов’язані надати Страховику наступні документи:

а) заява/ повідомлення про настання страхової події за формою, встановленою Страховиком;

б) заява на виплату страхового відшкодування за формою, встановленою Страховиком;

в) паспорт; довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру; 

г) свідоцтво про реєстрацію ТЗ; 

ґ) посвідчення водія; 

д) документ, що підтверджує факт законного керування ТЗ; 

е) акт товарознавчого дослідження (якщо дослідження здійснювалось за рахунок Страхувальника);

є) документи компетентних органів (органів внутрішніх справ, метеорологічної служби, слідчих або інших компетентних органів) про обставини страхової події, зокрема:

– довідка органів внутрішніх справ або інший документ, встановленої форми, щодо ДТП;

– документ про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР). У разі не встановлення винної особи – документ про зупинення досудового слідства;

– документ із органів пожежної охорони,  гідрометеоцентру, рятувальної чи сейсмологічної служб про стихійне лихо тощо; акт огляду місця пригоди;

ж) документи, на підставі яких визначається розмір збитків та/або документи, що підтверджують витрати на ремонт або відновлення ТЗ згідно з іншими умовами цього Договору (експертиза, рахунок, акт виконаних робіт, наряд-замовлення на проведення ремонтних робіт, документ, що підтверджує витрати Страхувальника по проведенню ремонту ТЗ у разі самостійної оплати проведеного ремонту, а саме: прибутковий касовий ордер або фіскальний касовий чек тощо);

з) інші документи, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків в залежності від страхової події: рішення, постанови, вироки, ухвали суду; документи правоохоронних, фінансових, податкових, банківських органів, місцевих органів влади; висновки експертів та спеціалізованих фірм, що діють на підставі ліцензій (юридичні, аудиторські, консультаційні) тощо;

і) довіреність, у випадку звернення представника Страхувальника; 

к) документи, що підтверджують правонаступництво особи, яка звернулася за виплатою, якщо виплата здійснюється правонаступнику.

Подорожуючі

Перелік документів, що надаються Страховику для отримання
виплати страхового відшкодування:

1. письмова заява на страхову виплату; 

2.  при отриманні медичних послуг – довідка з медичного закладу з приводу амбулаторно чи стаціонарного лікування Застрахованої особи із зазначенням діагнозу, дат(-и) отримання медичних послуг та їх переліку, висновків лікарів, рецептів з призначеними ліками, оформлені відповідно до законодавства країни перебування; 

3. оригінали деталізованих розрахунків щодо отриманих послуг, квитанції, чеки, рецепти з назвами медикаментів та їх  вартістю (якщо медикаменти окремо оплачувались Застрахованою особою); 

4. інші документи, які підтверджують понесені витрати; 

5. копія закордонного паспорту Застрахованої особи – перша сторінка та сторінка з відміткою митниці про перетин кордону; 

6. копія паспорту громадянина України та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, яка отримує страхову виплату; 

7. свідоцтво (копія) про смерть, у разі смерті Застрахованої особи. 

Перелік документів, що надаються Страховику для отримання страхового відшкодування можна скачати тут

Нещасний випадок

Перелік документів, що надаються Страховику для отримання
виплати страхового відшкодування:

1. Заява про страховий випадок.
2. Договір страхування.
3. Висновок лікувального закладу.
4. Лікарняний листок (листок непрацездатності).
5. Висновок МСЕК про встановлення групи інвалідності.
6. Акт про нещасний випадок форми № Н-1 (при нещасних випадках на виробництві).
7. Матеріали слідчих або судових органів – при необхідності.
8. Довідка з місця роботи Застрахованої особи, що вона є працівником підприємства-Страхувальника.
9. Паспорт Застрахованої особи.
10. Інші документи, на вимогу Страховика, які мають значення для визнання події страховим випадком.

Перелік документів, що надаються Страховику для отримання страхового відшкодування можна скачати тут

Медицина

Перелік документів, що надаються Страховику для отримання
страхового відшкодування витрат на медичні послуги:

1. Заяву на здійснення Страхової виплати із зазначенням повних реквізитів банківського рахунку Застрахованої особи.
2. Копію документа, що ідентифікує Застраховану особу (паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України).
3. У випадку, коли Застрахованою особою є неповнолітня дитина, надається копія свідоцтва про народження Застрахованої особи та копія документа, що ідентифікує особу одного з батьків, опікуна чи піклувальника Застрахованої особи.
4. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
5. Довідку лікаря із зазначенням дати звернення, повного діагнозу, переліку медичних послуг, призначених у зв’язку із даним захворюванням, завірену печаткою медичної установи.
6. Оригінал фінансового документу (фіскальний чек, квитанцію до прибуткового касового ордеру або банківська квитанція) про оплату вартості отриманих послуг.
Копії ліцензії та свідоцтва платника податку медичного чи іншого закладу, що надав послуги Застрахованій особі – окрім державних і відомчих закладів.

Перелік документів, що надаються Страховику для отримання страхового відшкодування витрат на лікарські засоби та медичні матеріали:

1. Заяву на здійснення Страхової виплати із зазначенням повних реквізитів банківського рахунку Застрахованої особи.
2. Копію документа, що ідентифікує Застраховану особу (паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України).
3. У випадку, коли Застрахованою особою є неповнолітня дитина, надається копія свідоцтва про народження Застрахованої особи та копія документа, що ідентифікує особу одного з батьків, опікуна чи піклувальника Застрахованої особи.
4. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
5. Довідку лікаря із зазначенням дати звернення, повного діагнозу, переліку лікарських засобів та/або медичних матеріалів, призначених у зв’язку із даним захворюванням, завірену печаткою медичної установи.
6. Оригінал фінансового документу з вказаним переліком лікарських засобів (фіскальний чек, квитанцію до прибуткового касового ордеру або банківська квитанція, товарний чек) про оплату вартості лікарських засобів та/або медичних матеріалів, датованого не пізніше 3 діб з дати настання страхового випадку.
7. Якщо лікарські засоби та/або медичні матеріали було придбано для лікування Застрахованої особи в стаціонарному медичному закладі, додатково надається виписка з медичної карти стаціонарного хворого з переліком призначених лікарських засобів та/або медичних матеріалів, необхідних для проведення курсу лікування.
Копії ліцензії та свідоцтва платника податку медичного чи іншого закладу, що надав послуги Застрахованій особі – окрім державних і відомчих закладів.

Перелік документів, що надаються Страховику для отримання страхового відшкодування витрат на оздоровчі послуги:

1. Заяву на здійснення Страхової виплати із зазначенням повних реквізитів банківського рахунку Застрахованої особи.
2. Копію документа, що ідентифікує Застраховану особу (паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України).
3. У випадку, коли Застрахованою особою є неповнолітня дитина, надається копія свідоцтва про народження Застрахованої особи та копія документа, що ідентифікує особу одного з батьків, опікуна чи піклувальника Застрахованої особи.
4. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
5. Оригінал фінансового документу (фіскальний чек, квитанцію до прибуткового касового ордеру або банківську квитанцію) про оплату вартості отриманих послуг.
6. Документ, що містить перелік отриманих послуг (акт виконаних робіт, товарний чек тощо).
Копії ліцензії та свідоцтва платника податку медичного чи іншого закладу, що надав послуги Застрахованій особі – окрім державних і відомчих закладів.

Перелік документів, що надаються Страховику для отримання страхового відшкодування можна скачати тут

Майно

Перелік документів, що надаються Страховику для отримання
страхового відшкодування:

1. Заява про страховий випадок.
2. Оригінал (копія) Договору страхування.
3. Довідку від компетентних органів:
– на випадок пожежі – довідку від пожежної охорони.
– на випадок стихійного лиха – довідку від гідрометеоролігчної служби, підрозділу МНС.
– на випадок протиправних дій третіх осіб – довідку від МВС про порушення або відмови в порушенні кримінальної справи, призупинення кримінальної справи, з докладним описом зниклого або пошкодженого майна.
– на випадок водяної аварії – акт про залиття від ЖЕКа або органу, який уповноважений складати відповідний акт).
4. Копія паспорта та ідентифікаційного коду (фізичної особи).
5. Документи що підтверджують розмір заподіяного збитку.
6. Страховик має право вимагати від Страхувальника інші документи, які дають змогу встановити обставини настання страхового випадку та розмір збитків (висновки державної комісії тощо).

Сторонами у Договорі страхування може бути передбачений інший перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків.

Перелік документів, що надаються Страховику для отримання страхового відшкодування можна скачати тут

Відповідальність

Перелік документів, що надаються Страховику для отримання
страхового відшкодування:

1. Заява Страхувальника про настання страхового випадку.
2. Висновок про страховий випадок, який містить причини і наслідки страхового випадку.
3. Рішення суду або інший документ, який містить розміри сум, які підлягають відшкодуванню в зв’язку з настанням страхового випадку, який включається в обсяг відповідальності Страховика за Договором страхування, документи компетентних органів.
4. Документи, які підтверджують здійснені Страхувальником виплати.
5. Документи, які підтверджують понесені Страхувальником збитки.
6. Інші документи за вимогою Страховика.

Перелік документів, що надаються Страховику для отримання страхового відшкодування можна скачати тут

Вантажі

Перелік документів, що надаються Страховику для отримання
страхового відшкодування:

1. Письмове пояснення про пригоду з вказівкою дати і часу виникнення (виявлення) пригоди, місця пригоди, причини пригоди з докладним описом її настання, докладного опису пошкоджень, їх ступеню і об’єму.
2. Довідку з гідрометеорологічної служби про стихійне лихо (при необхідності).
3. Довідку від пожежної служби (при необхідності).
4. Довідку з ДАІ при дорожньо-транспортній події.
5. Документ, який підтверджує аварію чи катастрофу на залізничному чи повітряному транспорті ( при залізничному чи авіаційному перевезенні).
6. Акт про Морський протест, виписку із судового журналу (при морському перевезенні);
7. Довідку правоохоронних органів, яка підтверджує факт звернення в ці органи у випадку викрадення вантажу або інших пригод кримінального характеру під час періоду дії Договору страхування або рішення про порушення/припинення кримінальної справи.
8. Достовірні свідчення про час виходу транспортного засобу з пункту відправлення, а також про неприбуття його до місця призначення в строк, встановлений для визнання транспортного засобу зниклим безвісти (в випадку пропажі судна чи іншого транспортного засобу з вантажем безвісти *).
9. Аварійний сертифікат, який складається представниками Страховика, Страхувальника та перевізника.
10. Інші документи, які вказані в Договорі страхування.

У разі необхідності Страховик може робити запити про відомості, пов’язані із страховим випадком, у тому числі і про дані, що є комерційною таємницею, до правоохоронних органів, банків, та інших підприємств, установ і організацій, що володіють інформацією про обставини страхового випадку, а також може самостійно з’ясовувати причини та обставини страхового випадку. Страховик несе відповідальність за розголошення одержаних відомостей, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

** Судно вважається зниклим безвісти, коли про нього не надійшло ніяких відомостей протягом трьох місяців, а якщо одержання відомостей могло бути затримано внаслідок воєнних дій – протягом шести місяців.
Вантаж, який перевозиться наземним транспортом, вважається втраченим, якщо він не був доставлений протягом тридцяти днів по закінченню запланованого терміну прибуття в пункт призначення, а при прямому змішаному сполученні (комбінованій перевозці) – по закінченню чотирьох місяців з дня прийняття вантажу до перевезення.

Перелік документів, що надаються Страховику для отримання страхового відшкодування можна скачати тут

Програма контролю якості

З метою підвищення якості обслуговування в нашій компанії працює ПРОГРАМА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ в області медичного страхування. Всі Клієнти які застраховані за програмами медичного страхування можуть повідомити свої пропозиції і побажання відносно сервісного обслуговування за телефоном: +380 44 230-70-20.

Навчання співробітників

Наші головні конкурентні переваги – це кваліфіковані і компетентні лікарі-координатори. Від рівня підготовки співробітника залежить успіх нашого бізнесу, а організація якісного сервісу – це завдання номер один. Саме тому Страхова компанія «АРМА» акцентує увагу саме на навчанні наших лікарів, для яких розроблені спеціальні Програми навчання залежно від рівня підготовленості кожного лікаря, – це лекції або семінарські заняття, направлені на вивчення регламентів роботи, телефонного бізнес-етикету, підвищення професійного рівня лікаря, тренінги з формування певних навиків, домашні завдання і ін.

Регіональне медичне обслуговування

Асистанський центр ПРАТ СК “АРМА” здійснює організацію медичної допомоги за програмами медичного страхування не лише для Клієнтів, що знаходяться в м. Києві, але і для співробітників компаній, що проживають по всій Україні.
Завдяки регіональному відділу компанії, укладені договори з медичними установами і працюють представники більш ніж в 40 містах України.

Пропонуючи страхові і медичні послуги своїм Клієнтам в регіонах, фахівці страхової компанії і лікарі-координатори Асистанського центру орієнтовані на пропозицію єдиного рівня страхових і медичних послуг для Клієнтів по всій Україні. З цією метою проводяться обов’язкові зустрічі-семінари всіх регіональних представників з підведенням підсумків роботи і розвитком єдиних підходів в обслуговуванні Застрахованих осіб.

Асистанський центр СК “АРМА”

Організація медичної допомоги
З метою забезпечення високого рівня обслуговування клієнтів в компанії створена власна спеціалізована структура – АСИСТАНСЬКИЙ ЦЕНТР ПРАТ СК “АРМА”:
• Цілодобова організація медичної допомоги по всій території України
• Обслуговування ОКРЕМИМ лікарем-координатором Асистанського центру
• Обслуговування через страхові кабінети ПРАТ СК “АРМА”
• Обслуговування і супровід на базі клінік довіреними лікарями (повноважними представниками) СК “АРМА”
• Медичний супровід лікарем-координатором і лікарем-експертом впродовж всього періоду лікування

Особливості роботи Асистанського центру ПРАТ СК “АРМА”
Основою роботи нашого Асистанського центру є політика клієнторієнтації. Всі зусилля лікарів-координаторів сьогодні направлені на індивідуальний підхід до кожного Клієнта, на уважне відношення до нього і постійний моніторинг інтересів і потреб Застрахованих осіб.
• Рівномірний розподіл навантаження на одного лікарку-координатора (до 500 чоловік), закріпленого за Компанією-клієнтом, дозволяє приділяти досить уваги кожному Застрахованому
• Моніторинг і контроль якості послуг, що надаються (у компанії діє Програма контролю якості)
• Спеціальне устаткування для зв’язку з Асистансом (виділені лінії, багатоканальний зв’язок, що записує пристрій і ін.) і спеціально розроблене програмне забезпечення
• Регіональне обслуговування забезпечує спеціалізований відділ по обслуговуванню в регіонах
• Постійний моніторинг і розширення медичної бази України
• Моніторинг і контроль якості отриманих послуг “зворотний дзвінок” Застрахованому після відвідин клініки, відвідини Застрахованого в стаціонарі лікарем-координатором
• Індивідуальний підхід і гнучкість при обслуговуванні кожного застрахованого (компромісні виплати, оплата альтернативних консультацій і ін.)
• Робота з командою професіоналів в області медичного страхування

Висока задоволеність Клієнтів забезпечується спеціально розробленими Програмами навчання лікарів-координаторів і “Стандартами роботи лікарів Асистанського центру страхової компанії “АРМА”.

Які програми медичного страхування можливі?

Вашій увазі запропонований цілий спектр програм медичного страхування, що включає як окремі, так і комплексні види медичного страхування для дорослих і дітей.

Основні Програми:
• Поліклінічне обслуговування
• Оплата медикаментів при амбулаторному і стаціонарному лікуванні
• Стоматологічне лікування (планове і екстрене)
• Планова і екстрена стаціонарна допомога
• Невідкладна допомога

Додаткові Програми:
• ведення вагітності і пологів
• вакцинація від грипу
• забезпечення внутріфірмовою аптечкою
• оплата гомеопатичних препаратів
• покриття по діагностиці і лікуванню цукрового діабету
• діагностика і лікування туберкульозу
• забезпечення вітамінами
• планове протезування зубів
• санаторно-курортне лікування
• корекція зору
• оплата занять в басейні і тренажерному залі
• профілактика «комп’ютерного синдрому»
• спеціальні програми по покриттю важких захворювань
• діагностика і лікування онкологічних захворювань
• профілактичний огляд
• і ін.

Особливості програм медичного страхування страхової компанії “АРМА”
Програми медичного страхування ПРАТ СК “АРМА” розроблені з врахуванням сьогоднішніх вимог, що пред’являються ринком медичного страхування України.
• Можлива доставка листка тимчасової непрацездатності (лікарняний листок)
• Оплачується забір матеріалу вдома для лабораторного дослідження
• Виклик лікаря додому – терапевта і при необхідності вузькопрофільних фахівців
• Оплата обслуговування в клініках, що не входять в Програму Застрахованого
• Оплата діагностики захворювань/станів, які входять в список виключень
• Цілодобова доставка медикаментів (у м. Києві і в регіонах з наявністю такої послуги)
• Оплата низки профілактичних заходів, направлених на профілактику захворювань

Для не застрахованих членів сімей співробітників діє «Програма підтримки Клієнтів» – безкоштовні консультаційні послуги і допомога Асистанського центру в організації медичної допомоги.
Важливою особливістю страхування в ПРАТ СК “АРМА” є розробка індивідуальної страхової програми для кожного Клієнта виходячи з потреб відносно об’єму оплачуваних послуг, необхідних лікувальних установ, бюджету компанії на медичне страхування і ін.

При розробці індивідуальної страхової програми враховується специфіка медичної бази і система медичного обслуговування в різних регіонах України, особливості у фінансуванні соціальної сфери на різних підприємствах. Для промислових підприємств можливе включення їх медсанчастини в схему обслуговування як базова лікувальна установа.

Використання зарубіжного досвіду в системі медичного страхування при розробці Програми медичного страхування, дозволяють Клієнтам не лише контролювати за допомогою ринкових механізмів якість медичних послуг, але і економити до 30 % свого страхового бюджету.

Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)]
Добровільне страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)
Добровільне страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)]
Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

Добровільне страхування залізничного транспорту
Добровільне страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту)
Добровільне страхування здоров`я на випадок хвороби
Добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров`я)
Добровільне страхування від нещасних випадків
Обов’язкове страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров’ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів

рішення Нацкомфінпослуг №2506 від 13.10.2015 р., без видачі бланка ліцензії, строк дії з 13.10.2015 р. безстроковий, чинна ліцензія

Обов’язкове страхуванню цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса

рішення Нацкомфінпослуг №2269 від 22.09.2015 р., без видачі бланка ліцензії, строк дії з 22.09.2015 р. – безстроковий, чинна ліцензія

Обов`язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власному чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї

ліцензія серії АЕ № 198900 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 08.12.2005 р. – безстроковий, чинна ліцензія)

Обов`язкове страхування відповідальності суб`єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів

ліцензія серії АЕ № 198882 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 02.08.2005 р. безстроковий, чинна ліцензія)

Обов`язкове страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту

ліцензія серії АЕ № 198885 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 12.10.2006 р. безстроковий, чинна ліцензія)

Обов`язкове страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування

ліцензія серії АЕ № 198888 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 15.12.2011 р. безстроковий, чинна ліцензія)

Обов`язкове особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)

ліцензія серії АЕ № 198893 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 27.03.2007 р. – безстроковий, чинна ліцензія)

Обов`язкове страхування цивільної відповідальності суб`єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об`єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об`єкти та об`єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру

ліцензія серії АЕ № 198899(рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 08.12.2005 р. безстроковий, чинна ліцензія)

Добровільне страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)

ліцензія серії АЕ № 198886 (видана рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 10.05.2007 р. безстроковий, чинна ліцензія)

Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)]

ліцензія серії АЕ № 198890 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 27.03.2007 р. безстроковий, чинна ліцензія)

Добровільне страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

ліцензія серії АЕ № 198896 (видана Нацкомфінпослуг 31.07.2013 р., строк дії з 27.03.2007 р. – безстроковий, чинна ліцензія)

Добровільне страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)]

ліцензія серії АЕ № 198892 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 27.03.2007 р.  безстроковий, чинна ліцензія)

Добровільне страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту)

ліцензія серії АЕ № 198902 (рішення Нацкомфінпослуг №2155 від 11.07.2013 р., дата видачі: 31.07.2013 р., строк дії з 27.03.2007 р. безстроковий, чинна ліцензія)

Страхова компанія “АРМА” продовжила дію Договору добровільного медичного страхування з Компанією ЛАРС КРОГІУС (LARS KROGIUS)

Страхова компанія “АРМА” продовжила дію Договору добровільного медичного страхування з Компанією ЛАРС КРОГІУС (LARS KROGIUS) на 2012 рік.Приватне акціонерне товариство Страхова компанія “АРМА” продовжила дію Договору добровільного медичного страхування з Компанією ЛАРС КРОГІУС (LARS KROGIUS) на 2012 рік. 
Страхова компанія “АРМА” надає своїм клієнтам широкий спектр страхових послуг за договорами добровільного медичного страхування за допомогою власного медичного асистансу та якісної бази медичних закладів. Висококваліфіковані фахівці медичного асистансу Компанії цілодобово обслуговують застрахованих осіб на території України та за кордоном.

Страхова компанія “АРМА” отримала безстрокову ліцензію на обов’язкове страхування предмета іпотеки

Приватне акціонерне товариство Страхова компанія “АРМА” отримало безстрокову ліцензію на обов’язкове страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування.Відповідне рішення було прийняте Держфінпослуг України 12.12.11 р. Страхова компанія “АРМА” надає максимально широкий спектр страхових послуг юридичним та фізичним особам. Отримання ліцензії на здійснення обов’язкового страхування предмету іпотеки надає ще одну перевагу компанії як для обслуговування клієнтів, так і для розвитку банківського каналу продажів.

Співробітники СК “АРМА” привітали з Днем Святого Миколая вихованців Будинку Дитини імені М. М. Городецкого

Співробітники СК «АРМА» 16 грудня 2011 р. привітали з Днем Святого Миколая вихованців Будинку Дитини імені М. М. Городецкого, м. Ворзель

16 Грудня 2011г. відбулася поїздка співробітників ПРАТ СК «АРМА» в Будинок Дитини імені М. М. Городецкого: Київська обл., м. Ворзель. Всі співробітники нашої компанії, хто проявив участь і співчуття, привітали дітей зі святом, що наближається, Вдень Святого Миколая і вручили кожному дитяті солодкі і корисні дарунки: ліки, одяг, іграшки, солодощі і фрукти. У Будинку Дитини знаходяться діти сироти і діти позбавлені батьківської турботи з органічними поразками центральної нервової системи і порушеннями психіки віком від народження до 4-х років. Завідувачка відділенням Будинку Дитини Лимарь Тетяна Василівна виражає глибоку вдячність і вдячність всім співробітникам компанії, хто взяв участь в поздоровленні діток з Днем Святого Миколая!

СК “АРМА” провела передноворічну лотерею

9 Грудня Страхова Компанія «АРМА» провела передноворічний розіграш призів серед своїх постійних клієнтів.

За умовами лотереї, учасниками стали компанії, які обслуговуються в СК «АРМА» понад три роки. Переможець був визначений шляхом жеребкування і нагороджений Головним призом – настільним футболом шведської фірми Stiga, обладнання якої користується популярністю на міжнародних чемпіонатах.

Переможцем акції став постійний клієнт СК «АРМА» – ТОВ «Кепітал Лоджистик енд Транспорт Юкрейн». Компанія спеціалізується на перевезеннях вантажів в контейнерах, автодорожніх, наземних і морських перевезеннях, а також логістичному сервісі. Це підприємство обслуговується в СК «АРМА» п’ятий рік і користується послугами страхування вантажів, автотранспорту, медстрахування.

В планах СК «АРМА» – створення «Клубу постійних клієнтів». Його членами стануть компанії що пролонгують договори на наступний рік. Членство клубу надасть можливість користуватися знижками багатьох видів страхування і брати участь в акціях від СК «АРМА».

ПрАТ СК «АРМА» вітає переможця лотереї і бажає безпеки і фінансових успіхів у майбутньому році!

Страхова Компанія “АРМА” отримала акредитацію в Банку “Центр”

ПрАТ СК «АРМА» розпочало співпрацю з ПАТ «Комерційний Банк «ЦЕНТР».

У межах співпраці з ПАТ КБ «ЦЕНТР» позичальники банку – фізичні та юридичні особи, мають можливість скористатися послугами ПрАТ СК «АРМА». А саме – якісними програмами страхування автомобілів (КАСКО, ОСАГО), нерухомого та рухомого майна, страхування від нещасних випадків (страхування життя і здоров’я позичальника), добровільне страхування втрати права власності (титульне страхування), а також індивідуальні програми страхування для ПАТ КБ «ЦЕНТР» .
ПрАТ СК «АРМА» має успішний досвід співпраці з банківськими установами та на сьогодні має в своєму портфелі 22 ліцензії обов’язкових та добровільних видів страхування.

ПрАТ СК “АРМА” надало ТОВ “Авіста Ерлайн Маркетинг Компані” страховий захист в медичному страхуванні.

СК «АРМА» затвердила позиції, як надійного партнера ТОВ «Авіста Ерлайн Маркетинг Компані», уклавши договір медичного страхування на новий період.

Ця подія, від обох компаній, у черговий раз підтвердила довіру до страхового захисту. ТОВ «Авіста Ерлайн Маркетинг Компані» п’ятий рік є корпоративним клієнтом СК «АРМА».Умовами Договору добровільного медичного страхування передбачено страховий захист за такими програмами: «Поліклініка», «Аптека», «Стоматологія невідкладна та планова», «Невідкладна допомога», «Стаціонар невідкладний і плановий», «Гомеопатія», «Туберкульоз», «Цукровий діабет »,« Профілактика грипу »,« Діагностика ЗППП.

ТОВ «Авіста Ерлайн Маркетинг Компані» ексклюзивно представляє інтереси чотирьох великих іноземних авіакомпаній і здійснює продаж авіаційних вантажних перевезень на території України з 2006 року, функціонуючи територіально в аеропорту Києва, Дніпропетровська, Донецька, Львова, Одеси і Сімферополя.

СК АРМА застрахувала відповідальність більш ніж на 5 млн. грн.

СК «АРМА» та АТЗТ «Інженерна компанія ЕКОМАТНАФТОГАЗ», яка виконує комплекс будівельних робіт, уклали договір добровільного страхування відповідальності перед третіми особами.

СК «АРМА» взяла на себе зобов’язання, компенсувати витрати щодо нанесення шкоди майну або здоров’ю третіх осіб, у зв’язку із здійсненням Страховиком будівельних робіт, з улаштування дорожнього асфальтного покриття на території туристичного комплексу Буковель.

Страхова компанія АРМА підвела підсумки діяльності за три квартали 2011 р.

Приватне акціонерне товариство Страхова компанія «АРМА» підвело підсумки діяльності за 9 місяців 2011 року.За даними бухгалтерської звітності, сукупний обсяг страхових платежів склав 32 723,5 тис.грн. Структура страхового портфелю суттєво не змінилася в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, що позитивно впливає на фінансові результати діяльності Компанії, і підтверджує слушність обраної стратегії продажу. Традиційно в страховому портфелі ПрАТ СК «АРМА» майнове страхування займає 78,00%, в т.ч. договори авто КАСКО не перевищують 27,70% від цього обсягу. На добровільне особисте страхування припадає 14,00% загальних надходжень, на обов’язкові види страхування – 5,00%. Значно збільшився обсяг страхових платежів за добровільним страхуванням відповідальності перед третіми особами, і складає – 3,00% (за аналогічний період минулого року цей вид страхування становив не більше 0,5% страхового портфелю Компанії). Департаментом врегулювання збитків було розглянуто понад 7,1 тис. заяв про наступ страхових випадків. Страхові виплати за звітний період склали 5 188,3 тис. грн. (15,85% від валових надходжень страхових платежів). У 2010 році за аналогічний період було розглянуто 4,8 тис. заяв і виплачено 5 097,4 тис. грн. страхових відшкодувань. Велику частку в структурі відшкодувань займає страхування наземного транспорту (авто КАСКО) – 2 666,3 тис. грн. (51,39%) та медичне страхування (ДМС) 2 396,00 тис. грн (46,18% від загальної суми відшкодувань). ПрАТ СК «АРМА» надає широкий спектр страхових послуг корпоративним клієнтам і приватним особам на підставі 22 безстрокових ліцензій Держфінпослуг України. З початку періоду було укладено 56 018 договорів страхування: 95,25% (31170,5 тис.грн.) по добровільних видах і 4,75% (1553,0 тис.грн.) з обов’язкових видів страхування. Загальний обсяг ухваленої за договорами страхування відповідальності складає 6663 799,9 тис. грн. Станом на 01.10.11 р. чисті активи ПрАТ СК «АРМА», включаючи основні засоби, грошові кошти та поточні фінансові інвестиції, становить 155 206,2 тис.грн., страхові резерви – 22 860,10 тис.грн., статутний капітал – 135 000,00 тис. грн.

Страхування СК АРМА – простіше, швидше, надійніше!

Страхова компанія АРМА запровадила нову послугу для своїх клієнтів-розрахунок через платіжний термінал банківською карткою.Відтепер у клієнтів СК АРМА є вибір – сплатити страхові послуги готівкою або безготівковим способом. Цей мобільний спосіб оплати, без якого вже важко уявити сучасну компанію – надійний, і звільняє клієнта від потреби мати при собі готівку. Ця послуга є безкоштовною для клієнта. Процедура сплати значно заощаджує час, а як кажуть час – це гроші!

Розширено межі акредитації ПрАТ СК “АРМА” в АБ “Укргазбанк”

7 жовтня 2011 року відбулось засідання уповноваженого колегіального органу АБ «Укргазбанк», на якому було прийнято рішення про розширення меж акредитації ПрАТ СК «АРМА» до другого рівня.

Сьогодні ПрАТ СК «АРМА» представлено у шести найкрупніших областях України. Клієнти Укргазбанку, як фізичні, так і юридичні особи, можуть скористатись послугами страхової компанії в м. Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Львівській, Одеській та Чернігівській областях.
Співробітництво здійснюється з наступних видів страхування: КАСКО (страхування наземного транспорту), страхування майна, страхування від вогню та стихійних явищ, страхування від нещасних випадків.
Довідка:
Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк» (www.ukrgasbank.com) – правонаступник ВАТ АБ «Укргазбанк» (з 1995 по 1996 рр. – ЗАТ “Інтергазбанк”, з 1993 по 1995 рр. – ЗАТ “Хаджибейбанк”). Ліцензія № 123 на здійснення банківських операцій видана Національним банком України 22 червня 2009 року. Входить до І групи найбільших вітчизняних банків за розміром активів. Основним акціонером банку, з часткою у 92,9998%, є держава в особі Міністерства фінансів України.

АБ «Укргазбанк» має загальнонаціональну банківську мережу: 279 точок продажів, в тому числі: головну установу банку, 4 філії, 274 відділення, а також 566 власних банкоматів, 774 POS-термінали, з них 417 торгових, 357 – банківських та 10 банківських кіосків самообслуговування.

ПрАТ СК “АРМА” дарує свою любов дітям

29 вересня співробітники ПрАТ СК «АРМА» знову відвідали Будинок Дитини ім. Городецького в смт Возрзель. У будинку живуть діти сироти, позбавлені батьківської турботи з органічними поразками центральної нервової системи і порушеннями психіки віком від народження до 4-х років.

Малюки отримали в подарунок ігри, що розвивають, книжки, альбоми, іграшки, а також засоби особистої гігієни, так необхідні кожній людині. Акції з надання благодійної допомоги знедоленим дітям проводяться в компанії щороку. «Відвідини будинку дитини – це дуже відповідальний захід. Тому до кожної такої поїздки ми серйозно готуємось. Приємно відмітити, що співробітники страхової компанії «АРМА» активно відгукнулись на заклик про допомогу, а найбільшою подякою для нас є щасливі посмішки дітей» – повідомила Ганна Пушкарьова, Голова Правління ПрАТ СК «АРМА».

Київський міський Будинок Дитини імені М. М. Городецького розташований в курортному містечку Ворзель, вул. Леніна, 35. Діти живуть в чотирьох окремих корпусах, в кожному з яких  з ними працює постійний висококваліфікований медичний та педагогічний персонал. Це дозволяє зменшити психологічний дискомфорт при частій зміні дорослих, які піклуються про дітей. При Будинку Дитини функціонує відділення медико-соціальної реабілітації дітей з порушеннями центральної нервової системи і психіки, надаючи послуги і дітям з батьками.
Головний лікар Будинку Мкртичев Володимир Хігарович з любов’ю створив для своїх вихованців комфортні умови, наближені до домашніх. Працівники Будинку Дитини проходять серйозний відбір, для того, щоб діти постійно відчували турботу та увагу, а також домашній затишок.

ПрАТ СК “АРМА” застрахувало відповідальність охоронної фірми ТОВ “У Сек’юріті Сервіс”

ПрАТ СК «АРМА» застрахувало професійну відповідальність ТОВ «У Сек’юріті Сервіс», що надає послуги з охорони під час «Турне Кубку Ліги Чемпіонів UEFA в Україні».

У рамках заходу, всі вболівальники, які не мали можливості відвідати ігри Ліги Чемпіонів, знайомляться з експозицією пам’ятних речей, присвячених історії Ліги, легендарними клубами та гравцями, а також беруть участь у футбольних змаганнях, вікторинах, розігруванні пам’ятних призів тощо.
Одним з об’єктів, що охороняються, є відомий символ спортивного світу – Кубок Ліги Чемпіонів, виставлений у експозиційному шатрі. Мешканці столиці могли побачити кубок з 30 вересня до 2 жовтня, після чого трофей було відправлено в Донецьк, де він буде демонструватись з 7 по 9 жовтня.
Згідно з умовами договору застрахована відповідальність ТОВ «У Сек’юріті Сервіс» за шкоду, яку може бути заподіяно життю та здоров’ю відвідувачів, а також майну, під час проведення заходу.

ТОВ «У Сек’юріті Сервіс» 
Служба охорони USS Security працює на ринку охоронних послуг України з 2008 року. Компанії групи були засновані спеціалістами міжнародного класу, які раніше працювали в таких охоронних компаніях як Falck, G4S.
USS Security має державні ліцензії на охоронну діяльність на здійснення: фізичної охорони; технічної охорони; монтажу охоронного обладнання; відеонагляду.
USS Security має власний Пульт Централізованої Охорони, патрульні автомобілі, а також кваліфікований персонал технічних спеціалістів та штат надійних та перевірених охоронців загальною кількістю 600 осіб.
USS Security надає охоронні послуги як фізичним особам (охоронна сигналізація, відео нагляд та фізична охорона приватних будинків та квартир), так і різним підприємствам та комерційним структурам (технічна охорона, відеонагляд, патрулювання, фізична охорона та супровід вантажів).

ПрАТ СК “АРМА” увійшла до рейтингу “Insurance-TOP” за підсумками 6 місяців 2011

Український науково-дослідний інститут «Права та економічних досліджень» провів аналіз фінансових показників діяльності страхових компаній за перше півріччя 2011 року та оголосив підсумки щоквартального рейтингу «Insurance-TOP».

Згідно з опублікованими даними ПрАТ СК «АРМА» на 17 місці за розміром власного капіталу, на 28 місці за розміром активів та на 39 місці за розміром гарантійного фонду.
За сумою зібраних платежів в розрізі видів страхування ПрАТ СК «АРМА» посіла наступні місця: 
«ТОП 24» на ринку добровільного  страхування медичних витрат;
«ТОП 26» на ринку добровільного  медичного страхування (ДМС);
«ТОП 30» на ринку добровільного  страхування вантажів та багажу;
«ТОП 34» на ринку добровільного  страхування майна; 
«ТОП 44» на ринку добровільного  страхування наземного транспорту; 
«ТОП 49» на ринку добровільного  страхування від нещасних випадків.
ПрАТ СК «АРМА» проводить політику відкритості, прозорості та бере активну участь в рейтингових дослідженнях, підсумки яких підтверджують статус компанії, як одного з лідерів страхового ринку України

СК “АРМА” акредитована в АТ “Ощадбанк”

Страхова компанія «АРМА» отримала акредитацію в АТ «Ощадбанк». Згідно з умовами договору про співробітництво, усі клієнти банку фізичні та юридичні особи матимуть змогу скористатись послугами СК «АРМА» зі страхування майна та транспортних засобів.

Акредитація розповсюджується на всю регіональну мережу банку, що нараховує біля 6000 установ, розташованих по всій території України, завдяки чому страхові продукти компанії будуть більш доступними для широкого кола споживачів. 
«ПрАТ СК «АРМА» у своїй діяльності прагне до встановлення довгострокових партнерських відносин з банківськими установами, таких, що базуються на стабільності, відкритості та якісному обслуговуванні клієнтів», – прокоментувала Ганна Пушкарьова, Голова Правління Страхової компанії «АРМА».

Страховая компания “АРМА”: готовь лыжи и страховку летом

За окном еще лето, а в международной лыжной школе “ACTIV-SPORT” подготовка к новому зимнему сезону в полном разгаре. Одним из важных этапов стало подписание договора о сотрудничестве со Страховой компанией «АРМА».

В сезоне 2011-2012 все горнолыжники и сноубордисты, совершенствующие свое мастерство в международной лыжной школе “ACTIV-SPORT”, а также сотрудники школы будут под надежной страховой защитой. Комплексная программа, разработанная специалистами СК «АРМА», учитывает все риски, которые могут помешать активному зимнему отдыху. Помимо страхования медицинских расходов, она предусматривает страхование от несчастных случаев, а также страхование гражданской ответственности перед третьими лицами.
Для справки:
Лыжная школа “ACTIV-SPORT” основана в 2004 году. Школа имеет лицензию “A+B” SITN-PZN (Польской Ассоциации профессиональных инструкторов и тренеров горнолыжного спорта при Федерации Лыжного Спорта Польши), дающую право как на индивидуальное обучение любителей, так и на обучение будущих инструкторов (кадровые курсы).

Співробітники Cтрахової компанії “АРМА” підвищують кваліфікацію

Керівники структурних підрозділів Страхової компанії “АРМА” відвідали перший рівень тренінгу “Ефективний менеджмент”, що відбувся 12-13 серпня 2011 року в м. Києві. Протягом заходу висвітлювались питання планування, лідерства в колективі, делегування повноважень, мотивації, управління та контролю.

“Навчанню персоналу ми приділяємо особливу увагу, – коментує Голова Правління ПрАТ СК “АРМА” Ганна Пушкарьова, – адже успішна діяльність усієї організації залежить від ефективності роботи кожного її працівника. Конкурентноспроможною на ринку буде лише та компанія, персонал якої більш професійно підготовлений”.

Страхова компанія “АРМА”: підсумки діяльності за 1 півріччя 2011 року

ПрАТ СК «АРМА» підвело підсумки першого півріччя 2011 року. Зібрано страхових премій на суму 23 625,9 тис. грн. Основна частина коштів надійшла зі страхування майна, а також з особистих та обов’язкових видів страхування.

За даний період компанія здійснила страхові виплати на загальну суму 3 698,1 тис. грн. Значна доля відшкодувань (50%) доводиться на страхування наземного транспорту, а також на медичне страхування (34%). Максимальна страхова виплата за окремим страховим випадком в першому півріччі 2011 року склала 251,8 тис. грн.
Станом на 01.07.2011 р.:
Страхові резерви Пр АТ СК «АРМА» склали 28 298,3 тис. грн..
Активи компанії – 174 046,3 тис. грн.
Статутний фонд компанії складає 135 000,0 тис. грн.

Страхова компанія “АРМА” виплатила 9 440 грн. за укус крокодила

Страхова компанія «АРМА»  здійснила виплату страхового відшкодування в розмірі 9 440 грн. за міжнародним договором страхування за напад крокодила.

Нещасний випадок відбувся на крокодиловій фермі в місті Мірі (Борнео, Малайзія). В момент зйомки на відеокамеру на клієнта страхової компанії «АРМА» напав крокодил, що виплигнув за межі вольєру. В результаті нападу хижака турист отримав серйозну травму лівої руки (було втрачено першу фалангу середнього пальця). Термінова медична допомога, у тому числі хірургічна, була надана в країні перебування, а витрати повністю компенсовані Страховою компанією «АРМА».

СК “АРМА” застрахувала автопарк компанії “ТЕКРО”

ПрАТ СК «АРМА» другий рік поспіль страхує транспортний парк товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕКРО».

20 автомобілів компанії «ТЕКРО» застраховано як по КАСКО, так і по обов’язковому страхуванню цивільної відповідальності (ОЦПВВНТЗ). Страховий договір СК «АРМА» складений з врахуванням побажань ТОВ «ТЕКРО» і включає такі опції як, можливість зберігання автомобіля в будь-якому місці, відсутність обмежень за водійським стажем, відшкодування витрат на транспортування пошкодженого автомобіля до СТО (послуги евакуатора), виплата відшкодування без довідки ДАІ і інші опції. Термін дії страхового захисту триває 1 рік.

СК «АРМА» завжди готова розробити і запропонувати найбільш зручний пакет страхових  послуг окремо для кожного клієнта і гарантувати своєчасні виплати страхових відшкодувань.

Довідка про компанії:

Компанія «ТЕКРО» є сучасною організацією, що спеціалізується на виробництві, дистрибуції, маркетингу і консультаційній діяльності у сфері відгодівлі і вмісту домашніх і всіх видів сільськогосподарських тварин і птиці. Головним напрямом діяльності є складання індивідуальних кормових програм для клієнтів, а також забезпечення їх повним консультаційним супроводом кваліфікованих фахівців з питань годування і вмісту сільськогосподарських тварин і птиці.

ПрАТ СК «АРМА» зареєстровано 01 лютого 1994 року. Компанія здійснює свою діяльність на підставі 22 безстрокових ліцензій Держфінпослуг України. Цей перелік ліцензій дозволяє ПрАТ СК «АРМА» бути конкурентоздатною в наданні широкого спектру страхових послуг з добровільного і обов’язкового страхування.

За даними журналу «Insurance TOP» за 2010 рік СК «АРМА» увійшла в:

«ТОП 17» кращих страхових компаній з добровільного страхування від нещасних випадків.

«ТОП 26» кращих страхових компаній з добровільного медичного страхування (ДМС).

«ТОП 28» кращих страхових компаній з добровільного страхування медичних витрат.

 «ТОП 31» кращих страхових компаній з добровільного страхування вантажів і багажу.

«ТОП 35» кращих страхових компаній з добровільного страхування майна.

«ТОП 37» кращих страхових компаній з ОЦПВВНТЗ.

«ТОП 49» кращих страхових компаній з КАСКО.

Основні напрями діяльності: страхування транспортних ризиків (КАСКО, ОЦПВВНТЗ, ДГО), страхування рухомого і нерухомого майна, страхування вантажів, медичне страхування, страхування від нещасних випадків, страхування подорожуючих, страхування відповідальності, страхування ядерних ризиків і інші види.

СК «АРМА» є учасником Ядерного страхового пулу України, Будівельного страхового пулу, Українського ядерного співтовариства, Національного комітету Міжнародної Торгівельної Палати, Союзу фахівців з нерухомості м. Києва, Федерації роботодавців міста Києва, Федерації роботодавців міста Києва, Асоціації платників податків України.

СК “АРМА” стала партнером проекту “Гладіатори ночі”

ПрАТ СК «АРМА» уклала Договір про співпрацю з компанією «Гладіатори ночі» і стала партнером зі страхування для учасників шоу «Гладіатори ночі».

Згідно Договору про співпрацю, СК «АРМА» надає учасникам шоу страховий захист – страхування від нещасних випадків. Договір страхування діятиме як під час відбіркових, так і фінальних поєдинків, що дозволить захистити майнові інтереси учасників, пов’язані з їх життям і здоров’ям, при настанні страхової події.

Компанія «Гладіатори Ночі» за підтримки Федерації ушу/кунг-фу України проводить шоу «Гладіатори ночі» за правилами змішаних видів єдиноборств. Відбіркові поєдинки відбудуться 08 липня, фінальні поєдинки – 09 липня 2011 року в розважальному комплексі «CRYSTALL HALL». Для участі запрошуються security найбільш рейтингових закладів України (розважальних комплексів, ресторанів, нічних клубів і т.д.), а також охоронних фірм з високим рівнем безпеки.

Довідка про компанії:

ПрАТ СК «АРМА» зареєстровано 01 лютого 1994 року. Компанія здійснює свою діяльність на підставі 22 безстрокових ліцензій Держфінпослуг України. Цей перелік ліцензій дозволяє ПрАТ СК «АРМА» бути конкурентоздатною в наданні широкого спектру страхових послуг з добровільного і обов’язкового страхування.

За даними журналу «Insurance TOP» за 2010 рік СК «АРМА» увійшла в:

«ТОП 17» кращих страхових компаній з добровільного страхування від нещасних випадків.

«ТОП 26» кращих страхових компаній з добровільного медичного страхування (ДМС).

«ТОП 28» кращих страхових компаній з добровільного страхування медичних витрат.

 «ТОП 31» кращих страхових компаній з добровільного страхування вантажів і багажу.

«ТОП 35» кращих страхових компаній з добровільного страхування майна.

«ТОП 37» кращих страхових компаній з ОЦПВВНТЗ.

«ТОП 49» кращих страхових компаній з КАСКО.

Основні напрями діяльності: страхування транспортних ризиків (КАСКО, ОЦПВВНТЗ, ДГО), страхування рухомого і нерухомого майна, страхування вантажів, медичне страхування, страхування від нещасних випадків, страхування подорожуючих, страхування відповідальності, страхування ядерних ризиків і інші види.

СК «АРМА» є учасником Ядерного страхового пулу України, Будівельного страхового пулу, Українського ядерного співтовариства, Національного комітету Міжнародної Торгівельної Палати, Союзу фахівців з нерухомості м. Києва, Федерації роботодавців міста Києва, Федерації роботодавців міста Києва.

Людмила Фетісова взяла участь в діловій грі PRIME (Primary Insurance Management Exercise) для керівників страхових компаній

Заступник Голови Правління СК «АРМА» Людмила Фетісова стала учасником ділової гри PRIME, що відбулася 15-16 червня 2011 року, в м. Одеса.

Primary Insurance Management Exercise (PRIME) – це підтримувані комп’ютерною технікою вправи в управлінні. Кожна створена група учасників, була керівництвом страхової компанії і приймала рішення, пов’язані із страхуванням ризиків(underwriting), прийняттям на роботу персоналу, фінансовою стійкістю і перестрахувальною діяльністю (reinsurance) в період проведення вправи.

Учасники ділової гри (розробленою Gen Re), змогли побачити результати прийняття менеджментом рішень в процесі управління страховою компанією в конкретних умовах ринку. Участь в грі, як формі навчання, визнається  рядом учбових інститутів  як елемент учбового процесу і оцінюються в  8 кредитних пунктів, у тому числі:

•           Американським інститутом  Chartered Property and Casualty Underwriters; 

•           Інститутом страхування Канади.

 Довідка про компанії:

ПрАТ СК «АРМА» зареєстровано 01 лютого 1994 року. Компанія здійснює свою діяльність на підставі 22 безстрокових ліцензій Держфінпослуг України. Цей перелік ліцензій дозволяє ПрАТ СК «АРМА» бути конкурентоздатною в наданні широкого спектру страхових послуг з добровільного і обов’язкового страхування.

За даними журналу «Insurance TOP» за 2010 рік СК «АРМА» увійшла в:

«ТОП 17» кращих страхових компаній з добровільного страхування від нещасних випадків.

«ТОП 26» кращих страхових компаній з добровільного медичного страхування (ДМС).

«ТОП 28» кращих страхових компаній з добровільного страхування медичних витрат.

 «ТОП 31» кращих страхових компаній з добровільного страхування вантажів і багажу.

«ТОП 35» кращих страхових компаній з добровільного страхування майна.

«ТОП 37» кращих страхових компаній з ОЦПВВНТЗ.

«ТОП 49» кращих страхових компаній з КАСКО.

Основні напрями діяльності: страхування транспортних ризиків (КАСКО, ОЦПВВНТЗ, ДГО), страхування рухомого і нерухомого майна, страхування вантажів, медичне страхування, страхування від нещасних випадків, страхування подорожуючих, страхування відповідальності, страхування ядерних ризиків і інші види.

СК «АРМА» є учасником Ядерного страхового пулу України, Будівельного страхового пулу, Українського ядерного співтовариства, Національного комітету Міжнародної Торгівельної Палати, Союзу фахівців з нерухомості м. Києва, Федерації роботодавців міста Києва, Федерації роботодавців міста Києва.

ПрАТ СК “АРМА” акредитована в ПАТ “МетаБанк”

За результатами розгляду фінансового стану і надійності, СК «АРМА» увійшла до списку акредитованих страхових компаній в АТ «МетаБанк».

АТ «МетаБанк» планує співпрацю з СК «АРМА» по наступних видах страхування: КАСКО (страхування наземного транспорту), страхування майна, страхування від нещасних випадків. Послугами страхової компанії «АРМА» зможуть скористатися клієнти «МетаБанку» як фізичні так і юридичні особи – у всіх відділеннях Банку.

Співпраця з «МетаБанком» дозволить СК «АРМА» в першу чергу залучити нових клієнтів в сегменті продажів через банківські установи, а клієнти Банку отримають надійний страховий захист, комплексне обслуговування, гнучку тарифну політику і якісний сервіс.

Довідка про компанії:

АТ «МетаБанк» почав свою діяльність 12 липня 1993 року в м. Запоріжжя як регіональний Акціонерний банк «Металург» (АБ Металург реорганізовано в ВАТ «МетаБанк» 22 травня 2009, в Публічне акціонерне товариство «МетаБанк»- 14 серпня 2009 року). Протягом всіх 17 років Банк активно розвивається, будуючи свою політику відповідно тому головному принципу, який був закладений ще при створенні банку і залишився незмінним і на сьогодні, – «Ми працюємо для того, щоб зробити життя наших клієнтів кращим, бізнес успішнішим, а банківські послуги простими і доступними!» У 50 відділеннях обслуговується більше 130 тисяч клієнтів – фізичних осіб і більше 9 тисяч фірм і приватних підприємців.

ПрАТ СК «АРМА» зареєстровано 01 лютого 1994 року. Компанія здійснює свою діяльність на підставі 23 безстрокових ліцензій Держфінпослуг України. Цей перелік ліцензій дозволяє ПрАТ СК «АРМА» бути конкурентоздатною в наданні широкого спектру страхових послуг з добровільного і обов’язкового страхування.

За даними журналу «Insurance TOP» за 2010 рік СК «АРМА» увійшла в:

«ТОП 17» кращих страхових компаній з добровільного страхування від нещасних випадків.

«ТОП 26» кращих страхових компаній з добровільного медичного страхування (ДМС).

«ТОП 28» кращих страхових компаній з добровільного страхування медичних витрат.

 «ТОП 31» кращих страхових компаній з добровільного страхування вантажів і багажу.

«ТОП 35» кращих страхових компаній з добровільного страхування майна.

«ТОП 37» кращих страхових компаній з ОЦПВВНТЗ.

«ТОП 49» кращих страхових компаній з КАСКО.

Основні напрями діяльності: страхування транспортних ризиків (КАСКО, ОЦПВВНТЗ, ДГО), страхування рухомого і нерухомого майна, страхування вантажів, медичне страхування, страхування від нещасних випадків, страхування подорожуючих, страхування відповідальності, страхування ядерних ризиків і інші види.

СК «АРМА» є учасником Ядерного страхового пулу України, Будівельного страхового пулу, Українського ядерного співтовариства, Національного комітету Міжнародної Торгівельної Палати, Союзу фахівців з нерухомості м. Києва, Федерації роботодавців міста Києва, Федерації роботодавців міста Києва.

СК “АРМА” виграла тендер на послуги страхування для ДГЗП “Спецтехноекспорт”

ПрАТ СК «АРМА» виграла тендер оголошений ДГЗП «Спецтехноекспорт» на  добровільне страхування наземних автотранспортних засобів (КАСКО) 15 ед.

Програми страхування, які пропонує СК «АРМА», максимально враховують всі побажання клієнта, відповідають сучасним стандартам якості страхових послуг, охоплюють широкий спектр захисту і орієнтовані, як на великі підприємства, так і на суб’єкти малого, середнього бізнесу і фізичних осіб.

Довідка про компанію:

ПрАТ СК «АРМА» зареєстровано 01 лютого 1994 року. Компанія здійснює свою діяльність на підставі 23 безстрокових ліцензій Держфінпослуг України. Цей перелік ліцензій дозволяє ПрАТ СК «АРМА» бути конкурентоздатною в наданні широкого спектру страхових послуг з добровільного і обов’язкового страхування.

За даними журналу «Insurance TOP» за 2010 рік СК «АРМА» увійшла в:

«ТОП 17» кращих страхових компаній з добровільного страхування від нещасних випадків.

«ТОП 26» кращих страхових компаній з добровільного медичного страхування (ДМС).

«ТОП 28» кращих страхових компаній з добровільного страхування медичних витрат.

 «ТОП 31» кращих страхових компаній з добровільного страхування вантажів і багажу.

«ТОП 35» кращих страхових компаній з добровільного страхування майна.

«ТОП 37» кращих страхових компаній з ОЦПВВНТЗ.

«ТОП 49» кращих страхових компаній з КАСКО.

Основні напрями діяльності: страхування транспортних ризиків (КАСКО, ОЦПВВНТЗ, ДГО), страхування рухомого і нерухомого майна, страхування вантажів, медичне страхування, страхування від нещасних випадків, страхування подорожуючих, страхування відповідальності, страхування ядерних ризиків і інші види.

СК «АРМА» є учасником Ядерного страхового пулу України, Будівельного страхового пулу, Українського ядерного співтовариства, Національного комітету Міжнародної Торгівельної Палати, Союзу фахівців з нерухомості м. Києва, Федерації роботодавців міста Києва.

Лікарі СК “АРМА” підвищують свою кваліфікацію

Важливим чинником розвитку страхування в Україні є усвідомлення самими страхувальниками того, що в умовах жорсткої ринкової конкуренції, в боротьбі за клієнта, має місце не просто продаж страхових послуг, а задоволення явних і прихованих потреб клієнта і якісне його обслуговування.

ПрАТ СК «АРМА» прагне крокувати в ногу з нововведеннями в медицині, брати участь в семінарах, наукових симпозіумах, проводити навчальні тренінги для лікарів Асистанського центру, з метою підвищення кваліфікації лікарів-координаторів, від роботи яких залежить якість сервісу, що надається.

Ряд наших лікарів-координаторів успішно проходять навчання. У Києві пройшов науковий симпозіум «Критичні стани: діагностика, надання екстреної допомоги, профілактика», в якому взяли участь деякі лікарі-координатори СК «АРМА» і підтвердили свою лікарську кваліфікацію, яка підтверджена відповідним сертифікатом. Науковий симпозіум проходив в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупіка.

Підтвердження лікарями Асистанського центру СК «АРМА» своєї лікарської кваліфікації дає можливість Застрахованим бути упевненими в тому, що вони отримають кваліфіковану пораду і правильну координацію страхового випадку.

 Зусилля  Асистанського центру СК «АРМА» направлені на кваліфікований підхід у вирішенні всіх питань, з якими Застраховані звертаються за допомогою до Асистанського центру.

Довідка про компанію:

ПрАТ СК «АРМА» зареєстровано 01 лютого 1994 року. Компанія здійснює свою діяльність на підставі 23 безстрокових ліцензій Держфінпослуг України. Цей перелік ліцензій дозволяє ПрАТ СК «АРМА» бути конкурентоздатною в наданні широкого спектру страхових послуг з добровільного і обов’язкового страхування.

За даними журналу «Insurance TOP» за 2010 рік СК «АРМА» увійшла в:

«ТОП 17» кращих страхових компаній з добровільного страхування від нещасних випадків.

«ТОП 26» кращих страхових компаній з добровільного медичного страхування (ДМС).

«ТОП 28» кращих страхових компаній з добровільного страхування медичних витрат.

 «ТОП 31» кращих страхових компаній з добровільного страхування вантажів і багажу.

«ТОП 35» кращих страхових компаній з добровільного страхування майна.

«ТОП 37» кращих страхових компаній з ОЦПВВНТЗ.

«ТОП 49» кращих страхових компаній з КАСКО.

Основні напрями діяльності: страхування транспортних ризиків (КАСКО, ОЦПВВНТЗ, ДГО), страхування рухомого і нерухомого майна, страхування вантажів, медичне страхування, страхування від нещасних випадків, страхування подорожуючих, страхування відповідальності, страхування ядерних ризиків і інші види.

СК «АРМА» є учасником Ядерного страхового пулу України, Будівельного страхового пулу, Українського ядерного співтовариства, Національного комітету Міжнародної Торгівельної Палати, Союзу фахівців з нерухомості м. Києва, Федерації роботодавців міста Києва.

СК “АРМА” застрахувала здоров’я співробітників ТОВ “Кнауф Інсулейшн Україна”

ПрАТ СК «АРМА» виграла тендер на добровільне медичне страхування колективу  ТОВ «Кнауф Інсулейшн Україна».

Колектив компанії «Кнауф Інсулейшн Україна» застрахований за комплексною програмою ДМС, розробленою спільно із страховим брокером «Малакут».

У активі СК «АРМА» широкий вибір програм страхування, індивідуальних сервісних послуг, що дозволяють задовольнити практично всі потреби ринку сьогодні і наших клієнтів. А зусилля Асистанського центру СК «АРМА» направлені на уважне відношення до кожного Клієнта, а також на постійний моніторинг інтересів і потреб Застрахованих осіб.

Довідка про компанію:

«Кнауф Інсулейшн» – компанія, діяльність якої направлена на забезпечення комфорту в будинках і підвищення ефективності використання енергії, яка витрачається на обігрів будівель різного призначення. Все це забезпечують високоякісні теплоізоляційні матеріали, які виробляються підприємствами компанії. Новітні наукові розробки і грамотні технічні рішення дозволяють компанії піклуватися про здоров’я і благополуччя споживачів продукції. «Кнауф Інсулейшн Україна» представляє нове покоління теплоізоляції в Україні.

«СБ Малакут» (свідоцтво про реєстрацію в державний  реєстр України страхових і перестрахувальних брокерів № 159 від 22 жовтня 2009 року ) –  страховий брокер, що спеціалізується на консультуванні крупних  корпоративних клієнтів по питаннях страхування і ризик-менеджменту, розміщенні і супроводі страхових програм, а також перестрахуванні різних ризиків.

ПрАТ СК «АРМА» зареєстровано 01 лютого 1994 року. Компанія здійснює свою діяльність на підставі 23 безстрокових ліцензій Держфінпослуг України. Цей перелік ліцензій дозволяє ПрАТ СК «АРМА» бути конкурентоздатною в наданні широкого спектру страхових послуг з добровільного і обов’язкового страхування.

За даними журналу «Insurance TOP» за 2010 рік СК «АРМА» увійшла в:

«ТОП 17» кращих страхових компаній з добровільного страхування від нещасних випадків.

«ТОП 26» кращих страхових компаній з добровільного медичного страхування (ДМС).

«ТОП 28» кращих страхових компаній з добровільного страхування медичних витрат.

 «ТОП 31» кращих страхових компаній з добровільного страхування вантажів і багажу.

«ТОП 35» кращих страхових компаній з добровільного страхування майна.

«ТОП 37» кращих страхових компаній з ОЦПВВНТЗ.

«ТОП 49» кращих страхових компаній з КАСКО.

Основні напрями діяльності: страхування транспортних ризиків (КАСКО, ОЦПВВНТЗ, ДГО), страхування рухомого і нерухомого майна, страхування вантажів, медичне страхування, страхування від нещасних випадків, страхування подорожуючих, страхування відповідальності, страхування ядерних ризиків і інші види.

СК «АРМА» є учасником Ядерного страхового пулу України, Будівельного страхового пулу, Українського ядерного співтовариства, Національного комітету Міжнародної Торгівельної Палати, Союзу фахівців з нерухомості м. Києва.

Підведені підсумки роботи ПрАТ СК “АРМА” за перший квартал 2011 року

Страхова компанія «АРМА» підвела підсумки діяльності за 1 квартал 2011 року. За підсумками 3 місяців 2011 року компанія зібрала 18,2 млн. грн., продемонструвавши приріст на 10,9%, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Значне зростання надходжень страхових платежів спостерігається в страхуванні майна, страхуванні автотранспорту (КАСКО), медичному страхуванні і страхуванні вантажів. Співробітниками СК «АРМА» за даний період було укладено 42 678 договорів страхування: 42 158 з фізичними і 520 з юридичними особами. Це обумовлено впровадженням нових видів страхових послуг, високою якістю обслуговування, професіоналізмом співробітників ПрАТ СК «АРМА», а також довірою клієнтів.

За звітний період Компанія виплатила більше 2 млн. гривень по своїх зобов’язаннях, що позицією Компанію як надійного страхового партнера. Основна частина виплат в 1 кварталі 2011 року була здійснена по медичному страхуванню (51,4%) і  автострахуванню (46,2%).

Станом на 01.04.2011р.:

Активи компанії склали 171 770,0 тис. грн.  Страхові резерви зафіксовані на рівні 43 210,9 тис. грн. Статутний фонд компанії складає 135 000,00 тис. грн.

Довідка про компанію:

ПрАТ СК «АРМА» зареєстровано 01 лютого 1994 року. Компанія здійснює свою діяльність на підставі 23 безстрокових ліцензій Держфінпослуг України. Цей перелік ліцензій дозволяє ПрАТ СК «АРМА» бути конкурентоздатною в наданні широкого спектру страхових послуг з добровільного і обов’язкового страхування.

За даними журналу «Insurance TOP» за 2010 рік СК «АРМА» увійшла в:

«ТОП 17» кращих страхових компаній з добровільного страхування від нещасних випадків.

«ТОП 26» кращих страхових компаній з добровільного медичного страхування (ДМС).

«ТОП 28» кращих страхових компаній з добровільного страхування медичних витрат.

 «ТОП 31» кращих страхових компаній з добровільного страхування вантажів і багажу.

«ТОП 35» кращих страхових компаній з добровільного страхування майна.

«ТОП 37» кращих страхових компаній з ОЦПВВНТЗ.

«ТОП 49» кращих страхових компаній з КАСКО.

Основні напрями діяльності: страхування транспортних ризиків (КАСКО, ОЦПВВНТЗ, ДГО), страхування рухомого і нерухомого майна, страхування вантажів, медичне страхування, страхування від нещасних випадків, страхування подорожуючих, страхування відповідальності, страхування ядерних ризиків і інші види.

СК «АРМА» є учасником Ядерного страхового пулу України, Будівельного страхового пулу, Українського ядерного співтовариства, Національного комітету Міжнародної Торгівельної Палати, Союзу фахівців з нерухомості м. Києва.

ПрАТ СК “АРМА” застрахувала майно Представництва “АЛІТАЛІЯ – Компанія Аереа Італьяна С.П.А.”

СК «АРМА» надасть страховий захист майнових інтересів Представництву «АЛІТАЛІЯ – Компанія Аереа Італьяна С.П.А.».

Предметом Договору страхування є майнові інтереси Страхувальника, які не суперечать закону, пов’язані з володінням, використанням і розпорядженням майна, що належить Страхувальникові.

За умовами Договору страхування, ПрАТ СК «АРМА» узяло на себе зобов’язання компенсувати витрати, пов’язані із збитками, отриманими в результаті настання страхової події, – знищення або пошкодження майна під впливом вогню.

 Alitalia – найбільший авіаперевізник Італії. Компанія заснована в 1946 році під назвою Aerolinee Italiane Internazionali. У 2009 році відбулася приватизація і об’єднання з італійською авіакомпанією Air One.

Alitalia здійснює перельоти в низку країн Африки, Азії, Східної і Західної Європи, а також трансатлантичні рейси до Північної і Південної Америки.  З України компанія здійснює регулярні рейси до Риму і Мілану (щоденні Рим-Київ-Рим і щотижневі Мілан-Київ-Мілан)

Довідка про компанію:

ПрАТ СК «АРМА» зареєстровано 01 лютого 1994 року. Компанія здійснює свою діяльність на підставі 23 безстрокових ліцензій Держфінпослуг України. Цей перелік ліцензій дозволяє ПрАТ СК «АРМА» бути конкурентоздатною в наданні широкого спектру страхових послуг з добровільного і обов’язкового страхування.

За даними журналу «Insurance TOP» за 9 місяців 2010 року СК «АРМА» увійшла в:

«ТОП 13» кращих страхових компаній з добровільного страхування від нещасних випадків.

«ТОП 22» кращих страхових компаній з добровільного медичного страхування (ДМС).

«ТОП 28» кращих страхових компаній з добровільного страхування медичних витрат.

 «ТОП 31» кращих страхових компаній з добровільного страхування вантажів і багажу та з  ОЦПВВНТЗ.

«ТОП 32» кращих страхових компаній з добровільного страхування майна.

«ТОП 49» кращих страхових компаній з КАСКО.

Основні напрями діяльності: страхування транспортних ризиків (КАСКО, ОЦПВВНТЗ, ДГО), страхування рухомого і нерухомого майна, страхування вантажів, медичне страхування, страхування від нещасних випадків, страхування подорожуючих, страхування відповідальності, страхування ядерних ризиків і інші види.

СК «АРМА» є учасником Ядерного страхового пулу України, Будівельного страхового пулу, Українського ядерного співтовариства, Національного комітету Міжнародної Торгівельної Палати, Союзу фахівців з нерухомості м. Києва.

Страхова компанія “АРМА” отримала рейтинг стійкості

Рейтингове агентство «Експерт-рейтинг» опублікувало підсумки сьомого щорічного (Pi) -рейтінга стійкості страхових компаній України, за підсумками 2010 року. У рейтингу взяло участь 51 страхова компанія.

В ході проведеного дослідження експертами агентства були вивчені надані страховою компанією «АРМА» фінансові документи і відомості, освітлюючі різні сторони її діяльності на ринку. Згідно з опублікованими результатами, ПрАТ СК «АРМА» зайняла 23 місце серед стійких страхових компаній України. Фахівці рейтингового агентства «Експерт-рейтинг» підтвердили добрий рівень надійності страхової компанії «АРМА» визначивши компанію в рейтингову групу В (група з добрим рівнем стійкості). Даний рівень стійкості підтверджує готовність компанії своєчасно виконувати свої зобов’язання перед клієнтами.

Слід зазначити, що ПрАТ СК «АРМА» вже третій рік підряд входить до групи компаній з добрим рівнем стійкості.

Довідка про компанію:

ПрАТ СК «АРМА» зареєстровано 01 лютого 1994 року. Компанія здійснює свою діяльність на підставі 23 безстрокових ліцензій Держфінпослуг України. Цей перелік ліцензій дозволяє ПрАТ СК «АРМА» бути конкурентоздатною в наданні широкого спектру страхових послуг з добровільного і обов’язкового страхування.

За даними журналу «Insurance TOP» за 9 місяців 2010 року СК «АРМА» увійшла в:

«ТОП 13» кращих страхових компаній з добровільного страхування від нещасних випадків.

«ТОП 22» кращих страхових компаній з добровільного медичного страхування (ДМС).

«ТОП 28» кращих страхових компаній з добровільного страхування медичних витрат.

 «ТОП 31» кращих страхових компаній з добровільного страхування вантажів і багажу та з  ОЦПВВНТЗ.

«ТОП 32» кращих страхових компаній з добровільного страхування майна.

«ТОП 49» кращих страхових компаній з КАСКО.

Основні напрями діяльності: страхування транспортних ризиків (КАСКО, ОЦПВВНТЗ, ДГО), страхування рухомого і нерухомого майна, страхування вантажів, медичне страхування, страхування від нещасних випадків, страхування подорожуючих, страхування відповідальності, страхування ядерних ризиків і інші види.

СК «АРМА» є учасником Ядерного страхового пулу України, Будівельного страхового пулу, Українського ядерного співтовариства, Національного комітету Міжнародної Торгівельної Палати, Союзу фахівців з нерухомості м. Києва.

СК “АРМА” виграла тендер на комплексне страхування

ПрАТ СК «АРМА» виграла тендер на право укладення договору добровільного медичного страхування і договору страхування від нещасного випадку з ВАТ «САН ІнБев Україна» строком на 1 рік.

Запропонованими умовами договору, СК «АРМА» змогла задовольнити всі потреби Клієнта відносно необхідного рівня сервісу і ціни.

Спеціально розроблені Програми ДМС для компанії «САН ІнБев Україна» передбачають обслуговування в поліклініці, забезпечення медикаментами, послуги невідкладної допомоги і лікування в стаціонарі. Важливою складовою запропонованого пакету страхування є спеціально розроблені Програми, направлені на профілактику захворювань. Страховий захист за договором діє 24 години на добу і поширюється на всю територію  України.

ПрАТ СК «АРМА» співпрацює з ВАТ «Сан ІнБев Україна» у сфері комплексного страхування з 2010 року.

Довідка про компанію:

ВАТ «САН ІнБев Україна» є безперечним лідером на українському пивному ринку з 2000 року. Це молода і динамічна компанія, спадкоємець і гідний продовжувач багатовікових традицій найбільшої міжнародної пивоварної компанії Anheuser-busch Inbev на українському ринку.

Стратегія компанії – «To be the best beer company in а better world» (Бути кращою пивною компанією в удосконаленому світі).

У портфель брендів компанії входять три національні бренди – “Чернігівське”, “Рогань” і “Янтар” і шість міжнародних брендів – Stella Artois, Staropramen, Beck”s, Leffe, Hoegaarden, Lowenbrau. ВАТ «САН ІнБев Україна» – посол пивної культури, виступаючи за помірне вживання пива і лише особами, що досягли повноліття.

 ПрАТ СК «АРМА» зареєстровано 01 лютого 1994 року. Компанія здійснює свою діяльність на підставі 23 безстрокових ліцензій Держфінпослуг України. Цей перелік ліцензій дозволяє ПрАТ СК «АРМА» бути конкурентоздатною в наданні широкого спектру страхових послуг з добровільного і обов’язкового страхування.

За даними журналу «Insurance TOP» за 9 місяців 2010 року СК «АРМА» увійшла в:

«ТОП 13» кращих страхових компаній з добровільного страхування від нещасних випадків.

«ТОП 22» кращих страхових компаній з добровільного медичного страхування (ДМС).

«ТОП 28» кращих страхових компаній з добровільного страхування медичних витрат.

 «ТОП 31» кращих страхових компаній з добровільного страхування вантажів і багажу та з  ОЦПВВНТЗ.

«ТОП 32» кращих страхових компаній з добровільного страхування майна.

«ТОП 49» кращих страхових компаній з КАСКО.

Основні напрями діяльності: страхування транспортних ризиків (КАСКО, ОЦПВВНТЗ, ДГО), страхування рухомого і нерухомого майна, страхування вантажів, медичне страхування, страхування від нещасних випадків, страхування подорожуючих, страхування відповідальності, страхування ядерних ризиків і інші види.

СК «АРМА» є учасником Ядерного страхового пулу України, Будівельного страхового пулу, Українського ядерного співтовариства, Національного комітету Міжнародної Торгівельної Палати, Союзу фахівців з нерухомості м. Києва.

СК “АРМА” страхуватиме виїжджаючих у Шенгенську Зону

Посольство Федеральної Республіки Німеччина в Києві, включило ПрАТ СК «АРМА» в перелік страховиків, які мають право оформляти договори/поліси страхування для громадян України, що виїжджають за кордон, а саме – в країни Європейського союзу.

Основними критеріями, що вплинули на вибір страхової компанії є: відповідні ліцензії (Ліцензія страхування медичних витрат і Ліцензія страхування від нещасних випадків), Асистуюча/Сервісна компанія, яка має представництво в країнах ЄС,  ліміт відповідальності – не менше 30 000 євро, наповнення Програми страхування, наявність франшизи і її розміри, при цьому відстежувалася чітка відповідність вимогам Візового кодексу ЄС як Договору страхування, так і політики страхової компанії в сегменті страхування туристів.

СК «АРМА» реалізує міжнародні договори страхування, які включають страхування медичних витрат і страхування від нещасних випадків, враховуючи побажання клієнтів і тенденції ринку страхування туристів. Надання медичних і інших послуг Застрахованим за межами України організовує партнер СК «АРМА» – Сервісна компанія «MEGA ASSISTANCE», центральний офіс якої знаходиться в Ніцці, Франція.

 Довідка про компанію:

ПрАТ СК «АРМА» зареєстровано 01 лютого 1994 року. Компанія здійснює свою діяльність на підставі 23 безстрокових ліцензій Держфінпослуг України. Цей перелік ліцензій дозволяє ПрАТ СК «АРМА» бути конкурентоздатною в наданні широкого спектру страхових послуг з добровільного і обов’язкового страхування.

За даними журналу «Insurance TOP» за 9 місяців 2010 року СК «АРМА» увійшла в:

«ТОП 13» кращих страхових компаній з добровільного страхування від нещасних випадків.

«ТОП 22» кращих страхових компаній з добровільного медичного страхування (ДМС).

«ТОП 28» кращих страхових компаній з добровільного страхування медичних витрат.

 «ТОП 31» кращих страхових компаній з добровільного страхування вантажів і багажу та з  ОЦПВВНТЗ.

«ТОП 32» кращих страхових компаній з добровільного страхування майна.

«ТОП 49» кращих страхових компаній з КАСКО.

Основні напрями діяльності: страхування транспортних ризиків (КАСКО, ОЦПВВНТЗ, ДГО), страхування рухомого і нерухомого майна, страхування вантажів, медичне страхування, страхування від нещасних випадків, страхування подорожуючих, страхування відповідальності, страхування ядерних ризиків і інші види.

СК «АРМА» є учасником Ядерного страхового пулу України, Будівельного страхового пулу, Українського ядерного співтовариства, Національного комітету Міжнародної Торгівельної Палати, Союзу фахівців з нерухомості м. Києва.

СК “АРМА” і Представництво “Компані Насьональ Ер Франс” продовжили співпрацю

ПрАТ СК «АРМА» продовжила багаторічну співпрацю з Представництвом «Компані Насьональ Ер Франс», переуклавши договір добровільного страхування майна на 2011 рік.

Згідно даного Договору страхування, ПрАТ СК «АРМА» узяло на себе зобов’язання компенсувати витрати, пов’язані із збитками, отриманими в результаті настання страхової події, – знищення або пошкодження майна під дією вогню.

Група ЕР ФРАНС КЛМ була створена в 2004 році і є холдинговою компанією, де кожна з авіаліній зберегла свій бренд. ЕР ФРАНС і КЛМ покривають велику всесвітню маршрутну мережу довкола двох своїх центральних аеропортів Шарль де Голль в Парижі і Схіпхол в Амстердамі. На даний момент в групі компаній зайнято більше 100 000 чоловік, щорік здійснюється перевезення  75 мільйонів пасажирів по 248 напрямам по всьому світу і використовується флот більш 600 судів.  Це перетворює її на світового лідера по товарообігу. ЕР ФРАНС і КЛМ – члени альянсу, чиї послуги охоплюють весь світ. ЕР ФРАНС була заснована в 1933. Повна інформація доступна на сайті corporate.airfrance.com.

З 2005 року група Air FRANCE-KLM була названа провідною авіакомпанією за двома показниками: «Доу Джонс Індекс Стабільності» (“Dow Jones Sustainability Index”) – DJSI World і DJSI STOXX, а також був названий «Супер Лідером в Секторі» (“Super Sector Leader”) в 2008 році у сфері туризму і відпочинку. Група Air FRANCE-KLM також була включена в екстра-фінансові показники Aspi Eurozone, Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Global, Ftse4good Index Series. Група існує третій рік і є єдиною в списку «100 глобальних» компаній, який включає 100 світових топ компаній, що зробили свій внесок у стабільний розвиток.

Довідка про компанію:

ПрАТ СК «АРМА» зареєстровано 01 лютого 1994 року. Компанія здійснює свою діяльність на підставі 23 безстрокових ліцензій Держфінпослуг України. Цей перелік ліцензій дозволяє ПрАТ СК «АРМА» бути конкурентоздатною в наданні широкого спектру страхових послуг з добровільного і обов’язкового страхування.

За даними журналу «Insurance TOP» за 9 місяців 2010 року СК «АРМА» увійшла в:

«ТОП 13» кращих страхових компаній з добровільного страхування від нещасних випадків.

«ТОП 22» кращих страхових компаній з добровільного медичного страхування (ДМС).

«ТОП 28» кращих страхових компаній з добровільного страхування медичних витрат.

 «ТОП 31» кращих страхових компаній з добровільного страхування вантажів і багажу та з  ОЦПВВНТЗ.

«ТОП 32» кращих страхових компаній з добровільного страхування майна.

«ТОП 49» кращих страхових компаній з КАСКО.

Основні напрями діяльності: страхування транспортних ризиків (КАСКО, ОЦПВВНТЗ, ДГО), страхування рухомого і нерухомого майна, страхування вантажів, медичне страхування, страхування від нещасних випадків, страхування подорожуючих, страхування відповідальності, страхування ядерних ризиків і інші види.

СК «АРМА» є учасником Ядерного страхового пулу України, Будівельного страхового пулу, Українського ядерного співтовариства, Національного комітету Міжнародної Торгівельної Палати, Союзу фахівців з нерухомості м. Києва.

ПрАТ СК “АРМА” і ТОВ “Авіста Ерлайн Маркетинг Компані” укріпили позиції співпраці

СК «АРМА» продовжила багатолітню співпрацю з ТОВ «Авіста Ерлайн Маркетинг Компані», уклавши договори страхування на новий період. За умовами договорів СК «АРМА» надасть страховий захист майнових інтересів Страхувальника.

За умовами договору добровільного страхування майна СК «АРМА» узяла на себе зобов’язання компенсувати витрати, пов’язані з настанням страхової події в результаті пожежі, водяної аварії (пошкодження водою) і вибуху, а за умовами добровільного страхування відповідальності перед третіми особами узяті зобов’язання компенсувати витрати по відшкодуванню шкоди, заподіяної життю, здоров’ю і майну третіх осіб, які є предметом позовних вимог і претензій.

ТОВ «Авіста Ерлайн Маркетинг Компані» є корпоративним клієнтом протягом чотирьох років співпраці з ПрАТ СК «АРМА».

Компанія «Авіста Ерлайн Маркетинг Компані» ексклюзивно представляє інтереси чотирьох іноземних авіакомпаній і здійснює продаж авіаційних вантажних перевезень на території України з 2006 року, функціонуючи територіально в аеропорту Києва, а також Дніпропетровська, Донецька, Львова, Одеси, Сімферополя.

Довідка про компанію:

ПрАТ СК «АРМА» зареєстровано 01 лютого 1994 року. Компанія здійснює свою діяльність на підставі 23 безстрокових ліцензій Держфінпослуг України. Цей перелік ліцензій дозволяє ПрАТ СК «АРМА» бути конкурентоздатною в наданні широкого спектру страхових послуг з добровільного і обов’язкового страхування.

За даними журналу «Insurance TOP» за 9 місяців 2010 року СК «АРМА» увійшла в:

«ТОП 13» кращих страхових компаній з добровільного страхування від нещасних випадків.

«ТОП 22» кращих страхових компаній з добровільного медичного страхування (ДМС).

«ТОП 28» кращих страхових компаній з добровільного страхування медичних витрат.

 «ТОП 31» кращих страхових компаній з добровільного страхування вантажів і багажу та з  ОЦПВВНТЗ.

«ТОП 32» кращих страхових компаній з добровільного страхування майна.

«ТОП 49» кращих страхових компаній з КАСКО.

Основні напрями діяльності: страхування транспортних ризиків (КАСКО, ОЦПВВНТЗ, ДГО), страхування рухомого і нерухомого майна, страхування вантажів, медичне страхування, страхування від нещасних випадків, страхування подорожуючих, страхування відповідальності, страхування ядерних ризиків і інші види.

СК «АРМА» є учасником Ядерного страхового пулу України, Будівельного страхового пулу, Українського ядерного співтовариства, Національного комітету Міжнародної Торгівельної Палати, Союзу фахівців з нерухомості м. Києва.