Повідомлення про виникнення особливої інформації

26.04.2016

У відповідності до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 № 2826, повідомляємо, що 25 квiтня 2016 року рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРМА" прийнято рiшення про обрання ревiзором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРМА" Король Олену Вiталiївну строком на п’ять років. Працює керiвником вiддiлу управлiння активами ТОВ «Компанiя з управлiння активами «Стейбл Iнвестмент Профiт». Згоду на розкриття паспортних даних не надала. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє – 0,00 вiдсоткiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.

Вказана інформація 25.04.2016р. оприлюднена в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів на веб-сайті www.stockmarket.gov.ua

© 2010-2018 Страхова Компанія "АРМА"