Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів 15.12.2017 р.

09.11.2017

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНIЯ «АРМА»

(код за ЄДРПОУ: 21265671,

місцезнаходження: 03151, м. Київ, вулиця Смілянська, будинок 10/31),

повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 15 грудня 2017 року о 10:00 годині за адресою:  03151, м. Київ, вулиця Смілянська, будинок 10/31, кабінет №11.

 

Перелік питань проекту порядку денного:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.

3. Обрання голови, секретаря Загальних зборів, затвердження порядку проведення Загальних зборів (регламенту зборів).

4. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства шляхом зменшення номінальної вартості акцій.

5. Прийняття рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.

6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання нової редакції Статуту та забезпечення його реєстрації.

Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію  у складі: Голова лічильної комісії Бабич Тетяна Миколаївна, член лічильної комісії Притула Наталія Василівна, член лічильної комісії  Ткаченко Людмила Володимирівна.

2. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення  бюлетенів для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та  засвідченим печаткою Товариства.

3. Обрати Головою зборів Сівкова Сергія Віталійовича, Секретарем зборів Сівкова Віталія Семеновича.  Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів (регламент зборів):

1.       Оголошення питання порядку денного та проекту рішення до 5 хвилин;

2.       Виступ доповідача з питання порядку денного до 15 хвилин; 

3.       Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та ін.) до 10 хвилин;

4.       Голосування з питань порядку денного до 5 хвилин;

5.       Збори провести без перерви.

4. Зменшити статутний капітал Товариства на 45 000 000 грн. (з 135 000 000 грн.  до 90 000 000 грн.) шляхом зменшення номінальної вартості акцій з 1,50 грн. до 1,00 грн. за одну акцію.

5. Прийняти  Рішення про випуск акцій нової номінальної вартості (додається).

6. Внести зміни до Статуту Товариства (в т.ч. пов’язані зі зменшенням статутного капіталу Товариства шляхом зменшення номінальної вартості акцій)  шляхом затвердження його нової редакції. Обрати особами, яким надаються повноваження з підписання Статуту, голову та секретаря Загальних зборів. Уповноважити забезпечити реєстрацію нової редакції Статуту Голову Правління  Фетісову Людмилу Василівну.

           Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 09.20 до 09.50 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, 11.12.2017 року на 24 годину. Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та  доручення на право представляти інтереси акціонерів на  Загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного у робочі дні з 09.00 год. до 17.00 год. за адресою: 03151, м. Київ, вул. Смілянська, 10/31 у кабінеті Голови Правління №11, і в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Голова Правління Фетісова Людмила Василівна.

Телефон для довідок: (044) 230-70-20.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

www.arma-ic.com

 

Голова Наглядової ради:_____________ / Сівков Сергій Віталійович /

Член Наглядової ради:   _____________ / Сівкова Ірина Андріївна /

Член Наглядової ради:   _____________ / Фетісов Олег Миколайович /

© 2010-2019 Страхова Компанія "АРМА"